NIJS   31-12-2019


Fryslân: De FNP knalt it jier út !

Wy winskje jim in sûn en lokkich 2020

Wolkom op ús nijjiersgearsit op 4 jannewaris yn Hallum!       🥂

#FNP #Fryslân #StimfanFryslân

Tags: fnp fryslan

MEAR OER DIT ÛNDERWURP
2020 FNP Fryslân - Disclaimer