Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Met ingang van 1 januari 2018 is de gemeente Waadhoeke een feit. Ontstaan uit de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, Het Bildt en een stukje Littenseradiel. Naast de stad Franeker, bestaat de nieuwe gemeente nu uit een 40 kernen, de buurtschappen niet meegerekend. Dat deze schaalvergroting zijn invloed zal hebben op de nieuwe bestuursvorm is een logisch gevolg. Dit zal dan ook de nodige aandacht moeten krijgen en zal deze ook eisen. Wat voor de FNP niet veranderd is, zijn de belangen van de inwoners. De FNP zal deze met dezelfde passie en daadkracht vertegenwoordigen en uitdragen zoals men dit van ons gewend is. Dat de Frije Bilkerts zich kunnen vinden in de 7 kernwaarden van de FNP, is iets waar wij erg blij mee zijn. ‘It Bildts aigene’ is dan ook bij de FNP in vertrouwde handen.

 

De FNP Verbindt

 

1. Openbaar bestuur

Voor het gemeentebestuur zijn de dorpsbelangen en wijkbesturen het eerste aanspreekpunt. Zij hebben een coördinerende rol in haar buurt. Dorps/wijk- coördinatoren (ambtenaren) zorgen voor korte lijnen tussen dorp (stad) en gemeente. Wethouders en ambtenaren hebben kennis van lokale zaken en maken bij het ontwikkelen van beleid gebruik van kennis en kunde uit de gemeenschap.  Wij dagen inwoners uit en geven ruimte om met nieuwe initiatieven aan de slag te gaan. Het dorps- en wijkfonds is daarbij onmisbaar voor het realiseren van projecten.

Elk dorp of stadswijk krijgt jaarlijks een bedrag per inwoner voor de kleine wensen. Het gemeentebestuur is daarnaast in staat zich te verplaatsen in de leefwereld van jongeren. Om de jongeren bij de politiek en de gemeenschap te betrekken krijgt Waadhoeke een jongerenparlement. 

Pompebled


De FNP verbindt de inwoners met het gemeentebestuur en de ambtenaren.

# De gemeente gebruikt kennis en kunde van de inwoners

# Elk dorp/wijk heeft een eigen ontmoetingsruimte

# Er is een onderhoudsbudget voor dorpshuizen/wijkcentra

# Elk(e) dorp/wijk krijgt een budget voor kleine wensen

 

2. Een veilige en gezonde leefomgeving

De dienstverlening doormiddel van het dorps en wijk volgsysteem en het klachtenloket liggen op een hoog niveau. Wij laten de zaken niet op hun beloop. De (wijk)politie is zichtbaar in de stad en dorpen en bepaalt met de gemeenteraad de speerpunten voor het te volgen beleid. BOA’S (bijzondere opsporing ambtenaar) kunnen proces verbaal opmaken bij milieuovertredingen (niet opruimen hondenpoep, het dumpen van afval, enz.). Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun leefomgeving. De FNP wil geen gas- en zoutwinning op het vaste land. De bestaande winning moet zo snel als mogelijk stopgezet worden. Het gebiedsproces moet volledig uitgevoerd worden.

Pompebled


De FNP verbindt politie, BOA’S en inwoners aan goede leefomgeving.

 

# Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor onze leefomgeving

# Geen gas- en zoutwinning op het vaste land.

 

3. Verkeer en vervoer en beheer openbaar groen

Onze wegen, fietspaden en waterwegen moeten van goede kwaliteit zijn. Veilige fietsroutes hebben prioriteit. Er komt een educatieprogramma over hoe om te gaan met het grotere landbouwverkeer. Scholen en het ambtelijk- centrum Franeker, moeten goed bereikbaar zijn met het openbaarvervoer. De treinverbinding Leeuwarden – Harlingen heeft een ‘twee keer in het uur verbinding’ en doet alle bestaande stations aan.

Kleine vaarwegen moeten goed bevaarbaar en goed bewegwijzerd zijn. De FNP wil een duurzaam beleidsplan openbaar groen.

Het bermbeheer wordt voortaan op een ecologische wijze uitgevoerd. Bloemen, bijen en vlinders komen zo terug in onze leefomgeving. De gemeente doet mee aan de jaarlijkse ‘Boomfeestdag’ en zorgt samen met de natuurorganisaties en scholen voor natuur en milieueducatie in Waadhoeke. 

Pompebled


De FNP verbindt het onderwijs met goed openbaar vervoer en staat voor een groene omgeving.

 

# Een toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen

# Natuur en milieueducatie met natuurorganisaties

# Een jaarlijkse boomfeestdag met schoolkinderen

# Bloemrijke bermen

# In stand houden van Boerepaden

 

4. Economische zaken en toerisme

Gemeente, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen verbinden zich om werkgelegenheid te bevorderen. De bedrijfscontactambtenaar heeft een grote kennis van de wensen en uitdagingen van het bedrijfsleven. Waadhoeke wordt de MKB vriendelijkste gemeente van Friesland. In het aanbestedingsbeleid wordt te allen tijde eerst gekeken naar bedrijven binnen onze eigen gemeente of regio. De bedrijfsterreinen worden goed onderhouden en bestaande bedrijven krijgen de kans om door te groeien. Het buitengebied kan dienen als broedplaats voor nieuwe bedrijvigheid. Hier kunnen ook vormen van zorgtoerisme ontwikkeld worden. Glasvezel (internet) in het buitengebied is hiervoor een vereiste.

De FNP wil nieuwe initiatieven in de landbouw graag steunen (natuur inclusieve landbouw en zilte teelt). De nieuwe omgevingsvisie voor Waadhoeke moet voor evenwicht zorgen tussen landschap en landbouw. Met de nieuwste uitbreidingsplannen voor de glastuinbouw bij Sexbierum (50 hectare) kan een punt gezet worden.

De FNP is tegenstander van verdere uitbreiding. De recreatiebedrijven zijn verantwoordelijk voor het toeristisch product. De FNP staat open voor verbreding van dit product, bijvoorbeeld ‘beleving van het duister’. De gemeente zorgt voor (financiële) steun aan de marketing van ‘’Bestemming Noordwest’.

Pompebled


De FNP verbindt bedrijven, onderwijs, inwoners en bezoekers aan Waadhoeke .

 

# ‘Bestemming Noordwest’ wordt topprioriteit

# Waadhoeke wordt de MKB vriendelijkste gemeente van Friesland

# De Elfstedenroute wordt verder ontwikkeld

# Dorpen worden aangesloten op de Elfstedenroute

# Toren van Martinikerk Franeker als uitzichtpunt

# Een observatorium op de zeedijk

 

5. Onderwijs

Het basis- en middelbaar onderwijs geeft alle kinderen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Voor onze kinderen zijn brede samenwerkingsscholen van belang voor het geven van goed onderwijs. Meertaligheid (Nederlands, Fries, Bildts en Engels) maken daar onderdeel van uit. Duurzame huisvesting is daarbij een basiseis. Voor een goede bereikbaarheid van de scholen zijn veilige fietsroutes van groot belang. Mochten er dorpsscholen moeten sluiten komt er een toegankelijk vervoerssysteem. De kosten voor het leerlingenvervoer worden beperkt tot het speciaal onderwijs.

De gemeente zorgt voor goede accommodaties voor het bewegingsonderwijs. Bedrijfsleven, middelbaaronderwijs en gemeente werken samen om de jongeren een goede en passende opleiding te geven en voor een baan in de regio te zorgen.

Pompebled


De FNP verbindt goed onderwijs aan brede en bereikbare samenwerkingsscholen.

 

# Jongeren moeten hun plek kunnen vinden in de regio

# Het bedrijfsleven en onderwijs werken samen voor een gelijkwaardige arbeidsmarkt

# Het schoolzwemmen krijgt een plek in het bewegingsonderwijs

 

6. Taal, cultuur en sport

Waadhoeke is rijk aan taal, cultuur en sport. Het Fries en het Bildts zijn levende talen. De gemeente beoordeelt het gebruik hiervan, ook in het onderwijs. Met de kennis en inbreng van het verenigingsleven stellen wij een cultuurnota vast, waar ook het ‘Bildts Eigene’ een plek krijgt.

Theater de Koornbeurs heeft een bovenregionale functie en zet zich voor de cultuur gemeentebreed in. De cultuurhistorie uit zich in Waadhoeke in tal van gebouwen en waardevolle (landschaps) objecten. Wij willen dit behouden door een gemeentelijk monumentenbeleid.

Waadhoeke is het centrum van de Friese sporten. Sport is belangrijk voor jong en oud, deze moet voor iedereen toegankelijk zijn. Polsstokspringen, kaatsen, Fries dammen en het koaitsjetipelen verdienen bijzonder gemeentelijke aandacht. De verkiezingen van sportman, sportvrouw, sportploeg en talent van het jaar worden ook in Waadhoeke jaarlijks gehouden.

Korpsen, toneel, openluchtspellen en tentvoorstellingen zijn rijk vertegenwoordigd in Waadhoeke. De FNP wil deze zaken vasthouden voor de toekomst. Hier past een professionele aanpak bij en dit vraagt om een cultuur en sportnota waarin vastgelegd wordt wat wij de komende jaren op dit gebied willen bereiken.

Pompebled


De FNP steunt taal, cultuur en sport op de verbindende functie in Waadhoeke.

# Er komt een sport- en cultuurweek in Waadhoeke

 

7. Sociaal beleid en volksgezondheid

Boven alles streven wij naar een gemeenschap waar de mensen zorg voor elkaar dragen. Daarnaast krijgt de gemeente haar eigen sociale dienst terug. Er zal een ruimhartig sociaal beleid worden gevoerd. De regelgeving wordt op dit gebied kritisch bekeken. De medewerkers spreken de taal van de inwoners en bekijken met de mensen thuis wat zij nodig hebben.

De FNP wil voldoen aan de wettelijke taakstelling als het gaat om het beschikbaar stellen van huizen voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsstatus).  Daarnaast kunnen particuliere initiatieven aangemoedigd worden. Wel is de FNP van mening dat de begeleiding en integratie van deze nieuwe inwoners veel beter gestuurd kan worden.

Streekcentrum De Skûle ontwikkelt in samenwerking met de lokale organisaties voor de hele gemeente het jeugd-, jongeren-, vrijwilligers- en ouderenwerk. De centrale bibliotheek heeft zowel een sociale als educatieve functie en zorgt voor leesbevordering in het onderwijs.

Een eigen ontmoetingsplek voor de jeugd (keet) is onder strikte regelgeving toegestaan. Doormiddel van een jongerenparlement kan de jeugd haar inbreng geven binnen de gemeentepolitiek.

In de laatste jaren van de werkzame carrière van ouderen moeten zij meer mogelijkheden krijgen om een positie als coach in te nemen. Ook willen wij ouderen stimuleren om een actieve rol binnen de maatschappij te vervullen (als vrijwilliger maar ook als betaalde kracht). Ouderen met een zorgvraag krijgen vooral aandacht als het gaat om vermaak, dagbesteding en (zelfstandig) wonen.  De zorg moet zo veel mogelijk decentraal georganiseerd worden, met zo weinig mogelijk ‘apparaatskosten’.

Pompebled


De FNP verbindt haar sociaal beleid met de inwoners die aandacht nodig hebben.

 

# Ontmoetingsplekken voor de jongeren

# Een jongerenparlement

# Zorg dicht bij de mensen

 

8. Milieu

De gemeente Waadhoeke moet ambitie tonen voor een gezond en schoon milieu. Wij willen in 2040 dan ook energieneutraal zijn. Om dat te bereiken stellen wij een energie- coördinator aan die inwoners, energiecoöperaties en ondernemers voorlicht en stimuleert om ons doel te bereiken. Zonnepanelen moeten vooral een plek krijgen op bedrijfspanden en ligboxstallen. Voor het gehele buitengebied van de gemeente wordt een verlichtingsplan opgesteld. Daarin past een energiezuinige en openbare verlichting welke goed is voor mens en dier. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met verkeers- en sociale veiligheid. Waadhoeke moet een gemeente met zo weinig mogelijk lichtvervuiling zijn en de meest ‘donkere’ gemeente van Friesland. Gedumpt afval is een grote ergernis en enorm slecht voor het milieu. De ‘Himmeldagen’ worden samen met de scholen en dorps-/wijk belangen opgepakt. De gemeente beloont dorpen en wijken waar de inwoners de leefomgeving schoon houden.

Pompebled


De FNP verbindt energie aan een gezond en schoon milieu.

 

# Energie neutrale gemeente in 2040

# Lichtvervuiling moet aangepakt worden
 

9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

De openbare ruimte is één van de kenmerken van Waadhoeke. De FNP volgt het provinciale windmolenbeleid, geen nieuwe molens op het vaste land. Ondernemers krijgen de ruimte zich te ontwikkelen, maar landschappelijke inpassing is een vereiste. Verwaarloosde gebouwen moeten opgeknapt of afgebroken worden. Bedrijfsterreinen moeten in overleg met de ondernemers proper worden gehouden, waarbij aandacht is voor een groene aankleding. Vooral voor jongeren en mensen met lagere inkomens en statushouders moeten er genoeg sociale huurwoningen zijn. Wij bieden ruimte aan bijzondere bouwvormen, zoals bijvoorbeeld de ‘Tiny Houses’. Voor nieuwbouw wordt eerst gekeken naar inbreidingslocaties.

Voor de stad en de dorpen met een verzorgingsgebied komt er een bouwprogramma voor ouderenhuisvesting met mogelijkheden voor zorg. De regelgeving wordt kritisch tegen het licht gehouden, wij leggen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de woonomgeving voor een groot gedeelte in handen van de inwoners. De FNP wil meer aandacht geven aan de toegankelijkheid van het openbaar gebied en gebouwen voor mensen met een beperking (scootmobiel-vriendelijk).

Pompebled


De FNP verbindt doelgroepen met een woningbouwprogramma op maat

 

# Betaalbare woningen voor starters

# Verwaarloosde gebouwen worden aangepakt

# Ouderenhuisvesting met zorg op maat

# Vernieuwende bouwvormen zijn mogelijk

 

10. Financiën en bedrijfsvoering

Financieel trekken wij het zeil niet hoger dan de mast. Aan een sluitende meerjarenbegroting worden geen concessies gedaan, maar er moet wel de financiële ruimte zijn voor nieuw beleid. De inwoner moet op termijn voordeel (lagere belastingtarieven) hebben van de schaalvergroting door de nieuwe gemeente. De gemeente Waadhoeke heeft een reële reserve om risico’s mee af te dekken. Er wordt in Waadhoeke geen toeristenbelasting ingevoerd.

Het ambtelijk apparaat is voorbereid op haar taken, maar niet groter dan noodzakelijk. Een flexibele schil van tien procent is hierbij wenselijk. Een goed opleidingsbudget is nodig om zoveel mogelijk kennis en kunde in huis te hebben. De eerste jaren moet er geïnvesteerd worden om de culturen van de organisaties bij elkaar te brengen. Van ambtenaren wordt verwacht dat zij nieuwsgierig zijn naar ons gebied, talen en gebruiken. De contactambtenaars gebruiken (praten en schrijven) het Fries en Bildts.

Pompebled


De FNP verbindt zich aan een solide financieel beleid.

 

# Financiële ruimte voor nieuw beleid

# Meerdere culturen naar één organisatie

# Schaalvoordelen leiden tot lagere tarieven

 Downloads:
Verkiezingsprogramma FNP waadhoeke 2018 2022 nl.pdf


2019 FNP Fryslân - Disclaimer