NIJS   13-02-2022


Fertraging ferbou fertutearze wente Blessum

FNP Waadhoeke hat ekstra oandacht frege foar de moskenkwestje yn Blessum. Ferbouplannen van een fertutearze wenning oan de Buorren yn Blessum rinne dêr in jier fertraging op."Dit raast yndied oan de protters" (Hans Nauta)

Der moat earst noch in ekologysk ûndersyk plakhawwe om te sjen of 't der mosken ûnder de dakpannen sitte of flearmûzen yn ‘e skoarstien! Dit giet riedslid Hans Nauta fan de FNP Waadhoeke te fier. Dêrom hat hy fragen stelt oan it kolleezje fan Boargemaster & Wethâlders. Per slot fan rekken hat de gemeente no de kâns om in rotte kies op te romjen, ea wat se yn harren beliid hawwe. 

Yn de riedsgearkomste fan tongersdei 10 febrewaris hat Wethâlder Haarsma oanjûn dat de gemeente de ôfrûne wike amtlik oerliz hân hat om te sjen as se de saak fersnelle kinne of dat der oare dingen barre kinne om it los te krijen. “Ek it kolleezje fynt it wol fier gean. Dêr wêr it kin moatte we der op in ridlike wize mei omgean, mar wy moatte ús wol oan de wet hâlde. Dy is der net om ‘e nocht”, sa seit wethâlder Haarsma. “Der is noch gjin grien ljocht.”

 

 

 

 Downloads:
Skriftlike fragen FNP wente blessum.pdf


Tags: Wenje yn Fryslan

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer