NIJS   16-02-2014


Haadstik: Feilich oer dyk en wetter - Ferkiezingsprogramma 2014

It ferkear moat him feilich troch ús gemeente bewege kinne. Ferkearsdielnimmers moatte útnoege wurde om harren oan de snelheid te hâlden en om oan oare ferkearsdielnimmers te tinken. Wetterwegen moatte foar de rekreaasjefeart op oarder brocht wurde.

De FNP fynt dat trochgeande wegen, dy't wenkearnen ferbine, 80 km diken bliuwe moatte. Dêrby is it wichtich dat by sokke diken in frijlizzend fytspaad leit.

 

Yn de beboude kom moat de oanklaaiing fan de dyk foar in feilige trochstreaming fan it ferkear soargje. Dêrby moatte ferkearsûnfeilige punten mei faasje oanpakt wurde.

 

Wetter is fan grut belang foar in soad funksjes: rekreaasje, lânbou, natuer, mar ek as oanklaaiing fan wenjen en wurkjen. De FNP wol dat de wetterwegen dy't gaadlik binne foar rekreaasjefeart befarber bliuwe of makke wurde.

 

In goede en mear yntegrale iepenbier ferfierferbining is wichtich foar de berikberens fan en de leefberens op it plattelân. Dizze moat oanslute op it ferlet fan gruttere groepen brûkers lykas skoalgeande jeugd en meiwurkers fan bedriuwen. Dêrnjonken moatte de tsjinstregelings fan ferskate foarmen fan iepenbier ferfier better op inoar oanslute.

FNPDochtItFoarJo7

Pompebled

 

FNPunten

  • It plan Kanaalsône moat mei faasje útfierd wurde.
  • It iepenbier ferfier moat oanslute op it ferlet fan de brûkers.
  • De gemeente moat soargje foar feilige rûtes nei en fan skoalle.
  • It brûken fan de fyts moat stimulearre wurde.
  • Der moat mear omtinken foar it ûnderhâld fan farwetter komme.
  • In goede ûntsluting fan plan Súd is wichtich.
 It hiele programma stiet hjir. En jo kinne it ek as PDF delhelje.


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer