Spearpunten fan de FNP

 

De FNP ferbynt  ús ynwenners mei it gemeentebestjoer en de amtners.

 

# De gemeente brûkt de kennis en kunde fan ús ynwenners

# Elk doarp in hat in eigen moetingsromte

# Der is in ûnderhâldsbudzjet foar doarpshuzen

# Elk doarp krijt in budzjet foar lytse winsken

# In doarps- en wykfûns foar projekten

 

De FNP ferbynt plysje, BOA's en ynwenners oan in goed wenklimaat.

 

# Meielkoar ferantwurdlik foar ús wenomjouwing

# Gjin gas- en sâltwinning op lân

 

De FNP ferbynt it ûnderwiis mei goed iepenbier ferfier en stiet noed foar de griene romte.

 

# In tagonklik Iepenbier ferfier foar elkenien

# Natuer- en miljeuedukaasje mei natuerorganisaasjes

# In jierlikse beamfeestdei mei skoalbern

# Blomrike berms

# Boerepaden yn eare hâlde

 

De FNP ferbynt bedriuwen, ûnderwiis, ynwenners en besikers oan Waadhoeke.

 

#"Bestemming Noardwest" wurdt topprioriteit

# Waadhoeke wurdt de MKB-freonlikste gemeente fan Fryslân

# De Alvestêderûte wurdt fierder ûntwikkele

# Doarpen wurde oansletten op de Alvestêderûte

# De Martinitoer Frjentsjer as útsjochpunt

# In observatoarium by de seedyk

 

De FNP ferbynt goed ûnderwiis oan brede en berikbere gearwurkingsskoallen.

 

# Jongeren moatte har plak fine kinne yn de regio

# Bedriuwslibben en ûnderwiis wurkje gear foar in lykwichtige arbeidsmerk

# It skoalswimmen krijt in plak yn it bewegingsûnderwiis

 

De FNP stipet taal, kultuer en sport om de ferbinende funksje yn Waadhoeke.

 

# Der komt in sport- en kultuerwike yn Waadhoeke

 

De FNP ferbynt har sosjaal belied mei minsken dy't omtinken nedich hawwe.

 

# Moetingsplakken foar de jongerein

# Jongereinparlemint

# Soarch ticht by de minsken

 

De FNP ferbynt har enerzjy oan in sûn en skjin miljeu.

 

# Enerzjyneutrale gemeente yn 2040

# Ljochtfersmoarging wurdt oanpakt

 

De FNP ferbynt de doelgroepen mei in wenningbouprogramma op maat.

 

# Betelbere wenten foar starters

# "Rotte Kiezzen" wurde oanpakt

# Alderenhúsfesting mei soarch op maat

# Fernijende boufoarmen binne mooglik

 

De FNP ferbynt har oan in solide finansjeel belied.

 

# Finansjele romte foar nij belied

# Trije kultueren - ien organisaasje

# Skaalfoardielen liede ta legere tariven

 2021 FNP Fryslân - Disclaimer