NIJS   03-03-2012


Riedsgearkomste 1 maart 2012

Wichtichste punt op de wurklist fan tongersdei 1 maart wie, seker om de opskuor dy 't it de dagen derfoar yn de media jûn hie: “Kennis nimme en mooglikheid reaksjes te jaan op reaksje kolleezje Sintrum en MFC plannen yn Seisbierrum.” Mar it spannenst die jûn waard it oan it ein fan de gearkomste.

MFC plannen yn Seisbierrum
De opkomst by de riedsgearkomste wie grut, de tribune siet hielendal fol. Der wie ek in ynsprekker, de hear Goudberg fan de stjoergroep Seisbierrum. Hy frege foaral om tiid en net no al beslúten te nimmen. De stjoergroep woe tiid om ûndersykje te kinnen oft de lokaasje Aeolus, wer't de foarkar fan 60% fan alle ynwenners nei útgiet, wol geschikt is. "Earst moat der ûndersocht wurde hokker partijen no meidwaan wolle en oft de eksploitaasje dan rûn komt.", sa sei Goudberg. It signaal wie dúdlik; de stjoergroep wie noch net klear en woe foar wêze dat de Rie him posityf útsprekke soe oer de reaksjenota fan de gemeente. Dy reaksje wie yn harren eagen te snel!
Alle fraksjes hienen it wurd frege by dit punt en setten útein mei harren winsken en betinksten.  FNP wurdfierder Jan Dijkstra wie die middei noch yn Seisbierrum west om te sjen en hie praten mei wat minsken. Hy pleitte foar in opknapbeurt foar Seisbierrum. "Yn de ferkiezingstiid hat de FNP der ommers wakker oandacht oan bestege en is dan ek bliid dat de saak oanpakt wurdt en dat der plannen makke wurde. Der binne wurkgroepen oan de slach, mei professionele plannemakkers. We hawwe de wiidweidige rapporten sjen kinnen. Ynfentarisaasjes fan wat men wol (winsket) en wat men nedich fynt." DeFNP fynt dat der ek sjoen wurde moat nei de helberens fan alle plannen. "Der moat (wer) in sintrum komme dat past by it grutste doarp fan Frjentsjerteradiel. Alle noazen liken deselde kant út te stean, doe't him in tafallige situaasje foardie, yn de foarm fan ferkeap fan it Aeoluskompleks", sa pleitte Dijkstra. De gemeente hie lykwols har kar al makke en úten yn in reaksje, en dat joech de opskuor. Dijkstra hopet dat beide partijen itselde doel foar eagen hawwe. "En dan binne we no noch krekt efkes te gau mei it ynnimmen fan in stânpunt. Earst de noazen deselde kant op en dan mei elkoar de pit werom bringe yn Seisbierrum. En harkje nei wat de bewenners wolle!"
Wethâlder Twerda koe nei dit pleit en dy fan de oare fraksjes, dy't ek oanstipten dat de oerheid har miskien wol wat te betiid útsprutsen hie, net oars as tasizze dat hy beide lokaasje ûndersykje sil, ek om't it jild derfoar net ta in probleem liedt.

 

Werynrjochting Tsjom
It beskiber stellen fan in ekstra krediet fan €120.000,- rôp ek noch wol wat diskusje op. De FNP is fansels bliid mei de oanpak yn Tsjom. Utfiering jaan oan de plannen út de doarpsfyzjes is prima. De FNP gong akkoard mei it foarstelde op dit punt want koe har wol fine yn de oanpak fan Tsjom, fia wurk mei wurk. Tsjom krijt sa in moaie ympuls. De FNP woe wol witte hoe it stelt wie mei kofinansiering? "Betsjut dat ek kânsen foar oare doarpen, dy't moaie plannen hawwe, mar sels foar kofinansiering soargje moatte?" Sa frege Dykstra oan de ferantwurdlike wethâlder Bekkema. Dy pleite foaral om no alles oan te pakken en it jild dat der frij foar makke is yn te setten. Hy die fierder te tasizzing dat de oare doarpen dêrmei net oars behannele wurde sille as Tsjom.

 

Spannende moasje
Stelma hie by it fêststellen fan de wurklist in moasje ynstjinne. Oan de rie waard it idee foarlein om de hânhavening op in yllegale skûlstâl te ferstellen oant it nije bestimmingsplan foar it hiele bûtengebiet klear is. Op dy wize kin foldien wurde oan de formele begjinsels fan in behoarlik bestjoer (artikel ien fan de grûnwet). Stelma fynt dat der net ienriidich hannele wurdt by it hânhavenjen fan de skûlstallen. Der is neffens de CU sprake fan willekeur. Wethâlder Twerda fûn de moasje suver nuver. Hânhavenje op klachten fan boargers is de taak dy't de gemeente hat en der is gjin needsaak om de hiele list fan oertreders oan te pakken.
Yn de fraksje fan de FNP ûnstie twastriid, dêrom waard der in skorsing oanfrege. Dêrnei gong yn de twadde termyn it in hiele oare kant op, om't Twerda yn ienen tasei de hiele list wol te hânhavenje te wollen en dat de rie der blykber wol jild foar beskikber stelle woe. Doe koe de FNP fraksje ienriidich tsjin stimme. De moasje waard net oannommen. Mar de moasje hat wol oplevere dat no hânhavene wurde sil op alle yllegale skûlstallen en net allinnich de skûlstâl fan Veltman fan Hitsum.Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer