23-05-2017 - FNP Waadhoeke op Lammetsymet Sint Anne
26-04-2017 - Tsjûchskriften kursus Bildts foar niet-Biltdstaligen útrikt oan riedsleden
21-04-2017 - Opstekker by jierrekken Frjentsjerteradiel
20-04-2017 - FNP Waadhoeke ferbynt
30-03-2017 - Menameradiel: inisjatyf útstel foar Tiny Houses yn Menameradiel
30-03-2017 - Menameradiel: Parseberjocht ynisjatyf útstel foar Tiny Houses yn de gemeente Menameradiel
19-02-2017 - Frjentsjerteradiel: Memo Swimbad Bloemketerp Frjentsjer
14-02-2017 - Fryslân: FNP komt mei moasje ‘It Bildts as erkende streektaal'
11-02-2017 - Antwurd op skriftlike fragen oer krusing rûnwei Frjentsjer
10-02-2017 - Jan Dijkstra listlûker FNP Waadhoeke
31-11-2016 - Konsekwinsjes foar haltes Dronryp en Deinum nei mooglike oanpassing treintsjinst Harns - Ljouwert m.y.f. 2020
20-11-2016 - FNP op besite by Keatsmuseum
20-11-2016 - FNP enthûsjast oer oanpak doarpshûs Rie
08-10-2016 - FNP Waadhoeke op Bildtse les
30-09-2016 - FNP moasje boarterstunen reekfrij meitsje
20-09-2016 - FNP Waadhoeke hellet aksjepunten op
05-07-2016 - Soargen oer Sinnepark Kie
19-06-2016 - JA, it is slagge!
11-06-2016 - Inisjatyfútstel Jongerein Advysrie
25-04-2016 - Weryndielingsbeslút
19-04-2016 - Iepenbiere fraksjegearkomste op tiisdei om 24 maaie om 20.00 oere
24-03-2016 - Bert Vollema fan Tsjom riedslid foar FNP Frjentsjerteradiel
23-03-2016 - Jierferslach 2015
13-03-2016 - Takomst Sosjale Tjinst Noardwest-Fryslân
23-02-2016 - Weropbou Frjentsjerter Poarten
20-02-2016 - Mooglike needopfang maksimaal 200 flechtlingen
18-02-2016 - FNP op wurkbesite by Leanbedriuw Westra
28-01-2016 - Havo learlingen op besite yn Gemeentehûs
22-01-2016 - Trep en omgong foar Martinitsjerke Frjentsjer
22-12-2015 - YHP foar en Wykfisy tsjin - hjir it wêrom
14-11-2015 - Ynstimd mei weryndielingsûntwerp, mar we bliuwe kritysk!
26-06-2015 - FNP Frjentsjerteradiel pakt troch!
26-05-2015 - De FNP wol net mear bebouwing op Schapenweide/Bloemketerp
13-04-2015 - Jierferslach 2014 - ledegearkomste 30 april
26-03-2015 - Fragen oan kolleezje riedsgearkomste 26 maart 2015

Aktuiel
2019 FNP Fryslân - Disclaimer