Fractievoorzitter Leendert Ferwerda - Sint Annaparochie
     

Riedslid Leendert Ferwerda

   
Portefeuille

Bestuur
Onderwijs
Cultuur

Verder:

Werkgeverscommissie
Lid Kernteam Omgeving

Contact:

Mail: leendert.ferwerda@fnp.frl

Telefoon: 0518-401617

 

Nadat Frije Bilkerts in 2010 in de raad ferteugenwoordigd waar, bin ik lid worren fan de FNP. 'n Bewuste keus: de FNP komt op foor de aigenhyd fan Frysland met blivende andacht en fersterking fan de taalrykdom as 't Bildts, de kulturele ferskaidenhyd en 't landskap. Foor de toekomst fan 't Bildt - 't Bildt blyft 't Bildt - maakt de FNP him sterk. Binnen de nije raadsfraksy en as fraksyfoorsitter wil ik graag bijdrage an 'n blivend kontakt met en andacht foor de burgers, ferenings en organisasys in 't gebiedsdeel 't Bildt. De FNP ferbynt him met de Bilkerts.

Leendert Ferwerda

 Raadslid Gea Iedema - Franeker
     en met soasjale media &

Riedslid Gea Iedema

   
Portefeuille:

Financiën
Werkgelegenheid
Jeugd
Taal

Verder:

Penningmeester fractie
Lid Kearnteam Omgeving
Lid Auditkommisy
Begeleiding Jeugd Adviesraad (JA)
Webbeheer en sociale media
Lid PR Team FNP Waadhoeke

Contact:

Mail: gea.iedema@fnp.frl
Telefoon: 0517-397168

 

Gea Iedema-Zondervan is geboren en getogen in Franeker, getrouwd en het twee kinderen, waarvan één al op zichzelf woont. Ze is bedrijfskundige en zelfstandig ondernemer GJIZ te Franeker (ondersteunt bedrijven met online communicatie en de interne organisatie). Daarnaast is ze bestuurslid van de Commerciële Club Noordwest-Friesland en voorzitter van Stichting Present Noordwest Friesland. Ze heeft veel ervaring in verscheidene besutren op maatschappelijk gebied. Na haar studie Toegepaste Bedrijfskunde (2009) is ze ook politiek actief. Zodoende kwam ze in 2010 al de lijst. Sinds 2014 is ze raadslid. Tot 31 december 2017 voor de gemeente Franekeradeel en nu voor de Gemeente Waadhoeke.

"Persoanlik wol ik de ferbiner wêze tusken ynwenners, gemeentebestjoer en ambtners. Myn politike ynteresse giet út nei algemien bestjoer, saken wêrby ik graach de jongerein belûk. Dêrom sil ik ek yn Waadhoeke ferbân ynstekke om te kommen ta in Jongeren Parlemint. As riedslid fan FNP Waadhoeke bin ik der foar de ynwenners! Ik harkje nei eltsenien (nei de arguminten foar en tsjin) en kom sa ta in beslút. Fansels kin ik it net eltsenien nei de sin dwaan. Fierder wol ik fan ynsidintele moetingen en besteande gearwurkingsferbannen in ynspirearjend proses meitsje en sa inisjativen entûsjasmearje.Raadslid Sijbe Knol - Berltsum
     

Riedslid Sijbe Knol

   
Portefeuille:

Sport
Wonen & Leefbaarheid
Soaciaal Domein
Statushouders

Verder:

Lid Kernteam Gemeenskap
Webbeheer en sociale media
Lid PR Team FNP Waadhoeke

Contact:

Mail: sijbe.knol@fnp.frl

Telefoon: 06-30944415


 

"De FNP is foar my de partij wer nei jongerein harke wurd en der ek wat mei dien wurdt. Wy meie grutsk wêze op ús provinsje en gebrûken. Goedkeape en beskikbere (duorsume) wenningen foar jongerein en kultuer en sport binne spearpunten wer ik my hurd foar meitsje. Yn Waadhoeke binne wy ryk oan kultuer (talen) en sport en dat moatte wy behâlde en stimulearje. Fanôf 2016 mei ik Riedslid wêze foar de FNP yn Menameradiel en der de winsken fan de mienskip en jongerein fertsjinwurdigje. In stim op de FNP is in stim foar de takomst."

Sijbe KnolRaadslid Hans Nauta - Hitzum
     
Riedslid Hans Nauta
  

 

Portefeuille:

Economische Zaken
Recreatie & Toerisme
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Verkeer & Veiligheid

Verder:

Lid Kearnteam Gemeenskap
Lid PR Team FNP Waadhoeke

Contact:

Mail: hans.nauta@fnp.frl

Telefoon: 0517-452530

 

Ik bin Hans Nauta, troud mei Maartje, selsstannich ûndernimmer yn de toeristyske sektor. Neist it ferhieren fan boaten en it meitsjen fan arranzjeminten, ha wy in teetún yn Hitsum. 

Ik fyn it  tige wichtich om de leefberens yn stân te hâlden. Mei elkoar der wat moais fan te meitsjen. Yn in leefbere mienskip, wêr't elts him thús fielt! Mei elkoar troch de tiid, útgean fan eigen krêft, yn ús eigen taal, as dat no Frysk, Bildts of stêdsfrysk is..... Tinke yn oplossings, net yn problemen!

Dêrom stean ik op de kandidatelist fan de FNP  - de ôfrûne fjouwer jier wie ik riedslid foar FNP Frjentsjerteradiel en ik wol my hiel graach nochris ynsette foar alle minsken yn de nij te foarmjen gemeente Waadhoeke.

 Raadslid Haaye Hoekstra - Berltsum
     

Riedslid Haaye Hoekstra

   
Portefeuille:

Landbouw en Glastuinbouw
Ruimtelijke ordening
Beheer openbare ruimte
Zuurzaamheid en milieu

Verder:

Lid Presidium
Voorzitter Kearnteam Omgeving

Contact:

Mail: haaye.hoekstra@fnp.frl

Telefoon: 0518-461898

 

Waadhoeke is in feit, in nije gemeente mei nije kansen, mar foar de boarger ek in gemeente op gruttere ôfstân. As riedslid foar de FNP hoopje ik ek yn Waadhoeke wat betsjutte te kinnen foar de minsken yn ús nije gemeente en ôfmeitsje te kinnen wat wy yn de wjeryndielingskommisje yn gong setten ha. Spearpunten út it FNP ferkiezingsprogram binne foar my:


•    De gemeente ticht by de boarger te halden, begelyks troch thûsservice (bringen fan in nij rybewiis ensfh.).
•    Elts doarp, hoe lyts ek, in eigen doarpshûs of doarpskeamer, wêr minsken in oar moetsje kinne.
•    Behâld fan sportfersjennings en kuierpaeden rûn de doarpen. Dit draagt by oan in sûne leefomjowing.
•    Kuierje en ûntspanne yn in moai lânskip en genietsje fan fee yn de greiden, de blommen, en fûgels, wjêrby de boer de kans en romte krijt om te buorkjen,
•    Gearwurking tusken skoallen en bedriuwslibben.

Foar dizze saken ut it FNP ferkiezingsprogram wol ik my graach de kommende fjouwer jier ynsette

Haaye Hoekstra2019 FNP Fryslân - Disclaimer