10-01-2018 - Fryslân: FNP: wat betsjut ‘maximale vermindering' gaswinning Grinslân foar Fryslân?
Binne der neist De Pein noch mear yllegale gaswinningen yn Fryslân? Dat wie de fraach dy't de FNP stelde yn de Steaten fan 27 septimber. Wat is it gefolch foar Fryslân fan de ‘maximale vermindering' fan de gaswinning út it Grinzer fjild dêr't minister Wiebes oer praat nei oanlieding fan de resinte ierdbeving? De partij lûkt mei skriftlike fragen by deputearre Schrier oan de belle.

15-02-2016 - Fryslân DOK: Wenje op in put
Dokumintêre fan Omrop Fryslân. Utstjoerd yn it wykein fan 14 febrewaris 2016, ek op NPO1.

30-11-2015 - Gemaal Herbaijum offisjeel yn werking
Underdiel fan gebietsûntwikkeling Frjentsjerteradiel-Harns

19-04-2015 - Fryslân: FNP moasje bringt omkearde bewiislêst mynbouskea nei Europa
Unanime stipe fan regionale partijen op EFA-kongres

08-01-2015 - Fryslân: FNP: fragen oer sifers boaiemdelgong sâltwinning
Kin de sâltwinning ek stil lein wurde ?

28-11-2014 - Fryslân: Opkomme foar partikulieren mei skea boaiemdelgong NW-Fryslân
FNP wol iepenbierens ynformaasje gaswinning Vermilion

22-03-2014 - Fryslân: Provinsje, yn aksje foar gas- en sâltskea
Aktivere lobby troch CdK oankundige

16-01-2014 - Fryslân: FNP solidêr mei Grinzers by striid om gaswinning
FNP en Partij voor het Noorden lûke mei elkoar op

26-01-2013 - Fryslân: Fryslân ek by oerlis skea gaswinning
Ierdbevings en boaiemdelgong beide gefolch fan winning NAM

03-06-2012 - FNP: Skeafergoeding sâltwinning net út doarpsfisyfûns!
7 juny beslút de rie fan Frjentsjerteradiel oer in bydrage foar in maatskiplike plus as fersêfting fan de skea troch gaswinning.

17-10-2011 - Sâltwinning: Wetterskip hat de kaai yn hannen
As it Wetterskip tajaan soe dat it de gefolgen fan it boarjen nei sâlt net heine kin, hat de minister in juridyske grûn om de fergunning te wegerjen. Dan hoecht de ierdappeltylt net te ferdwinen; net as gefolch fan fersilting en ek net as gefolch fan hegere peilen.

07-10-2011 - FNP: Wetterskip te maklik oer wetterhûshâlding sâltwingebiet
Mûnlinge fragen FNP yn it Algemien Bestjoer Wetterskip

22-09-2011 - Moasje tsjin sâltwinning unanym oannommen
CDA, FNP en PvdA hawwe in ynterpellaasjedebat oanfrege tsjin de sâltwinning. In moasje krige unanime stipe yn de Steaten. Ek wurde de gemeenten yn NoardWestFryslân oproppen deselde moasje yn har gearkomsten fêst te stellen.

12-09-2011 - Poëtyske manifestaasje krijt lanlike oandacht!
It ferset tsjin de sâltwinning yn Noardwest-Fryslân wurdt hieltyd grutter. Dat hawwe we sneon 10 septimber hearre kinnen doe’t yn 26 tsjerken de klokken in kertier lang led hawwe as protest tsjin de sâltwinning.

07-09-2011 - FNP: ien front lûke tsjin sâltwinning
Ferdieldheid Fryslân komt net sterk oer yn ûnderhannelings mei it Ryk

Argyf
2021 FNP Fryslân - Disclaimer