NIJS   29-09-2017


FNP Waadhoeke bringt ferkiezingsprogram yn trije talen út.

It ferkiezingsprogram fan FNP Waadhoeke wurdt yn it Frysk, Biltsk en Nederlânsk útbrocht mei elk in eigen foarkant dy't stiet foar de taal en omjouwing.

De nije gemeente Waadhoeke is kwa talen in bysûndere gemeente. It Frysk, Biltsk en Nederlânsk binne mei it Frjentsjerters libbene talen dy't alle dagen brûkt wurde. Neffens de partij is dat in rykdom dy't koestere wurde moat.

Ferbining stiet by FNP Waadhoeke sintraal foar de kommende ferkiezings. Troch de skaalfergrutting is in goed kontakt mei de ynwenners essinsjeel. Jin uterje kinne en meie yn de eigen memmetaal, is dêrby fan grut belang. Om de doarpen en it haadplak Frjentsjer sa goed as mooglik fertsjintwurdigje te kinnen wenje de - yn totaal 50 kandidaten op de list ferspraat oer de nije gemeente.

De partij wol ûnder oare in Sport- en kultuurwike yn Waadhoeke, betelbere wennings foar starters, it toeristysk produkt ‘Bestimming Noardwest'topprioriteit jaan, belied meitsjen troch kennis en kunde fan de ynwenners te brûken en in enerzjy neutrale gemeente yn 2040.

Gean foar it folsleine ferkiezingsprogram nei: http://waadhoeke.fnp.frl/frysk/ferkiezings/program/.

Frysk Bildts
Nederlands

 
Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer