NIJS   30-03-2017


Menameradiel: Parseberjocht ynisjatyf útstel foar Tiny Houses yn de gemeente Menameradiel

Update:
Understeand parseberjocht is ôfrûne wike troch ferskate redaksjes publisearre. Wilens is bekend wurden dat yn elts gefal CDA, GL en VVD it útstelle mei yntsjinje en om't it dêrmei de mearderheid helle hat, sil it útstel op foarhân tafoege wurde as agindapunt op de riedsgearkomste op tongersdei 20 april e.k.


Ynisjatyf-útstel foar Tiny Houses yn de gemeente Menameradiel

 

Moandei 27 maart hat FNP Menameradiel in inisjatyf-útstel oangeande Tiny Houses yntsjinne. 


It útstel jout opdracht oan it kolleezje om ûndersyk te dwaan nei de mooglikheden oangeande Tiny Houses yn de gemeente, sawol kwa belangstelling as beskikbere romte. Sûnt de fraksje foarrige wike bekend makke hat mei it útstel dwaande te wêzen, krijt de fraksje in protte positive reaksjes fan doarpsbelangen en ynwenners oer it útstel.

De FNP sjocht yn Tiny Houses de mooglikheid om ynwreidings lokaasjes yn de doarpen in nije bestimming te jaan, ynwenners en ynteresearden goedkeap wenje te litten en dat alles op in ekologyske ferantwurde wize. Dêrnjonken kin it oanbieden fan oare wenfoarmen in nije groep ynteresearden nei de gemeente lûke, as ien fan de mooglike opsjes om fierdere krimp tsjin te gean. Op oare plakken yn Fryslân en Nederlân wie de belangstelling grut.

FNP Menameradiel hopet dat de oare partijen it útstel stypje sille yn de earstfolgjende gemeenteriedsgearkomste op tongersdei 20 april e.k. en dat wy as hjoeddeistige gemeente Menameradiel ús ambysjes sjen litte kinne en de befinings yn Waadhoeke ferbân brûke kinne.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foar fragen oangeande it parseberjocht en it útstel kinne jo kontakt opnimme mei Sijbe Knol, Berltsum fia telefoannûmer 06-309 444 15 of email s.knolmenameradiel.nl

 

 Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer