NIJS   02-11-2011


FNP set yn op wurkgelegenheid, Frysk en greidefûgels

Begrutting 2012 yn Fryske Steaten

 

Annigje 2011 lytsDe ekonomyske omstannichheden yn de wrâld om ús hinne hawwe in grutte ynfloed op ús provinsjale begrutting. De skôgings fan de lêste pear jier soene wy op dat punt op'e nij jaan kinne. Lykwols, doe wie it earst noch beheind ta konkrete besunigingen op it provinsjefûns troch it bestjoersakkoart mei it Ryk. Nei it oantreden fan it nije kabinet kaam dêr noch it ‘trap op - trap af' prinsipe by en swiere besunigingen op alderhande beliedsmêden.

Tagelyk rint de desintralisaasje operaasje fan Ryk nei provinsjes en gemeenten. In part fan de bedraggen is wol dúdlik, mar in hiel grut part ek noch net hielendal. Lykas mei de Bleker-diskusje. Dat is in wêzentlik ferskil. Wis is wol dat it om grutte bedraggen giet dy't streekrjocht tige yngripe op it Fryske húshâldboekje. Bedraggen dêr't boppedat de útwurking op langere termyn op de ynhâld fan it belied noch perfoarst net wis is.

Ek by de Fryske gemeenten is dat sa. De ekonomyske konjunktuer hat syn effekt op it bedriuwslibben, dat reagearret troch minder te ynvestearjen of de gelegenheid brûkt om de organisaasje yngripend oan te passen. De minsken binne foarsichtich en hâlde de hân op de knip.

En as wy nei Europa en de wrâld sjogge, is it perfoarst ek noch net dúdlik wêr't it hinne giet.

Lês hjir fierder de folsleine Skôgings fan de FNP


Oanhingsel(s):
Skôgings FNP by Begrutting 2012
FNP amendemint kasritme Omrop Fryslân
FNP moasje wittenskiplik taalûndersyk
FNP moasje dramasearje Omrop Fryslân
FNP moasje greidefûgel ûndersyk
FNP moasje ynvestearringsfûns doarpen en wiken
Moasje budzjet Steatekomitee FryskTags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer