NIJS   08-10-2016


FNP Waadhoeke op Bildtse les

Taal is rykdom sa fynt de FNP. De partij is dan ek bliid dat de nije gemeente der in prachtich taalgebiet by kriget.

It Bildts is ûntstien út ferminging fan twa befolkingsgroepen (Friezen en Hollanders) yn it nije lân, fanôf 1505. In taal dy't him ûntwikkele hat mei eigen klanken, útdrukkings en humor.

 

Gjin wûnder dat de Bilkerts noed stean foar dit part fan ''t Bildts aigene'. Datselde gefoel sit de FNP'ers yn it bloed. Lykas ús eigen Frysk wol de FNP it Bildts hoedzje. "Dat begjint der mei dat de taal brûkt wurdt en as jo inoar fersteane", neffens de FNP.

 

FNP Waadhoeke Bildtse les

 

Om oan te jaan dat it harren mienen is, sille de fraksjes fan FNP Frjentsjerteradiel en FNP Menameradiel it kommende winterskoft in kursus Bildts folgje. Under lieding fan juf Anna Leistra binne riedsleden Jan Dijkstra, Gea Iedema, Bert Vollema, Hans Nauta en Haaye Hoekstra yn oktober útein set mei de kursus yn sint Anne.

 

Jan Dijkstra liet witte dat se yn de earste les al in protte leard en der in protte nocht oan hawwe."'t Bildts aigene' is by de FNP Waadhoeke yn fertroude hannen", neffens Dijkstra. De FNP Waadhoeke hopet takom maitiid Bildts mei de Bildtkers kommunisearje te kinnen, klear foar in takomst mei-inoar.

 

Logo FNP Waadhoeke

 Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer