NIJS   14-06-2013


Koart ferslach gemeenteriedsgearkomste 6 juny 2013

De wurklist telt diskear mar leafst 13 punten, dochs is de gearkomste relatyf betiid ôfrûn, nammentlik al om 11 oere. Op dizze gearkomste ûntbrekt Sietze de Haan, dy’t fan in wolfertsjinne fakânsje genietet. De sfear yn de koalysje dy’t in skoftke lyn like te eskalearjen is no treflik, sa krijt Goeman Borgesius sels komplimintsjes fan wethâlder Twerda. Oer’t generaal liket it wer dikke mik tusken GB, PvdA en VVD. Soenen de koalysjepartijen soms in nije koalysje oan’t útbrieden wêze? De ferkiezings fan maart 2014 komme fansels wol hurd tichterby....

Evaluaasje Brede Skoalle Pilot Seisbierrum

Der is yn de perioade 2010-2012 in pilot hâlden yn Seisbierrum om in effektive wurkwize te ûntwikkeljen, dy't stifting fan nije Brede Skoallen mooglik makket.  Út petearen mei it ûnderwiisfjild hat it kolleezje konkludearre dat der by de ûnderwiisbestjoeren yn Frjentsjerteradiel gjin ferlet is oan fierdere gearwurking op it mêd fan brede skoallen. Dykstra (FNP) fynt it stik oer de gong fan saken "warrich", de skoallen stienen net echt efter it belied. De sitewaasje is no kwetsber, it wachtsjen is op it plan fan de partners, mar it liket in stille dea te stjerren. De beheining ta it ûnderwiis fynt hy net goed. Ouderkerken (GL) fynt it spitich dat it sa ôfrint, de pilot is as in nachtkers útgien. Wat Seisbierrum oanbelanget is de gearwurking  tusken de partners (Radius, PCBO, SKF en gemeente) sa goed dat in plan makke wurdt dêr't yn stiet hoefolle tiid en hokker middels nedich binne om de Brede Skoalle Seisbierrum-Pitersbierrum selsstannich funksjonearje te litten. Weth. Osinga is net negatyf oer de útkomsten. De kar foar in pilot yn S'bierrum hat goed west. Men wol fierder, ynstee fan "back to back" stiet men no "face to face". It plan foar gearwurking libbet wol, men is optein yn Seisbierrum. De konklúzje is dat stoppe wurdt mei it Brede Skoallebelied Frjentsjerteradiel.


Ûndersyk MFC Seisbierrum

De skoalbestjoeren yn Seisbierrum binne it no iens oer de lokaasje fan it MFC: dit moat It Waed wurde en net de alternativen Aeolus of garaazje De Boer. Alle partijen binne hjir wiis mei. It kolleezje stelt út in ferfolchûndersyk te dwaan nei de realisaasje fan in MFC. Dit soe in ekstern buro dwaan moatte foar €10.000. Dykstra (FNP) fynt it net nedich dat in ekstern buro dit docht, werom kinne ús amtners dit sels net?  Weth. Twerda is it hjir net mei iens. It is better dit ûndersyk dwaan te litten troch objektive saakkundigen, dy't gjin belangen hawwe yn it doarp. It útstel fan it kolleezje wurdt oannommen.

  

Feilichheidsregio Fryslân en Regionalisaasje Brânwacht.

It takenpakket fan de Feilichheidsregio Fryslân wurdt troch lannelik belied sterk útwreide no't de brânwacht dêrûnder komt te fallen. Der komt in hiele nije managementstruktuer, sa wurde der 4 nije kommisjes ynsteld dy't harren dwaande hâlde sille belied en advisearring. Jan Dykstra (FNP) neamt de nije organisaasje in "bern mei in wetterholle". We moatte goed oppasse dat de frijwilligers wol motivearre bliuwe! It 15 minuten-kriterium by brân moat wol hanthavene wurde. Boargemaster Veenstra is dat hielendal mei him iens.  Der sil goed kontakt hâlden wurde mei de frijwilligers. De wettelike foarskreaune opkomsttiden fan de brânwacht wurde net helle yn dielen fan de gemeente dy't allinnich oer it wetter berikber binne en lâns de Waadseedyk lizze. Dêrom binne dêr blusfivers oanlein. De ried stimt yn mei it útstel fan it kolleezje.

  

Hanthavening

It jierferslach 2012 wurdt besprutsen. Ouderkerken fynt it net yn oarder dat der mar 38 fan de 50 gemeentlike gebouwen ûndersocht wurde. It belied is benammen rjochte op minsken, minder op gebouwen. Dykstra merkt op dat we amper genôch minsken ha om op de monuminten te passen. Is de kontrôle fan Aksje Jiskefet soms yn in jiskefet bedarre? Neffens weth. Twerda wurde alle gebouwen op brânfeiligens kontrolearre.  Weth. Osinga merkt op dat de plysje ûnderbeset is troch de ynfiering fan Bisteplysje ûnder it foarich kabinet. Aksje Jiskefet wurdt dan ek wer oppakt, is it doel.

Ôfeartstjoering
It jierferslach "Afvalsturing 2012" liedt ta in protte diskusje oer de ôffaloven yn Harns (REC). Van Dyk (PvdA) freget nei de beleaning fan de direksje fan Omrin. Allinnich it totaalbedrach oan beleaningen is bekend makke. Foldocht dizze wol oan de Balkenende noarm?  Wet. Osinga wit it net, hja hat it wol frege, mar Omrin wegert te anderjen. PvdA en VVD tsjinje in moasje yn om Osinga op te dragen it bedrach te efterheljen. 
De moasje wurdt unanym oannommen en oernommen troch it kolleezje.
Ek wol Van Dyk witte wêr't 60% fan it ferwurke ôfeart weikomt, as steld wurdt dat mar 40% út Fryslân komt. De VVD fynt dat we ús dielname oan Omrin opsizze moatte, ôfeartferwurking is gjin taak foar de oerheid. Ouderkerken freget him ôf oft it wol kloppet dat der by it REC gjin skealike stoffen frij komme. It wurdt ferlike mei in Nederlânsk gemiddelde, mar dat fynt hy net earlik, it moat ferlike mei it Frysk gemiddelde. Weth. Osinga seit dat as wy fusearje mei Harns wy it REC derby krije! Terpstra (GB) makket har soargen oer ferfiersbewegingen mei gefaarlik ôfeart. De kade soe ferhege, mar dat is net trochgien. Omrin jout de skuld dêrfan oan Harns en oarsom. (Wêr begjinne wy oan troch fusearje te wollen mei Harns...;opm. Elzinga). Stelma (CU) wol dat Omrin oantoant dat de garânsje dat boargers de leechste priis betelje yn ferliking mei oarre oanbieders fan ôfeart oan REC. Hy tsjinnet in moasje yn, ek dy wurdt mei algemiene stimmen oannommen en oernommen troch B&W.


Ynkeap en oanbesteging

It rapport hjiroer like in hammerstik te wêzen, mar it beteart oars. It docht nammentlik bliken út it stik dat de gemeente mar 10% fan de oanbestegingen dwaan lit troch lokale ûndernimmers en dat wylst de wurkleazens yn Frjentsjerteradiel aloan tanimt en hieltyd mear bedriuwen oer de kop geane. Benammen Kamstra (GB), mar ek De Pee (CDA) en Dykstra (FNP) meitsje hjir in hurd punt fan. It drompelbedrach foar oanbestegingen fan lokale ûndernimmers wol Kamstra net ferheegje fan €10.000 nei  €50.000. Boarg. Veenstra seit ta alle war dwaan te wollen foar de eigen ûndernimmers. Hy wol alderhande formulieren ôfskaffe, mar dêr is de rie it net mei iens omdat dan it ynkeapproses net mear te folgjen is. Kamstra rûkt bloed en giet dan sa djip yn op de details dat de boarg. it paad bjuster rekket. Binnen it kolleezje is gjin konsensus en nei in skorsing wurdt útsteld it foarstel oan te passen en oer de fakânsje hinne te tillen. Lykwols, Kamstra is it ek hjir net mei iens en wol dat de tekst daalks oanpast waard. Úteinlik wurdt besletten dat it kolleezje de tekst opnij opstelt en wol sa dat lokale ûndernimmers net langer oan de krapperein komme. Wurdt ferfolge.

Omfreegjen

Jan Dykstra hat argewaasje fan it wâld oan buorden by omliedingen, op it Ljouwerterein steane der wol 10 op 100 m! Neffens weth. Bekkema binne se allegearre ferskillend, mar hy seit ta út te sykjen oft it wâld net úttinne wurde kin.

  

Jehannes ElzingaTags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer