NIJS   24-03-2016


Bert Vollema fan Tsjom riedslid foar FNP Frjentsjerteradiel

Bert Vollema wurdt mei yngong fan 1 april riedslid foar de FNP-Frjentsjerteradiel. Hy folget Sietze de Haan op dy't om ferskate redenen de Rie ferlit.

Bert Vollema (1968) nimt in soad bestjoerlike ûnderfining mei. Yn 1998 waard hy keazen as lid fan de lede-rie fan 'e suvelkoöperaasje no FrieslandCampina. Hy hat dêr in soad ûnderfining opdien en de mooglikheid krigen om de oplieding Leergang Leiderschap fan Nice-Nyenrode te folgjen. Dêr hat er in soad ynsicht krigen yn hoe't it iepenbier bestjoer wurket. Derneist hat der noch foarsitter west fan Doarpsbelang Tsjom en is mei oprjochter fan de Federaasje fan Doarpsbelangen Frjentsjerteradiel. Bert nimt in prinsipe de portefúlje oer dy't Sietze de Haan hie, nammentlik ûnderwiis, sport en finânsjes.

 

Sietze de Haan sil him no bestjoerlik ynsette foar ús partij en him de kommende tiid dwaande hâlde mei it opsetten fan de nije ôfdieling FNP Waadhoeke. Wy tankje Sietze foar syn ynset de ôfrûne 6 jier yn de rie fan Frjentsjerteradiel. Hy hat wis fan tafoege wearde west troch de te behanneljen ûnderwerpen troch in oare kiker te besjen.

 

160323 Bert Vollema en Anna Martha van der Mei
160323 Fraksjefoarsitter oer Sietze de Haan
160323 SietzedeHaan
 Bert Vollema en Anna Martha van der Mei
 De fjouwer riedsleden  Sietze de Haan

 

Sjoch ek de taheake bylagen.Downloads:
Raadsvoorstel2020benoeming20l.j.20vollema2020f16.200548.pdf
Opzegging20lidmaatschap20gemeenteraad2020f16.103082 s f16.103082 1.pdf


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer