NIJS   22-04-2022


Maidenspeech Dirk de Jong

In maidenspeech is de earste redefiering (debútrede) dy 't in folksfertsjintwurdiger yn syn of har funksje hâldt. Tongerdei 21 april wie dat foar Dirk de Jong it gefal. Hy spruts de gearkomste ta oer de 'Besteging ryksmiddelen koroana 2022 oangeande de kultuersektor'."Rúmme ekstra bijdragen organisasys" (Dirk de Jong)

Leaver harkje nei Dirk syn maidenspeech? Dat kin op de webside fan de gemeenterie (begjint fuortendaliks by Dirk).

 

"Foorsitter, soa't wij allegaar wete het de coronapandemy 'n sware wissel trokken op de hele samenleving en seker ok op de mînsen die't die samenleving form geve. Elkeneen het in syn omgeving wel 'n familylid of kinnis die't bot troffen is.

Die samenleving is ferskillende keren helendal stil kommen te lêgen deur maatregels út Den Haag, werdeur ferenings en organisasys in de kultuursektor - wêr't 't hier fanaven over gaat - súvver twee jaar lang helendal niks organisere konnen en evenmin besoekers ontfange konnen. Dat brocht 't niet-dinkbeeldige gefaar met, dat de bining met leden en frijwilligers ferwatert, met as gefolg leegloop en opsêging fan lidmaatskappen.

 

Hoe't je ok dinke mâge over de anpak fan de pandemie deur Den Haag en de enorme bedragen die't dermet gemoeid waren en binne, de FNP fynt ‘t 'n hele goeie saak, dat in 't plak fan 'n algemene steunmaatregel op te túgen, de sintrale overhyd d'r foor koazen het de steun foor de kultuursektor bij de gemeenten del te lêgen en dêr ok rúm sinten foor beskikber te stellen.

 

Hierdeur kon de gemeente Waadhoeke al in 2021 'n begin make met de toekinning fan coronagelden an de sektor, fia belaid dat stoelt op de begripen Overleven - Overbruggen - Opstarten. Met 't foorstel der't wij hier over prate, krijt dut belaid 'n aktuele fortsetting.

 

Die fortsetting gaat - en dan pik ik d'r 'n paar út - fia subsidys foor manifestasys as kûnstprjojekt GAIA in de Martinikerk, de kulturele koier ‘Loop naar de Maan' in de Koornbeurs en foor de Wiis met Griis week.

In algemene sin komt d'r ok weer geld beskikber foor 'n tydlike overbrûgingregeling en komt d'r finânsjele steun foor kinnis- en útwisselingssessies, wermet amateurferenings 't tekort an bestuurskracht dat d'r al is of draigt, te liif gaan kin.

Dernaast is de FNP goed te spreken over de rúmme ekstra bijdragen die't naar 'n seuvental fan de allerklainste frijwilligersorganisasys gaan.

 

Tot slot, foorsitter, fynt de FNP ‘t 'n goeie saak, dat niet alles in een keer útgeven wort, maar dat 't kollege nag geld achter de hând hout foor de toekomst. Gyneen weet wat ôns nag boven 't hoofd hangt en wat d'r derdeur de kommende tiid nag norig weze kin foor de kultuursektor."Tags: Kultuer

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer