NIJS   19-04-2016


Iepenbiere fraksjegearkomste op tiisdei om 24 maaie om 20.00 oere

Lokaasje: “It Heechhout, Berltsum

Elkenien is wolkom!


Hjirby noegje wy jo út foar it fraksjeberie, te hâlden op tiisdei  24 maaie 2016 de jûns om acht oere yn "It Heechhout" te Berltsum.

 

Wurklist :

1.Iepenjen

2.Meidielings                                                     

3.Utgiene stikken                                              

4. Ynkommen stikken                                       

5.Oantekens foarich fraksjeberie                      

6. Meidielings fraksje

7.Meidielings kommisje sosiaal domein.

8. Riedstikken                                                    

9.Skoft                                                               

10.Omfreegjen                                      

11.Sluten

 

   Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer