NIJS   13-02-2015


Fragen oan wethâlder Dijkstra oangeande keukentafelpetearen en Húshâldlike Help (HH)

Nei oanlieding fan de oankundiging fan FNV 'Zorg & Welzijn' om op tongersdei 19 febrewaris 2015 in Stil Protest te hâlden foar it gemeentehûs yn Menaam sille wy ûndersteande fragen yn de riedsgearkomste fan 19 febrewaris oan de wethâlder foarlizze.

Neffens de FNV wurde de meast kwetsbere minsken yn ús mienskip net heard. Se sille persoanlik in brief oan wethâlder Arend Dijkstra - dy't soarch en wolwêzen yn portefúlje hat - oerlangje mei fragen.

Wy wolle as fraksje ûnder oaren hifkje of alle bewenners wol in persoanlik petear hân ha lykas yn de wet beskreaun stiet.

  

Achte wethâlder Dijkstra,

                                                                                                                                                                                                              Graach soene wy yn de riedsgearkomste fan 19 febrewaris e.k. de folgjende fragen oan jo foarlizze wolle: 

  • kloppet it dat yn guon gefallen telefoanpetearen yn plak fan keukentafelpetearen plak fûn ha?
  • kloppet it dat ien en oar yn striid is mei de lanlike wetjouwing dêr't sein wurdt dat mei alle minsken in keukentafelpetear fereaske is?
  • kloppet it dat de minsken dy't wol in petear hân ha, dêrnei telefoanysk it beslút meidield is?
  • kloppet it dat guon minsken harren húshâldlike soarch ferlern binne sûnder dat dêr oerlis oer mooglik wie, doe't it beslút naam is?
  • kloppet it dat oan guon minsken meidield is dat sy allinne harren rjocht op 1 oere soarch hâlde kinne at se sels 3 oeren Húshâldlike Help (HH) bykeapje?

Mei freonlike groetnis,

Ut namme fan de fraksje fan FNP

Sietie TijsmaTags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer