NIJS   26-04-2017


Tsjûchskriften kursus Bildts foar niet-Biltdstaligen útrikt oan riedsleden

Woansdei 25 april '17 binne op de jiergearkomste fan de Stichting Ons Bildt tsjûchskriften útrikt oan de riedsleden fan de FNP Frjentsjerteradiel en FNP Menameradiel.

Hans Nauta , Bert Vollema en Gea Iedema wiene by de útrikking oanwêzich. Jan Dijkstra en Haaije Hoekstra wienen ôfwêzich.

Alle kursisten waarden frege om har ûnderfinings fan de kursus op te skriuwen. Dy stikjes waarden foarlêzen oan in seal fol minsken, dy ' t de Stichting Ons Bildt stypje. De opkomst wie tige grut.

De koarte stikjes fan alle riedsleden binne taheakke (ûnderoan dit berjocht).

Jiergearkomste Stichting Ons Bildt
Juf Anna Leijstra
 Stikje Hans Nauta  Stikje Bert Vollema
 Stikje Gea Iedema  Boskje blommen foar kursisten Bildts
 Jehannes Rozenga FNP Waadhoeke  Opkomst Stichting Ons Bildt

 

 Downloads:
Stikje jan dijkstra.pdf
Stikje haaije hoekstra.pdf
Stikje hans nauta.pdf
Stikje gea iedema.pdf


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer