Partijfoarsitter

 

sietze de haan

 Sietze de Haan

 FRJENTSJER 

 

 E-post: sietze.de.haan@fnp.frl  

 Tillefoan: 06-29078090Skriuwer


johannes 1  

 

 Johannes Rozenga

 Ouwe-Dyk 1094

 9075 NL WESTHOEK 

 

 E-post: johannes.rozenga@fnp.frl 

 Tillefoan: 0518 785 024Ponghâlder

 

Anna Martha web  

 Anna Martha van der Mei

 TSJOM 

     

 E-post: annamartha.van.der.mei@fnp.frl

 Tillefoan: 0629 080 771Bestjoerslid

 

Bram Bonnema  

 Bram Bonnema

 FRJENTSJER

 

 E-post:bram.bonnema@fnp.frl

 Tillefoan: 0654 262 1802021 FNP Fryslân - Disclaimer