15-01-2020 - Fryslân: FNP stelt fragen oer studintetal RUG Campus Fryslân
Hoe wol de Provinsje omgean mei de fiks legere studintetallen fan de nije RUG Campus Fryslân? It binne der no 197 wylst it der 630 wêze moasten. Moat, nei oanlieding fan de nei ûnderen bystelde ferwachtings en ambysjes fan de direkteur bedriuwsfiering fan de Campus, dat ek konsekwinsjes hawwe foar de finansiering mei € 17,83 mln troch de Provinsje? De FNP stelt der skriftlike fragen oer.

31-12-2019 - Fryslân: De FNP knalt it jier út !
Wy winskje jim in sûn en lokkich 2020

18-12-2019 - Fryslân: Finansjele stipe en selsstannigens foar de Fryske Akademy
Jild foar in reorganisaasje fan de Akademy, fasilitearring fan de Keninklike Akademy fan Wittenskippen (KNAW), in fêst plak yn it wittenskipsbestel en boarging fan de wittenskiplike kwaliteitshifking. Dat binne de punten dêr’t de FNP yn de Steaten fan 18 desimber 2019 mei ynstimd hat. Mei it jild en de betingsten kin de Akademy oerein bliuwe en ûntwikkelje as selsstannich wittenskiplik ynstitút yn Fryslân.

09-12-2019 - Fryslân: FNP: binne âldere wynmûnen noch wol feilich?
Nei oanlieding fan in omfallende wynmûne by Jorwert, stelt de FNP skriftlike fragen oan it kolleezje oer de feiligens fan âldere wynmûnen yn Fryslân en de kontrôle dêrop. Krekt by âldere wynmûnen is te ferwachtsjen dat dy nei ferrin fan tiid konstruktyf efterút gien binne.

03-12-2019 - Fryslân: FNP: aksje foar bestriding skealike Jabikskrúswoartel en stikels
De FNP stelt oanfoljende fragen oer it neilibjen fan de twa provinsjale feroarderingen oer de bestriding fan skealike planten. Nei oanlieding fan sinjalen fan eigners fan fee- en hynstehâlders hie de FNP ôfrûne simmer al earder oankaarte dat de fersprieding fan Jabikskrúswoartel (Jakobskruiskruid) en stikels eskalearret.

01-12-2019 - Fryslân: Wouter Wouda nije bestjoersfoarsitter FNP
Wouter Wouda is troch de leden fan de FNP ôfrûne freed op harren hjerstgearkomste yn Wurdum keazen as nije bestjoersfoarsitter.
It deistich bestjoer is fierder fernijd troch Wietske Poelman as skriuwster en Jan Benedictus as ponghâlder.

29-11-2019 - Fryslân: Klaas Fokkinga kandidaat deputearre FNP
Klaas Fokkinga wurdt nei alle gedachten de nije FNP-deputearre. Fokkinga is 66 jier en wennet yn Nes (Noardeast-Fryslân). Hy siet earder yn Provinsjale Steaten (2015-2019) en yn de gemeenterie fan Dongeradiel (2010-2015). Fokkinga folget deputearre Johannes Kramer op, dy’t beneamd is as boargemaster fan Noardeast-Fryslân.

30-09-2019 - Fryslân: FNP wol dat de rotonde by Marsum gau ferbettere wurdt
FNP wol dúdlikheid en aksje oangeande de rotonde by Marsum-West. Dy rotonde is net berekkene op al it ferkear dat deis fan Noardwest Fryslân nei de Heak om Ljouwert en werom rydt. Nei de iepening fan de Middelseewei (N398) is it op de Westergoawei (N383) in stik drokker wurden. Dit laat ta ferkearsopstoppings en gefaarlike situaasjes, ek foar fytsers dy’t hjir oerstekke moatte. Om dat te ferhelpen soe yn 2019 de rotonde oanpast wurde en soe der in fytstunnel komme.

27-09-2019 - Fryslân: FNP: aksje fan Provinsje yn De Haach tsjin ferhierdersheffing
De FNP wol dat de provinsje aksje ûndernimt tsjin de ferhierdersheffing. Oanlieding binne alarmearjende berjochten fan wenningkorporaasje Wonen Noordwest Friesland. Troch de stiging fan de ferhierdersheffing kinne sy 500 wennings net ferduorsumje en 120 wennings net ferfange. Boppedat binne de kosten foar de hierders de ôfrûne jierren al enoarm omheech gien.

25-09-2019 - Fryslân: Tydlike húsfesting seizoenarbeiders yn provinsjale Omjouwingsfisy
De FNP hat mei twa grutte tekst wizigingen de provinsjale Untwerp-Omjouwingsfisy oanpast op it mêd fan de wentebou. Der komt romte foar de húsfesting fan seizoenarbeiders en nijbou krijt aanst by foarkar in plak binnen de besteande beboude kommen. De amendeminten fan wurdfierder Sijbe Knol krigen yn de Steaten romme stipe.

23-09-2019 - Fryslân: FNP stelt fragen oer feilichheid brêgen yn Fryslân
Te folle steuringen; yn de Steaten fan 25 septimber stelt de fraksje fan de FNP mûnlinge fragen oer de feilichheid fan brêgen yn de provinsje Fryslân. Oanlieding binne de steuringen fan de Burgumerdaam-brêge en fan it betsjinningsproses fan seis brêgen fan Skûlenboarch út. Dy steuringen hiene ûnfeilige situaasjes ta gefolch.

20-09-2019 - Fryslân: FNP: krityk op Miljoenenota regear
De Steatefraksje fan de FNP is kritysk op de Miljoenenota fan it Haachsk regear, dy’t dizze wike útkommen is. De krityk fan de partij rjochtet him benammen op de besunigings op gemeenten en dat de foarsjennings yn stêden en doarpen ûnder druk steane troch Ryksbelied. Fierder wol de FNP dat der jild komt foar konkrete projekten yn Fryslân.

05-09-2019 - Fryslân: FNP wol ynformaasjepunt oer de nije stikstofoanpak
De FNP freget oan Deputearre Steaten om in ynformaasjepunt oer de nije oanpak fan de stikstofproblematyk yn te stellen. Mei’t der nei ferwachting yn it begjin fan de hjerst lanlike foarstellen komme om de ympasse rûn de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) los te lûken, wol de FNP dat boargers, bedriuwen, oare oerheden en belutsenen op in leechdrompelige wize ynformaasje krije kinne oer wat dy nije regels foar har betsjutte.

13-03-2019 - Fryslân: Us ynset foar de Fryske greidefûgels
It giet net goed mei de greidefûgels yn Fryslân. Sa stadichoan is dat foar in protte ynwenners fan Fryslân in grutte soarch. Dochs geane der in tal saken goed. Sûnt koart. At it oan de FNP leit oerlibje op dizze wize mear skriezen, ljippen, strânljippen en wylpen.

12-03-2019 - Fryslân: Us ynset foar it Fryske lânskip
Hieltyd mear minsken hawwe noed en soargen oer it lânskip.Wy diele dy soargen:Foar de FNP is de kwaliteit fan it lânskip net los te tinken fan noflik wenjen en wurkjen yn Fryslân.

Argyf
2021 FNP Fryslân - Disclaimer