NIJS   04-09-2017


50 kandidaten foar FNP Waadhoeke!

FNP Ferbynt en dêrom hat de FNP Waadhoeke 50 kandidaten út sa folle mooglik doarpen op de list. De kandidaten binne fan alle leeftiden en mar leafst 11 dêrfan binne ree om polityk aktyf te bliuwen/wurden!

Hjir folget de folsleine kandidatelist: 

1             Jan Dijkstra                                         Hitsum

2             Leendert Ferwerda                           St.-Anne

3             Haaye Hoekstra                                Berltsum

4             Gea Iedema - Zondervan                Frjentsjer

5             Sijbe Knol                                           Berltsum

6             Roel Nauta                                        Minnertsgea

7             Hans Nauta                                       Hitsum

8             Bert Vollema                                     Tsjom

9             Ben Bruinsma                                   St.-Anne

10           Gerben van der Mei                        Tsjummearum

11           Tjeerd van der Meulen                   Frjentsjer

12           Johannes Rozenga                          Westhoek

13           Japke van Groning                           Frjentsjer

14           Hessel Yntema                                 Dronryp

15           Marjolein Lautenbag                      St.-Anne

16           Jurjen Politiek                                  Frjentsjer

17           Auke Wassenaar                              Bitgummole

18           Roelie Greidanus                             Achlum

19           Sietze de Haan                                 Frjentsjer

20           Sytske Sytema - Spoelstra              Deinum

21           Hotze van Stralen                            Minnertsgea

22           Jan Pasma                                          Boksum

23           Talea Jansma                                    St.-Jabik

24           Adalgard Willemsma                       Bitgum

25           Jan van der Schaar                          Tsjummearum

26           Anna Martha van der Mei              Tsjom

27           Johannes Vogel                                Menaam

28           Folkert Kuipers                                 Deinum

29           Siebren van der Zwaag                   Tsjummearum

30           Hylke Dijkstra                                   Menaam

31           Thys van der Schaaf                        Bitgum

32           Sipke Langhout                                Skalsum

33           Wim Terpstra                                   Tsjom

34           Jan Huizinga                                      Ingelum

35           Luitzen Nijdam                                  Boer

36           Rutger Wiersma                               Tsjummearum

37           Jaap Roorda                                      Frjentsjer

38           Jehannes Elzinga                              Frjentsjer

39           Klaas Abe Kamstra                          Bitgum

40           Jaap Scheffer                                   Winsum

41           Durk Miedema                                Berltsum

42           Jeltsje van der Mei - Akkerman     Menaam

43           Ali Castelein - Henstra                    Marsum

44           Klaas Regts                                        Frjentsjer

45           Tseard de Boer                                Deinum

46           Catrinus Straatsma                         Skalsum

47           Annegy Idsinga - Baarda                Menaam

48           Siep Tilma                                          Boksum

49           Bram Bonnema                                 Frjentsjer

50           Sytse Keizer                                       Ouwe-SylTags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer