Fraksjefoarsitter Leendert Ferwerda - St. Anna

 
   
Leendert Ferwerda april 2018    
Portefúlje:

Bestjoer
Underwiis
Kultuer

Fierder:

Wurkjouwerskommisje

Lid Kearnteam Omjouwing

Kontakt:

E-Post: leendert.ferwerda@fnp.frl

Tillefoan: 0518-401617

 

Nadat Frije Bilkerts in 2010 in de raad ferteugenwoordigd waar, bin ik lid worren fan de FNP. 'n Bewuste keus: de FNP komt op foor de aigenhyd fan Frysland met blivende andacht en fersterking fan de taalrykdom as 't Bildts, de kulturele ferskaidenhyd en 't landskap. Foor de toekomst fan 't Bildt - 't Bildt blyft 't Bildt - maakt de FNP him sterk. Binnen de nije raadsfraksy en as fraksyfoorsitter wil ik graag bijdrage an 'n blivend kontakt met en andacht foor de burgers, ferenings en organisasys in 't gebiedsdeel 't Bildt. De FNP ferbynt him met de Bilkerts.

Leendert Ferwerda

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer