Riedslid Haaye Hoekstra - Berltsum

     

Haaye Hoekstra april 2018

   
Portefúlje:

Lanbou en Glêstúnbou
Rûmtlike oardening
Behear Iepenbiere romte
Doursumens en miljeu

Fierder:

Lid Presidium
Foarsitter Kearnteam Omjouwing

Kontakt:

E-Post: haaye.hoekstra@fnp.frl

Tillefoan: 0518-461898

 

Waadhoeke is in feit, in nije gemeente mei nije kansen, mar foar de boarger ek in gemeente op gruttere ôfstân. As riedslid foar de FNP hoopje ik ek yn Waadhoeke wat betsjutte te kinnen foar de minsken yn ús nije gemeente en ôfmeitsje te kinnen wat wy yn de wjeryndielingskommisje yn gong setten ha. Spearpunten út it FNP ferkiezingsprogram binne foar my:


•    De gemeente ticht by de boarger te halden, begelyks troch thûsservice (bringen fan in nij rybewiis ensfh.).
•    Elts doarp, hoe lyts ek, in eigen doarpshûs of doarpskeamer, wêr minsken in oar moetsje kinne.
•    Behâld fan sportfersjennings en kuierpaeden rûn de doarpen. Dit draagt by oan in sûne leefomjowing.
•    Kuierje en ûntspanne yn in moai lânskip en genietsje fan fee yn de greiden, de blommen, en fûgels, wjêrby de boer de kans en romte krijt om te buorkjen,
•    Gearwurking tusken skoallen en bedriuwslibben.

Foar dizze saken ut it FNP ferkiezingsprogram wol ik my graach de kommende fjouwer jier ynsette

Haaye Hoekstra2019 FNP Fryslân - Disclaimer