NIJS   09-02-2014


Haadstik: It bestjoer is der foar de ynwenners - Ferkiezingsprogramma 2014

De FNP stiet in gemeente foar yn tsjinst fan de boarger. Om de boargers sa folle mooglik te belûken by it bestjoer is de FNP foar rieplachtsjende referinda oer wichtige saken. Doarpsfisys en oerlizzen mei doarpsbelangen, wykbestjoeren en doarpshûsbestjoeren binne tige wichtich en dêrnjonken moat der folle mear en iepener mei (yn stee fan oer) de ynwenners fan Frjentsjerteradiel kommunisearre wurde.

By de ûntwikkeling fan plannen lykas nijbou, stedsûntwikkeling of werynrjochting moat de befolking yn in ier stadium belutsen wurde.

 

By in gemeente past in iepen en klantfreonlike kultuer sawol bij bestjoerders as amtners. Yn elts gefal

moatte amtners mei in baaljefunksje it Frysk aktyf behearskje.

 

Grutter en mear hoecht net altyd better te wêzen. It tsjinoerstelde is faak it gefal. Grutskaligens makket dat de belutsenheid ôfnimt en de kosten tanimme. Twa saken dêr't de FNP him net yn fine kin.

 

De FNP is fan miening dat der in ein komme moat oan it al te maklik oerlitten fan mienskipstaken oan de frije merk. De gemeente moat altyd sels stjoerings-mooglikheden hawwe.

 

De FNP hat in brede opfetting oer it begrip mienskipstaken, in gemeentebestjoer heart him drok te meitsjen oer it wolwêzen fan de ynwenners yn de brede sin.

 

FNPDochtItFoarJo5

Pompebled

 

FNPunten

  • Der moat ynteraktyf mei ynwenners kommunisearre wurde.
  • In gemeentebestjoer moat him drok meitsje oer it wolwêzen fan de ynwenners yn brede sin.
  • De gemeente moat de doarpen stypje by it aktueel hâlden fan de doarpsfisy.
  • De ynwenners moatte belutsen wurde by it foarmjaan fan de nije gemeente "Westergoa".
  • Oer de namme fan de nije gemeente moat in referindum komme.
  • Der moat in beliedsnota opsteld wurde oer de gefolgen fan it ferrin fan de befolking op it plattelân. Dit ek mei it each op de nije gemeente.
 It hiele programma stiet hjir. En jo kinne it ek as PDF delhelje.


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer