NIJS   12-02-2014


Haadstik: In noflike en feilige omjouwing meitsje wy sels - Ferkiezingsprogramma 2014

De FNP stribbet der nei dat minsken harren feilich fiele yn in omjouwing dêr’t se sels ynfloed op hawwe. By problemen meielkoar yn petear gean en inoar oansprekke op ferantwurdlikens hellet mear út as represje en kontrôles. De (wyk)plysje moat in stypjende rol ynnimme.


Slimme argewaasje wurdt mei help en ynbring fan de ynwenners oanpakt. Minsken moatte mei de plysje, mar ek mei elkoar, wyk en doarp feilich hâlde. Dêrom moatte wyk- en doarpsplysje in werkenbere en oanwêzige posysje foar de ynwenners hawwe.

 

Doarps- en wykskouwen mei gemeente, wenningboukorporaasje, doarpsbelangen en wykbestjoeren hawwe in fêst plak yn it bestriden en sinjalearjen fan oerlêst en winsken.

 

Jongereinwurkers en plysje moatte yn kontakt en oerlis mei de jeugd wêze om oerlêst foar te kommen.

 

FNPDochtItFoarJo6

 

Pompebled

 

FNPunten

  • Der moat jierliks oerlis tusken de gemeenterie en de plysje wêze. En de oanwêzigens fan de plysje by de jierlikse ledegearkomsten fan doarpsbelangen is winsklik.
  • De plysje moat pro-aktyf ynsette op it bestriden fan misdied en mooglik ûnfeilige situaasjes.
  • It doarpefolchsysteem moat ek op wyknivo yn de stêd tapast wurde.

 

It hiele programma stiet hjir. En jo kinne it ek as PDF delhelje.Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer