Geschiedenis FNP Waadhoeke

 

De gemeente Waadhoeke is gevormd door het samenvoegen van Menameradiel, Het Bildt,  Frjentsjerteradiel en de dorpen Winsum,  Spannum,  Baaium en Wjelsryp van de gemeente Littenseradiel.  Er ontstond zodoende ook één afdeling, FNP-Waadhoeke.

Een nieuwe gemeente heeft nog geen geschiedenis, maar het zou de fusiegemeenten tekort doen als we hun geschiedenis niet vermelden.  In vogelvlucht daarom de geschiedenis van de FNP en Frije Bilkerts in deze gemeenten.

 

 

Frjentsjerteradiel

 

Toen de FNP in 1962 werd opgericht, volgden er al snel gemeentelijke afdelingen. Na verloop van tijd kwam er ook een afdeling in Franekeradeel, toen nog zonder de stad Franeker en Barradeel.

Catrinus Straatsma werd in 1970 het eerste raadslid. Het is niet gelukt om in het oude Franeker een zetel in de raad te bemachtigen. In 1979 werd Straatsma in Franekeradeel  opgevolgd door Klaas Nauta.  Bij de herindeling van 1984, toen Barradeel, Franeker en Franekeradeel  één gemeente werden, kwam Jan Santema in de raad. Van 1986 tot 1990, toen Sybren van der Zwaag kon aanschuiven, was er geen zetel voor de FNP.  Bram Bonnema en Haije Houtsma namen in 1994 het stokje van hem over.  In 2002 veroverde de FNP-fractie 3 zetels met Bram Bonnema, Gerben van der Mei en Geesje Dijkstra als raadsleden. De drie zetels van 2002 werden ook in 2006 behaald en bovendien  kwam de FNP in het college, Bram Bonnema werd wethouder. De raadsleden In deze periode waren Gerben van der Mei, Jan Hiemstra en Jan Dijkstra. Na de verkiezingen in 2010 kwam de FNP niet opnieuw in het college. Bonnema werd  wethouder in Gaasterlân-Sleat en de FNP-fractie werd gevormd door Jan Dijkstra en Sietze de Haan. In 2014 behaalde de FNP vier zetels die werden ingenomen door Jan Dijkstra, Sietze de Haan, Gea Iedema-Zondervan en Hans Nauta. Tussentijds werd Sietze de Haan opgevolgd door Bert Vollema.

 

 

Het Bildt

 

In de gemeente Het Bildt werd op 19 november 2009 de Ferening Frije Bilkerts opgericht op initiatief van Leendert Ferwerda uit Sint Annaparochie. Ferwerda zat sinds 2008 al in de raad onder de naam Frije Bilkerts nadat hij uit de fractie van de PvdA was gestapt. Voor de verklaring van de naam Frije Bilkerts moeten we terug in de tijd. In 1974 was Leendert Ferwerda mede-oprichter van de werkgroep 't Bildt en stond hij ook voor die partij op de kieslijst, maar kreeg geen raadszetel. In 1986 richtte hij op persoonlijke titel  de politieke partij Frije Bilkerts op, die de kiesdeler niet haalde.  In 2006 kwam Ferwerda, op verzoek van de PvdA, als tweede man op de lijst en kwam met meer dan 300 voorkeurstemmen in de raad. Door de persoonlijke keuze die Ferwerda maakte bij het stemmen over bepaalde raadsvoorstellen, ontstond er de nodige discussie in de PvdA-afdeling  't Bildt en in de raadsfractie. In oktober 2008 ging Ferwerda, op eigen verzoek na goed overleg en met instemming van het bestuur van de PvdA op ‘t Bildt, uit de PvdA-fractie. Ferwerda kon toen met goedkeuring verder gaan als eenmansfractie onder de naam Frije Bilkerts. Daarmee werd de in 1986 gekozen naam Frije Bilkerts weer in ere hersteld.

Om in 2010 aan de verkiezingen mee te kunnen doen moest er een vereniging of stichting worden opgericht. Met steun van andere,  zich vrij voelende,  Bilkerts is toen de Ferening fan Frije Bilkerts opgericht. De leden vertegenwoordigen als (kandidaat)raadslid op basis van  de eigen levensbeschouwelijke en/of maatschappelijke achtergrond de inwoners van de gemeente.

Op  3 maart 2010 nam Frije Bilkerts met acht kandidaat-raadsleden deel  aan de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Het Bildt. Frije Bilkerts kwam met twee personen in de raad te weten Leendert Ferwerda en Roel Nauta. Tot 2018 werd de schaduwfractie gevormd door de bestuursleden. Op 19 maart 2014 waren er opnieuw verkiezingen. Frije Bilkerts heeft met elf kandidaat-raadsleden deelgenomen aan deze gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Het Bildt. Ze zijn toen van twee naar vier zetels gegaan. Op dat moment kwamen Leendert Ferwerda, Roel Nauta, Frans van der Mossel en Ben Bruinsma in de raad.

 

 

Menameradiel

 

In de gemeente Menameradiel was er al vrij snel een ploeg mensen die een gemeentelijke afdeling van de FNP oprichtte. In 1966 werd er voor het eerst meegedaan aan de raadsverkiezingen. Er werd een zetel in de wacht gesleept en Hessel Bierma kwam in de raad. In 1968 werd hij opgevolgd door Reimer Wartena. In 1970 waren er weer verkiezingen  en werd Herman Hettema gekozen. Na de verkiezingen van 1974 en 1978 kwam Anne Wijnstra voor de FNP in de raad. In 1982 werd Anne Wijnstra opgevolgd door Theun van der Mei.

In 1990 behaalde de FNP twee zetels en naast zittend raadslid Theun van der Mei kwam Durk van der Schaaf in de raad. Om gezondheidsredenen gaf Theun van der Mei in 1994 het stokje over aan Anne Wijnstra. In mei 1996 naam Anne afscheid van de raad en werd hij opgevolgd door Freark Siegersma.  Bij de verkiezingen van 1998 werden Durk van der Schaaf en Freark Siegersma opnieuw gekozen.  In 2002 behaalde de FNP drie zetels die werden ingenomen door Durk van der Schaaf, Freark Siegersma en Martsje de Jong. Het jaar 2006 was wat de verkiezingen betreft een topjaar met vier zetels voor de FNP. De FNP-fractie bestond dat jaar uit Durk van der Schaaf, Freark Siegersma, Martsje de Jong en Frans Idsinga.  De FNP kwam in het college en leverde met Anna Martha van der Mei een wethouder.  Martsje de Jong ging in november 2006 met kraamverlof en werd tot maart 2007 vervangen door Thys van der Schaaf.  In juni 2008 nam Martsje ontslag, haar opvolger was Thys van der Schaaf. De verkiezingen van 2010 verliepen slechter voor de FNP, de partij bleef steken op twee zetels, met als raadsleden Freark Siegersma en Rikus Sinnema.

In 2012 kwam Thys van der Schaaf opnieuw in de raad omdat Freark Siegersma vanwege ziekte zijn zetel moest opgeven. Bij de verkiezingen van 2014 behaalde de FNP drie zetels, ze werden ingenomen door zittend raadslid Rikus Sinnema, Sietie Tijsma en Haaye Hoekstra.  In juli 2016 kon Rikus Sinnema zijn werk en het raadslidmaatschap niet meer combineren en werd hij opgevolgd door Sijbe Knol.

 

 

Baarderadeel, Hinnaarderadeel en Littenseradiel

 

Na de oprichting van de FNP in 1962 kwamen er al vrij snel FNP'ers in de raad van Hennaarderadeel en Baarderadeel.  In Baarderadeel woonde Singelsma en in de raad van die gemeente  kwamen al snel  Tsjerk Jehannes de Jong en Mine Jongsma naar voren.  In Hennaarderadeel was Ruerd Posthuma de voorman. In 1978 kwam Douwe Willemsma met voorkeurstemmen in de raad van Hennaarderadeel. Met de herindeling van 1984 vormden de beide gemeenten samen de gemeente Littenseradiel. In de raad kwamen Mine Jongsma uit Baard en Douwe Willemsma uit Itens. Een moeilijk punt na de verkiezingen was de plaats van het gemeentehuis. Uiteindelijk is het Wommels geworden. Mine Jongsma en Douwe Willemsma hebben jarenlang de partij gedragen. In 1993 werd er een succes geboekt in de raad omdat het FNP-voorstel  voor  Friestalige plaatsnamen werd overgenomen.  De aanhang van de partij groeide en in 1994 ging de FNP van zo'n 13% naar 21% van de stemmen.  Teake Posthuma kwam in de raad en Douwe Willemsma werd wethouder. Hij bleef dat tot 2002. De partij had een stevige positie in Littenseradiel. Na de verhuizing van Mine Jongsma werd Jeltsje Boersma fractievoorzitter en in 2010 kwam Douwe Willemsma terug als wethouder.  De FNP ging van drie naar vier zetels. In 2014 nam Douwe afscheid van de raad en als wethouder en werd Bram Bonnema de nieuwe wethouder.

 

 

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer