NIJS   16-05-2018


Ininisjatyfútstel in berneboargemaster foar Waadhoeke!

It earste inisjatyfútstel yn gemeente Waadhoeke komt fan de FNP. En dan mei nammen fan riedslid Gea Iedema dy't Jeugd yn portefúlje hat. Yntusken hat sy nammens de FNP-fraksje de oare politike partijen freegje wa it útstel mei yntsjinje wol op de riedsgearkomste fan 31 maaie 2018.

"Sykje no ek in berneboargemaster" (Gea Iedema)

It idee is om bern fan basisskoallen op in boartlike wize yn ‘e kunde komme te litten mei de gemeente en it gemeentebestjoer. Dat kin troch in besite te bringen oan gemeente Waadhoeke of troch spultsjes.

 

Iedema: "Om't we no ek op syk binne nei ús earste boargemaster fan gemeente Waadhoeke, en dy op 31 oktober 2018 beneame wolle, is it fansels in prachtich momint om dan ek in earste berneboargemaster oan te stellen."

 

De berneboargemaster kin yn de gemeente mei de ‘echte' boargemaster meigean nei bysûndere gearkomsten, sa as de nijjiersgearsit, Keningsdei, yntocht fan Sinteklaas, deadebetinksten ensafuorthinne. Dêrneist kin de berneboargemaster ek in eigen bûsboekje hawwe; sa as in wurkbesite oan in skoalle yn Waadhoeke (of de Weekendschool Franeker), of oan in organisaasje of ynstânsje dy't harren mei jeugdsaken dwaande hâldt.

 

As de komplete rie posityf reagearret op it útstel dan sille de basisskoallen noch foar de simmerfakânsje fan 2018 in skriuwen krije fan de gemeente om bern út groep 7 of 8 (dan noch 6 en 7) op te roppen om te ‘sollisitearjen' nei it berneboargemasterskip. Mear ynformaasje sil dan ek fia de webside en de sosjale media fan de gemeente Waadhoeke dield wurde. De folsleine tekst fan it inisjatyfútstel fine jo hjirûnder as oanhingsel.

 Downloads:
20180531 FNP waadhoeke inisjatyffoarstel rie.pdf


Tags: Polityk Bestjoer

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer