NIJS   21-07-2013


Koart ferslach gemeenteriedsgearkomste 4 july 2013

It wurdt in nochal nuete gearkomste sûnder al te drege ûnderwerpen. De measte riedsleden binne mei harren gedachten al by de fakânsje, boppedat hat de kommisjegearkomste fan 27 juny oer de finansjele sitewaasje fan de gemeente en it massaal ôfwizen fan de gemeentlike fúzje mei Harns troch de Harnzer befolking al de measte kjeld út de loft helle. Omdat jo ferslachjouwer ek al de fakânsje yn de holle hat, wurde hjir allinnich de wichtichste punten fan de wurklist behannele.

Tunnel Alvestêdewyk
De measte diskusje ûntstiet oer it kredyt fan €5 miljoen foar it oanlizzen fan in fytstunneltsje ûnder it spoar troch dat de Alvestêdewyk (Plan Súd) ferbine moat mei it sintrum fan Frjentsjer. Ynsprekker Van der Brug pleitet as fertsjintwurdiger fan de wyk foar it tunneltsje, dat tige wichtich is om it isolemint fan de wyk op te heffen. Der is in protte ferlet fan in koarte en feilige ferbining. Hy hat in grutte groep supporters út de wyk meinommen dy't fûl klapt nei syn taspraak. Op D66 nei is de hiele gemeenterie wakker posityf oer it tunneltsje. Jan Dykstra (FNP) fynt it plan goed, mar freget him wol ôf wêrom it net oanslút op it Hitsumer Binnenpaad.  De krusing mei't spoar fynt hy wol in djoere oplossing. Hy freget him ôf oft alternativen wol goed ûndersocht binne, lykas in brêge, dy't folle sierliker is as in tunnel. Neffens weth. Bekkema is €5 miljoen in merkkonforme priis, in brêge is net guodkeaper. Gelykflierse krusingen soenen wol guodkeaper wêze mar binne net tastien fanwegen de feilichheid. Uteinlik wurdt it kredyt mei algemeine stimmen goedkard, ek dy fan D66.

  

Hûs en Hiem

De jierrekken fan Hûs en Hiem lit in negatyf resultaat sjen fan hast 1 ton yn 2012, dat droegen wurdt troch de dielnimmende gemeenten. Foar Frjentsjerteradiel komt dit del op in bedrach fan goed €3000. It negative saldo komt benammen troch de ôfname fan it tal adfysoanfragen troch gemeenten, in gefolch fan de boukrisis. Spoelhof (VVD) hechtet net oan H&H. De Haan (FNP) freget hoe't it kin dat der in ton ferlies is. Neffens de jierrekken nimt it tal FTE's by H&H ta, wylst it wurk minder wurdt, is dit net tsjinstridich? Hy fynt dat de organisaasje oanpast wurde moat. Kin H&H wol selsstannich bliuwe? Fierder fynt hy it nuver dat de akkountantsferklearring der noch net is.  Weth. Twerda andert dat it djoerder is wurksumheden troch eksterne partijen dwaan te litten ynstee fan troch H&H. De kosten binne net maklik te ferleegjen, der kin wol personiel ûntslein wurde, mar dat komt dan op wachtjild en dêr besparret men neat mei. Hy stelt wol dat der yn 2014 in slutende begrutting komme moat. De akkountantsferklearring is der noch net, mar Alle partijen hechtsje oan H&H omdat dat in ûnôfhinklike ynstânsje is  mei ekspertise dy't de gemeente sels net hat. Mei 12-3 wurdt de jierrekken 2012 goedkard. Ek de FNP giet akkoard.

  

Ynrjochtingsplan Frjentsjerteradiel - Harns

Dit plan giet oer de kompensaasje fan de grûnfersakking as gefolch fan de sâltwinning troch Frisia en de gaswinning troch Vermilion. It plan omfiemet in pakket oan maatregels om de wetterhúshâlding en de lânboustruktuer te ferbetterjen en om natoer, lânskip, kultuerhistory, rekraasje en leefberens te skewielen. It giet om in ynvestearring fan hast €50 miljoen yn de perioade 2013-2020.  Alle partijen binne bliid dat der no lang om let in konkreet plan op tafel leit en oer't generaal is men it mei de ynhâld iens. Allinnich Ouderkerken (GL) wol de beslútfoarming ferskowe nei septimber om ôf te wachtsjen wat der út de proefboaringen nei sâlt yn de Waadsee komt. Mar hy stiet allinnich, alle oare partijen binne poer tsjin op fierder útstel. Dykstra (FNP) fynt wol dat der te min kompensaasje jûn wurdt troch Frisia en Vermilion, hy fynt it ferkeard dat de gemeente noch foar in soad kosten opdraait. Alle skea moat fergoede troch de belanghawwende partijen! Hy fynt it ûnsin dat Frisia stelt: "genoodzaakt te zijn zout onder de zeebodem te winnen". Mar we binne al sûnt 2007 dwaande en it plan moat no útfierd, dat is it wichtichste foar de bewenners dy't skea oprûn hawwe. As ynsprekker pleitet De Kok út namme fan Doarpsbelang Tsjummearum-Furdgum tsjin de ferbreding fan guon diken yn it gebiet. Smelle dykjes lykas by Âlde Syl ha just beskate sjarmes, mei parkearhavens kin men ek in protte knyppunten yn it ferkear oplosse.  Hy fynt dat der gjin bioyndustry yn it Bûtengebiet komme moat, dat soe net dúdlik yn it plan stean. Neffens him is Doarpsbelang der te min by belutsen. De Bok (PvdA) fynt it wichtich sa gau mooglik mei't wurk te begjinnen, der ûntstiet in protte wurkgelegenheid. Weth. Twerda fynt dat Doarpsbelangen alle kâns hân hat sjenswizen yn te leverjen, mar as se dat net dogge is dat eigen skuld. Der is ek gjin sprake fan dat Slappeterp ea wer yn byld komt. As sâltwinning yn de Waadsee net slagget, is it Schluss foar Frisia! Hy fynt dykferbreding nedich om de doarpen te ûntlêsten fan lânbouferkear. It plan wurdt mei algemiene stimmen oannommen.   

Jehannes ElzingaTags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer