NIJS   24-10-2017


Tiny House evenemint yn Berltsum goed besocht!

Op sneon 21 oktober l.l. wie der in evenemint oer Tiny Houses yn Berltsum. It evenemint kaam fuort út in inisjatyfútstel fan FNP Menameradiel op 20 april earder it jaar. It útstel bestie út trije parten.

Yn faze 1 koene de ferskate doarpsbelangen lokaasjes dy't sy geskikt fine trochjaan oan de gemeente. Faze 2 wie it evenemint en faze 3 is in konkrete oanbefelling oan de gemeenteried.

It wie sneon drok yn ‘It Heechhout' yn Berltsum. Rûn de klok fan 11 oere kaam Marjolein Jonker , in pionier op it mêd fan Tiny Houses in foarljochting jaan. Sy is sûnt 2015 de earste bewenster fan in Tiny House. It húske is hast folslein selsfoarsjennend en oer trije jier hat se de liening ôfbetelle en wennet se skuldefrij. Hjir kamen ûngefear 100 ynteressearden op ôf. It tal oanwêzigen rûn middeis noch op.

 

Dêrnei koene de besikers sjen nei de húskes fan ferskate oanbieders en net de minsten! Sa wiene ûnder oare Ecoreadyhouse, Mini Villa, Mill Home en Stinstra projecten fertsjintwurdige. Yn Nederlân foaroprinnende bedriuwen op it mêd  fan Tiny Houses en grien libben.

Sjoen de belangstelling, it entûsjasme fan de besikers en fan it meastepart fan de doarpsbelangen wol de FNP yn Menameradiel en Waadhoeke in foarbyld wurde op it mêd fan lyts en duorsum wenjen. Om ien en oar krêft by te setten is it ek in spearpunt yn ús ferkiezingsprogram.

Wurdt ferfolge.
FNP ferbynt!


Tiny Houses Gemeente Menameradiel FNP Waadhoeke 4

Tiny Houses Gemeente Menameradiel FNP Waadhoeke 6
Tiny Houses Gemeente Menameradiel FNP Waadhoeke 5
Tiny Houses Gemeente Menameradiel FNP Waadhoeke 10
Tiny Houses Gemeente Menameradiel FNP Waadhoeke 1

  

Tiny Houses Gemeente Menameradiel FNP Waadhoeke 8

Tiny Houses Gemeente Menameradiel FNP Waadhoeke 7

Tiny Houses Gemeente Menameradiel FNP Waadhoeke 9

                                    
Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer