13-03-2019 - Fryslân: Us ynset foar de Fryske greidefûgels
It giet net goed mei de greidefûgels yn Fryslân. Sa stadichoan is dat foar in protte ynwenners fan Fryslân in grutte soarch. Dochs geane der in tal saken goed. Sûnt koart. At it oan de FNP leit oerlibje op dizze wize mear skriezen, ljippen, strânljippen en wylpen.

12-03-2019 - Fryslân: Us ynset foar it Fryske lânskip
Hieltyd mear minsken hawwe noed en soargen oer it lânskip.Wy diele dy soargen:Foar de FNP is de kwaliteit fan it lânskip net los te tinken fan noflik wenjen en wurkjen yn Fryslân.

12-03-2019 - Fryslân: FNP fiert sichtber kampanje
Op 20 maart giet Fryslân nei de stimbus foar Provinsjale Steaten en it Wetterskip. Wy sette op dizze wize de FNP op 'e kaart.

11-03-2019 - Fryslân: Ús ynset foar it Wetterskip
20 maart giet Fryslân wer nei de stimbus foar it bestjoer fan it Wetterskip. Dit wol de FNP betsjutte foar it wetter yn Fryslân.

04-03-2019 - Fryslân: Besjoch de TV-spot foar de ferkiezingen
Fryslân. It bêste lân fan ierde. Mei de lokkichste minsken. In prachtich lânskip. Warbere ynwenners. Jou ús de romte.
Foar de stim fan Fryslân. Stim 20 maart FNP Fryslân foar it Wetterskip en Provinsjale Steaten.

03-03-2019 - Fryslân: Huzen bouwe yn échte doarpen
Ljouwert bout oan de súdkant sabearedoarpen, wylst besteande plakken yn Fryslân op slot sitte. Yn dizze echte doarpen is fraach. Yn Berltsum wie twa wike lyn in ynskriuwing foar 10 libbensrin-bestindige wenningen. Dêr ha 155 minsken harren foar ynskreaun! Der is dus wat mis mei it wenningboubelied.

28-02-2019 - Fryslân: [Bloch] Johannes Kramer: 'Foar elts wat te winnen mei biologyske lânbou'
Nei alle media-oandacht foar myn taspraak oer biologyske lânbou op 25 jannewaris ha ik in protte reaksjes krigen. Positive, mar ek negative. Ik ha mei ferskate boeren oan keukentafels sitten. En ik ha begryp foar in soad beswieren. Mar myn konklúzje is net feroare.

07-02-2019 - Fryslân: Ynsette op solide takomst Fryske Akademy
De FNP-Steatefraksje wol in solide en robúste wittenskiplike, kwalitative en finansjele takomst fan de Fryske Akademy. Yn fragen oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân freget de partij dêr oandacht foar. Oanlieding is de krekt ôfsletten Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK), dêr’t yn stiet dat yn de simmer fan 2019 de posysje opnij besjoen wurde sil. De FNP freget no opheldering oer de ynset fan it Provinsjaal bestjoer.

05-02-2019 - Fryslân: Stim ôf....op ús podcast-útstjoerings
De FNP begjint mei podcast-útstjoerings. In podcast is in djipgeand mar noflik petear op ynternet oer maatskiplike en politike tema’s. De partij wol yn de eigen FNPodcast, as earste partij yn Fryslân, belutsenen en kenners sels oan it wurd komme litte.

29-01-2019 - Fryslân: Soarch oer leefberens by húsfesting tydlike wurknimmers
De húsfesting fan arbeidsmigranten mei net ten koste gean fan de leefberens yn doarpen en stedswiken. De provinsje soe in rol spylje moatte by dit gemeente-oerstiigjende probleem. FNP-Steatelid Klaas Fokkinga hat fragen steld oer de kwestje oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten.

26-01-2019 - Fryslân: Nije bioboeren frijstelle fan belêstingen
De FNP wol boeren dy’t oerskeakelje nei biologyske lânbou finansjeel stypje. Boeren moatte op syn minst twa jier lang frijsteld wurde fan ozb en wetterskipsbelêsting, fynt de partij. Dit is nedich omdat it oergean op biologysk buorkjen de earste jierren net beleane wurdt mei hegere prizen foar bygelyks molke, ierappels of griente.

23-01-2019 - Fryslân: Foarop rinne mei folslein biologyske lânbou
De FNP wol yn de takomst ta nei in 100 prosint biologyske lânbou. Wêrom wol de partij dit en hoe kin dit? Benammen oer dizze fragen hâldt de FNP op freed 25 jannewaris in temajûn natoer en lânbou op de Dairy Campus yn Ljouwert.

21-01-2019 - Fryslân: FNP wol alternativen foar djoere advysburo’s
De FNP-Steatefraksje tsjinnet kommende woansdei (23 jannewaris) in moasje yn om minder gebrûk te meitsjen fan djoere eksterne advysburo’s. Oanlieding is it Rekkenkeamerrapport oer de evaluaasje fan grutte projekten. Dêr stiet yn dat de lêste jierren faak in berop dien is eksterne consultants of advysburo’s. De FNP wol neigean oft dat mear yn eigen hûs kin of dat in ûndersykssjoernalist it wurk fan de provinsje kritysk besjocht.

19-01-2019 - Fryslân: FNP kin faklju helpe oan better imago
It grutte tekoart oan fakminsken is net maklik op te lossen. De grutste útdaging is it imago fan hânwurk. Bern kieze der dêrtroch net foar in fak te learen. De FNP kin de sektor helpe troch it imago fan hânwurk te ferbetterjen.

05-01-2019 - Fryslân: Kampanjestart 2019 Boalsert
Wolkom op de kampanjestart fan de Steateferkiezings fan 20 maart 2019! Mei de jierlikse nijjiersgearsit pakke bestjoer, de ôfdieling Súdwest-Fryslân en in kampanjetiim út op sneon 5 jannewaris yn Boalsert.

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer