NIJS   19-04-2014


FNP striidber fierder

In prachtige útslach op 19 maart foar de FNP by de gemeenteriedsferkiezings. Nei fjouwer jier hurd wurkjen troch Jan Dijkstra en Sietze de Haan yn de Rie en in goed sichtbere ferkiezingskampanje mei stipe fan bestjoer en leden koe de winst binnenhelle wurde. Fan twa nei fjouwer sitten.

"Wy dogge it foar jo!" (Sietze de Haan)

 

Fraksje FNP Frjentsjerteradiel 2014a
In ferdûbeling - feest by de FNP. Ek nochris fanôf dit plak: tige tank foar Jo stim en fertrouwen. Dochs ha wy op dit stuit in wat katterich gefoel. De ferkiezingswinst wurdt net omsetten yn dielname oan it nije kolleezje. Troch Gemeentebelang (GB) mei twa neatsizzende arguminten oan de kant setten. De FNP soe in oare miening hawwe oer de kommende weryndieling mei Menameradiel en it Bildt. Dat is perfoarst net wier. De FNP hat foar weryndieling mei neamde gemeenten stimd, mar wie wol kritysk oer it hiele proses. Ús ynwenners binne hjir net oer heard en wy fûnen en fine as FNP dat dit wol moatten hie. Graach hienen wy ús fisy op de weryndieling mei it nije kolleezje útwurkje wollen en mei ús ynwenners in takomst foar de nije gemeente Westergoa útsette wollen. It draachflak foar de opfetting fan de FNP is by de ferkiezings mear as oantoand.
De twadde reden dat wy net mei dwaan kinne leit blykber yn de finansjele sfear. GB rint al jierren blynseach efter finansjeel wethâlder Twerda oan. Jier op jier preket Twerda de meast swarte scenario's en moat der besunige wurde, mar tagelyk wurdt der in protte jild op de jierrekken oer hâlden. Dochs giet GB op'e nij mei de al wer ferliezende PvdA (yn 8 jier tiid fan 5 nei 2 sitten) yn see. De FNP hat mei Sietze de Haan in finansjeel spesjalist yn de fraksje, mar syn kontrolearjende wurk (in wichtige taak fan in riedslid) wurdt blykber net wurdearre en earder as bedriging sjoen. Ek de FNP is foar in solide finansjeel belied, mar dan wol mei in reële begrutting en in realistysk takomstperspektyf. Hat GB no oan kiezersbedroch dien? Dat sille wy net beweare. Wol is it sa dat der gjin rjocht dien wurdt oan de ferkiezingsútslach. In miste kâns foar in breed droegen kolleezje: sterk fertsjinwurdige yn de stêd en yn de doarpen.

 

De FNP sil mei har fraksje fan fjouwer tûke riedsleden dit kolleezje kritysk folgje, rjochút as it kin, dwers as it moat. Want wy dogge it foar Jo!

Bestjoer FNP Frjentsjerteradiel

 

 Downloads:
Persbericht in het nederlands


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer