NIJS   26-03-2015


Fragen oan kolleezje riedsgearkomste 26 maart 2015

Fragen FNP Menameradiel oan kolleezje

Achte Achte kolleezje,                                                                                                                                                                                                                                                                       

Graach krije wy antwurd op de folgjende fragen:

1. CBS Mooitaki, Bitgummole: yn de nijsbrief fan skoalle fan maart l.l. stiet dat de skoalle ferboud wurde sil.

a. Foar hoefolle jild sil der ferboud wurde?

b. Kloppet it dat der in arsjitekt by belutsen is?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Der is yn de gemeente in hiel soad grien kapt, it hout wurdt oan partikulieren ferkocht.

a. Wy wolle graach witte hokker priis hjir foar ôfpraten is.

b. Om hoefolle hout it giet.

c. At der in list fan ôfnimmers is.Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer