NIJS   21-02-2014


Samenvatting Verkiezingsprogramm FNP Frjentsjerteradiel

De Nederlandse versie van ons verkiezingsprogramma is klaar! De samenvatting leest u hieronder. Op de foto de eerste 6 kandidaten.

 

groepsfoto FNP 800x607

 

De FNP is een partij die opkomt voor Fryslân en haar inwoners. De FNP streeft naar een provincie met meer eigen zeggenschap. Een provincie die zelf besluit over bijvoorbeeld de bodemschatten. Taal, cultuur èn landschap zijn belangrijke bouwstenen van onze identiteit.

 

De FNP wil een gemeente die in dienst staat van de burger. Om burgers zoveel mogelijk bij het bestuur te betrekken is de FNP voor raadgevende referenda over belangrijke zaken. Dorpsvisies en overleggen met dorpsbelangen, wijk- en dorpshuisbesturen zijn zeer belangrijk en er moet veel meer en opener met (in plaats van over) de inwoners van Franekeradeel gecommuniceerd worden.

 


 Foto: Maartje Nauta  

De FNP streeft ernaar dat mensen zich veilig voelen in een omgeving waar ze zelf invloed op hebben. Bij problemen met elkaar in gesprek gaan en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden heeft meer effect dan repressie en controles. De (wijk)politie dient hierbij een ondersteunende rol aan te nemen.

 

Het verkeer moet zich veilig door onze gemeente kunnen bewegen. Verkeersdeelnemers moeten uitgenodigd worden om zich aan de snelheid te houden en om rekening te houden met andere verkeersdeelnemers. Waterwegen moeten voor de recreatievaart op orde gebracht worden.

 

De werkgelegenheid is een punt van grote zorg. De motor van de economie wordt in onze regio gevormd door middelgrote en kleinschalige bedrijven. De gemeente hoort de werkgelegenheid te stimuleren en het bedrijfsleven niet met onnodige regeltjes te beperken.

 

Het basis- en middelbaar onderwijs moet gericht zijn op talentontwikkeling en de gemeente moet dat mogelijk maken door het onderwijs beschikbaar en bereikbaar te maken.

 

Taal en cultuur zijn bij uitstek dragers van de eigen identiteit van de Friese mienskip. De meeste inwoners van onze gemeente gebruiken de Friese taal, de gemeente sluit zich daarbij aan en stimuleert het gebruik ervan. Ook vanuit toeristisch oogpunt zijn taal en cultuur zeer belangrijk.

 

Jong en oud moeten aan sport kunnen doen. De gemeente bevordert een goede, laagdrempelige sportinfrastructuur. Sport is belangrijk voor het verbeteren van de volksgezondheid en heeft daarnaast een sterk sociaal verbindende rol.

 

De FNP streeft naar een mienskip waarin naar elkaar omgekeken wordt. In een sociaal levendige mienskip telt iedereen mee. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig en in hun eigen mienskip kunnen blijven wonen.

 

De gemeente moet ambitie tonen voor een schoon milieu. Dat maakt ons aantrekkelijk voor inwoners en gasten. We streven naar onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een watersysteem dat schoon, veilig en voldoende is, zodat een ieder hier gezond kan leven.

 

De ruimte en het landschap zijn kernkwaliteiten van onze gemeente, daar zijn we zuinig op, overdag en bij nacht. Wij willen de open ruimte zoveel mogelijk open houden. Samen met de boeren willen we naar wegen zoeken die hen ruimte geeft om te ondernemen, rekening houdend met milieu en landschap. In tijden van krimp en crisis is het in stad en dorp belangrijk om in plaats van uit te breiden, in te breiden. Rotte plekken opruimen door middel van herstructurering en dorpsvernieuwing, waardoor er iets moois voor terug kan komen en de leefbaarheid verbetert.

 

De gemeente hoort behoedzaam met het geld van de burgers om te gaan. Er moet een verantwoord en gezond financieel beleid gevoerd worden. Daarbij zal het uitgangspunt moeten zijn dat de lasten voor de burgers zo laag mogelijk blijven.

 

Het complete programma vindt u in de bijlage.Downloads:
FNP Frjentsjerteradiel vp2014 nl.pdf


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer