Waar kunt u als FNP-lid op rekenen?

  • Spreek- en stemrecht op ledenvergaderingen.
  • 7 maal per jaar ontvangt u het partijblad ‘Frijbûtser'.
  • De minimum contributie is € 24,50 per jaar.
  • Nu Gratis: Fryske staveringskursus!

 

Klik hier voor meer informatie over de FNP en het inschrijfformulier.

  

Lid bij de afdeling Waadhoeke

Afdeling Waadhoeke is een van de afdielingen van de FNP, met leden, een bestuur en een fractie. Eenmaal per jaar is er een jaarvergadering van de afdeling en iedere woensdag voor de commissiebijeenkomst een ledenvergadering. Op die ledenvergadering komen naast de afdelingszaken ook de commissie/raadstukken en mogelijke moties, amendementen of initiatieven aan de orde. Ieder lid krijgt de ruimte om zijn of haar zegje te doen.Ferklearring lidmaatskip OSF:
"De FNP is mei noch fyftjin oare Nederlânske regionale partijen by de Onafhankelijke Senaatsfractie oansletten. De OSF krijt subsydzjes fan de oerheid. Om as FNP oanspraak op dy subsydzje meitsje te kinnen, moatte minsken dy't lid binne fan de FNP formeel ek lid wêze fan de OSF. It bringt foar jo persoanlik fierders gjin ferplichtings mei him mei."
Ik haw der

beswier tsjin ek as lid fan de OSF oanmurken te wurden.

2019 FNP Fryslân - Disclaimer