NIJS   19-02-2014


Haadstik: Ekonomyske saken en toerisme - Ferkiezingsprogramma 2014

De wurkgelegenheid is in punt fan grutte soarch. De motor fan de ekonomy wurdt yn ús regio foarme troch de middelgrutte en lytsskalige bedriuwen. De gemeente heart wurkgelegenheid te stypjen en dy net mei ûnnedige regeltsjes te beheinen.

De FNP is fan miening dat yn it foarste plak ynsetten wurde moat op in sûn midden en lytsbedriuw. De agraryske sektor is en bliuwt fan grutte ekonomyske wearde.

 

Toerisme en de nije ekonomy (fernijend en kennisyntinsyf) binne de nije oanjagers fan de ferbettering fan de wurkgelegenheid. Eigen inisjatyf en ûndernimmerskip moatte de romte jûn wurde.

Wy moatte each ha foar besteande en begjinnende bedriuwen út eigen omkriten en ynspylje op kwaliteit troch heechweardige wurkplakken. Net mear mar better!


Dit freget om in flugge digitale ferbining yn de hiele gemeente en in oansprekkende binnenstêd mei in sichtbere rike histoarje.

 

FNPDochtItFoarJo8

Pompebled

 

FNPunten

  • Us gemeente moat stribje nei in plak yn de top-5 fan de MKB-freonlikste gemeenten.
  • Briedplakken (sammelgebouwen) foar nije bedriuwwichheid moatte stimulearre wurde.
  • Regeljouwing en amtlike burokrasy moatte periodyk opskjinne wurde.
  • It gebietsplan Noardwest Fryslân moat romhertich útfierd wurde, sawol wat de wettersteatkundige wurken as de maatskiplike plus oanbelanget.
  • Frjentsjerteradiel moat op ‘e kaart set wurde as in toeristysk oantreklike gemeente, mei each foar it kultuerhistoaryske ferline en it karakteristike lânskip yn stêd, doarpen èn bûtengebiet.
  • De stedsgrêften moatte mei bôgebrechjes goed befarber (wêze) makke wurde foar de lytse plesierfeart, sanedich moat de daam derút. De FNP wol de Wetterpoarte (Ljouwerter Piip) wer opbouwe en it stedspark moat ynset wurde as ien fan de stjerren fan Frjentsjer.
  • Der moat yn alle doarpen oan de befarbere fearten oanlismooglikheden komme. 
  • Om en troch de stêd Frjentsjer moat fearn wurde kinne.
 It hiele programma stiet hjir. En jo kinne it ek as PDF delhelje.


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer