NIJS   20-02-2016


Mooglike needopfang maksimaal 200 flechtlingen

Tongersdei 11 febrewaris ha we in debat hân oer de oerweaging fan it kolleezje om in needopfang fan flechtlingen ta te stean yn âld hotel de Valk yn Frjentsjer. Ús waard frege nei mooglike winsken en betinkingen.

Yn in earder stadium hie de rie yn in riedsbrede moasje it kolleezje oproppen om aktyf kontakt mei it COA op te nimmen, omt wy in bydrage leverje wolle oan de opfang. No't it COA syn each falle litten hat op it âld hotel as te brûken lokaasje, binne in protte minsken dochs wol efkes skrokken. Benammen it plak en de ferwevenheid mei de Froonackerflat foar âlderen komt dêrby as argumint nei foarren. Yn reaksje dêrop binne wy as fraksjefoarsitters foar it debat op besite west by ferûntrêste bewenners fan de flat.

 

Hjirûnder de bydrage fan Jan Dijkstra:
"Wy hawwe mei de bewenners fan de Froonackerflat de sytuaasje besjen kinnen, harren soargen hearre kinnen, kranten lêze kinnen, mails trochsjen kinnen, sels de faak wat minder nuansearre sosjale media besjen kinnen. It is dúdlik dat dit ûnderwerp minsken dwaande hâld en dêrom moatte we der alle oandacht foar hawwe. 

De komst fan maksimaal 200 frjemde minsken, út oare oarden is foar Frjentsjer gewoan wei gjin probleem. In protte minsken skrikke der wol fan dat se yn ien kear komme, twa jier bliuwe en ek noch op in net troch ús direkt oanwezen plak. Dêrby bin guon minsken ek bang foar dy minsken, wat op himsels net raar is, want jo moatte altyd efkes wenne oan nijigheden. Meastal blykt it nei in lytse perioade fan wennen tige mei te fallen. Sjoch nei Ootmarsum, (4500) wer't de flechtlingen ûnder applaus fan de ynwenners it karnafal mei fierden. In projekt fan deselde úndernimmer, as ik my net fersin. (Ootmarsumse vluchtelingen bedanken heel Holland in optocht (Tubantia), Onnen (430) viert feestje met asielzoekers). 

 

Binne alle soargen dan foar neat? Nee dat tink ik net. Der komt in kloft minsken, ús frjemd, mei oare gewoanten, net frijwillich, mar ferdreaun, ticht by elkoar plakt yn in gebou. Binne we dêr as FNP bliid mei? Nee dat binne we net, leaver hiene dizze minsken in better ûnderdak bean, mar dat kin net, want it giet hjir om needopfang! Dat is ek de reden dat it allegjer hurd moat. Wol binne we bliid dat we foar ús meiminske, medemens, wat dwaan kinne en dat der útfiering jûn wurdt oan de earder oannommen riedbrede moasje om te helpen by dizze wrâldproblemen. Moai ek om konstatearje te kinnen ,dat de measte minsken posityf binne oer de opfang fan flechtlingen...mar muoite ha mei it plak. Benammen de ferwevenheid yn de Froonacker flat.

 

De FNP hat de folgjende fragen oan it kolleezje foarlein:

  1. Dielt it kolleezje de soargen fan de praktisch allegjer âldere en âlde bewenners fan de Froonackerflat, dat se lûdshinder en drokte yn en om harren gebou krije sille. Sa nee, werom net en sa ja, wat wurdt der dien om dat foar te kommen.
  2. Wat wurdt der dien as minsken dochs oerlêst erfare dy't oantoanber feroarsake wurdt troch de mooglike flechtlingen?
  3. Kin it kolleezje nochris helder útien sette werom as no krekt it âlde hotel hjir foar brûkt wurde moat, wilens't der ek minsken op oare gebouwen wize as mooglike lokaasje.
  4. Hoe kinne we minsken dy't echt bang binne foar dizze nije ynwenners, en dan faak benammen foar harren fermiende relygje, fan harren eangst, benaudens (wol of net terjochte) ôf helpe? Wurdt der begelyks tocht oan foarljochtingsprograms, kontaktmooglikheden tusken partijen, of in meldpunt mei in helpprogram wer't men mei syn angsten hinne kin? Dat jildt ek foar minsken dy't bang binne foar tsjinstanders, want ek dêr berikke ús lûden oer.
  5. Kin de feilichheid fan ynwenners en flechtlingen troch de gemeente of hegere oerheid troch it kolleezje garandearre wurde? En sa ja, hoe sjocht dat der dan út?
  6. Wurdt der ek, lykas mei de krisisopfang yn de Trije, as it trochgiet, wurke mei frijwilligers, om de nije ynwenners te begelieden?
  7. We witte dat it kolleezje ek kontakten hân hat of noch hat, mei de flatbewenners, de buurt en de skoallen. Is der al in bield te jaan fan jim erfaringen op dat punt?

 

Konklúsje  

Nei de beantwurding fan de measte fragen, konkludearje wy dat der in tal tassizzingen dien binne, dy't hout snije. We tinke dat de boargemaster nammens it kolleezje in reëel bield sketst hat. Der komme easken oan Accolade om mei ûndernimmer Bouhuys ta in ôfdwaande oplossing te kommen oangeande lûdswearende maatrigels, der leit de tasizzing dat der mear ynset fan wykplysje komme sil. Fjirders sil it kolleezje aktyf yn kontakt trede mei de wykbewenners.

 

  Flechtlingen

 

Dat bringt ús op it stuit ta de folgjende opstelling:

De FNP giet út fan in iepen maatskippij dy't gastfrij en respektfol mei oare kultueren en libbenswizen omgiet. De FNP is foar in humaan flechtlingebelied en in gastfrij Fryslân. Wilens hâlde wy as FNP de ûntwikkelings skerp yn de gaten en prebearje we yn kontakt te bliuwen mei bewenners fan de Froonacker en de buurt.

 

Op 25 febrewaris wurdt der yn de rie in beslút naam oer dit punt.

 

Jan Dijkstra

Fraksjefoarsitter FNP FrjentsjerteradielTags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer