NIJS   24-04-2014


Fragen, reaksje oanbiedingsbrief en koalysjeakkoard

De ferkiezings binne goed ferûn. Gemeentebelangen (GB) en FNP ha in sit wûn. De FNP is as fierwei de grutste partij út de bus kaam yn fiif doarpen, wêrunder Berltsum. VVD en PVDA ha ferlern; spitich mar de kiezers ha it sa wollen. De FNP hie graach sjoen dat der in brede koalysje kaam wie mei yn elts gefal de FNP en GB deryn.

Fragen:

 • 1. Wat is de reden fan de dielname fan de VVD oan it kolleezje. Se ha dêr neffens ús neat te sykjen nei 't de ferkiezings in grutte tebeksetter foar de partij brochten.
 • 2. Wat is de reden dat it CDA wethâlder Dijkstra op ‘e nij fjouwer jier as wethâlder nei foarren skood. Is it om't Dijkstra ûnderfining ha soe of is it om't der gjin oare kandidaat beskikber is.
 • 3. Wat is de werklike reden dat dizze trije partijen gewoan trochgeane en de FNP as winner bûten de boat holden wurdt? Wy ha de werklike redenen noch net lêze of hearre kind.

Oanbiedingsbrief:

De ferkiezingswinst fan de FNP wurdt - sa as we wilens witte - net omsetten yn dielname oan it nije kolleezje. Lute Pen hat út namme fan de GB yn 10 minuten oan de FNP  witten litten dat GB in koalysje foarmjen giet mei CDA en VVD.

De FNP hat sûnt de ferkiezings en it neamde petear twifels oer de bekwamens fan dizze wethâlder as meifertsjintwurdiger fan ús gemeente by de weryndieling.  As de ynbringen fan ús gemeente en it ûnderhanneljen net op in goede demokratyske wize geane, lizze we der by de oare gemeenten gau út.

Der komme twa wethâlders fan CDA en GB en de VVD stipet de koalysje. De VVD hat oan it ferlies gjin boadskip en smyt it ferlies op de lanlike tendins. Mar de fraach is of dat sa is, hja moatte sjen nei de prestaasjes fan de lêste fjouwer jier.  As wy as FNP yn dy posysje sitte soe, soene wy net meiregearje wolle; der falt neat oan te fertsjinjen,  allinnich te ferliezen.  Al is it fansels wol sa, dat meidwaan yn in koalysje makliker is dan meidwaan yn de opposysje; der hoecht allinnich mar ja sein te wurden op de útstellen.

De FNP is swier teloarsteld oer de gong fan saken en it beslút fan de koalysjefoarming. 

Fjouwer jier goede gearwurking en oparbeidzjen mei de koalysje en opposysje is net wurdearre.   

Wy ha der begryp foar en kinne ús ek foarstelle dat guon kiezers ien en oare as kiezersbedroch bestimpelje. Ferskate minsken om ús hinne, yn en bûten de FNP, hiene ús der al foar warskôge dat GB leaver gjin sterke partijen en minsken om harren hinne ha.

Dizze hâlding wurdt yn stân hâlden troch it bestjoer en de âlde garde en dy is grut te neamen.

No jildt dat net foar eltsenien binnen dy partij, dat mei ek wol sein wurde, mar dyjingen hawwe net folle yn te bringen. Yn tsjinstelling ta de FNP hat GB har net oan it ferline ûntwraksele mei nije fraksjeleden en in oare tinkwize fan it bestjoer.  

Der wurdt troch GB sein dat men mei de partijen CDA en VVD  fierder wol om de ûnderfining.

Myn kollega Freerk Siegersma silliger hat by de ynstallaasje fan it kolleezje yn 2010 al oanjûn dat er twifels hie oer it funksjonearjen fan wethâlder Dijkstra. Wethâlder Pen joech doe oan dat hy oer de skouders fan Dijkstra hinne meisjen sille soe. Koartlyn yn it koarte meidielingspetear oangeande de koalysjefoarming hat Pen dat op ‘e nij sa sein as andert op ús fraach datoangeande. Dat jout wol oan dat sels it kolleezje net genôch betrouwen hat yn Dijkstra.   

It meisjen oer de skouders is ek bard mar de ûnderfining  en it trochpakken fan Dijkstra is ús noch net opfallen yn de ôfrûne fjouwer jier. Dijkstra kin faak net streekrjochjt anderje op fragen út de Rie, net op ‘e tiid stikken oanleverje, gjin oertsjûgjende antwurden jaan kinne en net in eigen fyzje ha op  it takomstich sosjaal domein. Dit is de boarger en partijleden fan CDA en GB ek opfallen, sjoen de reaksjes op strjitte en ynformele petearen.

No liket it wol dat der neat goed is oan Dijkstra mar dat is sa net. Wethâlder Dijkstra  is as persoan hiel ynteger en freonlik. Dat mei ek sein wurde en dat wurdt ek wurdearre.  Dijkstra koe funksjonearje mei help fan de hiele Rie en op syn tiid troch help fan wethâlder Pen.

Mar sjoen de ferwachting fan in swiere portefúlje soe it net ferkeard wêze as in oare wethâlder dy portefúlje oppakke kin. Soe Dijkstra it sosjale domein net yn portefúlje krije, mar oare ûnderdielen dan is der ek net sprake fan ûnderfining. Dus de twifels binne der nei fjouwer jier noch hieltiten. De reden fan ûnderfining giet wat ús oanbelanget net op.

Ek ha wy twifels oer wethâlder Pen. De ôfrûne fjouwer jier hat wethâlder Pen yn de measte gefallen goed hannele en syn bêst dien, útsein projekten as dy fan Japero, de Buorren en Kamminga.

Dêr binne flaters makke dêr ‘t de FNP de wethâlder faak op wiist hat. En dan de gelûdswâl by Schatzenburg. De FNP hat in tal kearen yn de Rie oanjûn dat der midden yn de nacht frachten grûn oanfierd waarden en dat dat fertocht wie. Ek binne der faak troch de FNP fragen oer steld.

Wethâlder Pen sei hieltieten wer dat it neffens him allegear goed ferrûn, mar dat er it trochjaan soe. Dochs witte we no dat it goed mis is; de hânhaving en ûndersyk binne net foldwaande west. Wethâlder Pen is hjir fjouwer jier de ferantwurdlike wethâlder fan west.  De FNP wol dit noch ris goed oanjaan.   

En sa as earder al sein; de oanpak fan de ûnderhannelings en it links lizze litten fan ús as winnende partij jout net folle betrouwen yn it weryndielingtrajekt.

Ynhâld fan it koalysjeakkoard:

It akkoard jout net folle nij lûd en is wol hiel koart troch de bocht. No hâld ik dêr wol fan mar dit is wol hiel koart troch de bocht en seit net folle. It hat net folle ynhâld en fyzje.    

 • Twa full-time wethâlders is net ferkeard, mar sjoen de kommende swiere jierren hiene trije parttime wethâlders fan 4 of 5 dagen better west. Dat hie 2 dagen mear koste, mar sjoen de grutte omfang fan taken en de weryndieling hie dat te ferdigenjen west. Gemeente it Bildt docht it al; in ferstannige kar fan dy gemeente.
 • Ynvestearings befrieze. Dat hat gjin inkele sin om it sa te bringen. Oanbrochte projekten moatte serieus behannele wurde en dêrnei kin besjoen wurde wat mooglik is. Mei of sûnder ko-finansiering.
 • Oer de tinkwize fan ynbrochte doarpsprojekten wurdt neat neamd, bygelyks de Buorren, de iisbaan en it MFC yn Berltsum.
 • Taalbelied wurdt neat mei dien. Der komt gjin nij belied en oer it âlde wurdt neat sein. It âlde kolleezje hat neat oan de Fryske taal dien, allinich mar fierder útholle. De webside predindearret yn it Nederlânsk en yn it Frysk te wêzen, mar fierút de measte stikken steane allinne yn it Nederlânsk, nei't it Fryske flachje oanklikt is. Yn it akkoard stiet dat it Frysk en it Nederlânsk lykweardich is, mar wy ha sterke twifels oer hoe serieus dat bedoeld is. Jin hâlde oan de earder makke ôfspraken, mar noch better, nije ôfspraken en oanpast belied meitsje hie better west.
 • Ynisjatyf oer in grinskorreksje leit by de doarpen. Der wurdt net by sein hoe dat beoardiele wurde sil.
 • Grienbelied bliuwt sa as it is, wylst dêr in soad oan te ferbetterjen falt.
 • Der wurdt neat sein oer hoe't de koalysje it tekoart yn it ûnderwiis oanpakke sil. Lokalen ferhiere of ôfbrekke is fansels net genôch.
 • De gemeente hat noch hieltiten gjin gefoel foar de ûndernimmers. Se nimme net diel oan de TEL dagen, alteast wy lêze dat nearne.
 • Gemeentlike monuminten wurde net fierder fêststeld, dat is in miste kâns. Oare gemeenten yn Westergoa ha dat al lang regele
 • It biblioteekwurk wurdt net fierder holpen. Wy sjogge hjir allinnich mar minder bybs kommen. Der is in grutte kâns dat mei de weryndielingsgemeenten oerienkommen wurdt dat allinne de biblioteek yn Frjentsjer iepen bliuwt; wa nimt de ferantwurdlikens foar de ynwenners dy't dan net mear tichtby hûs boeken en oare media liene en/of bestelle kinne?
 • Men kin sjen dat de ûnderdielen Wurk en Ynkommen en Wolwêzen en Soarch sjoen de beheinde en fyzjeleaze tekst net de belangstelling ha fan de koalysje. Oer oanpak wurdt net praten. It CDA seit yn harren program dat se in eigen voedselbank yn ús gemeente ha wolle; no wurdt ynienen útgongen fan in insidintele bydrage oan de voedselbank NW Fryslan.
 • De ûnderdielen, Bouwe en Romte, Miljeu en finânsjes binne de ûnderdielen dêr ‘t de FNP gjin op- en oanmerkings op hat, útsein dat it ynhâldlik neat om ‘e hakken hat.

Sjoen de weryndieling, oerheveling fan Rykstaken en belangen fan ús gemeente is it koalysjeakkoard net wêr't de minsken op sitte te wachtsjen. De koalysje fan GB, CDA en VVD is net wat de kiezer woe.  Us boargers binne hjir net mei tsjinne; mear fyzje en ynhâld hie better west.

De begrutting sit der net by; sjoen it behâlden belied fan de ôfrûne fjouwer jier komt dat wol goed.

Al mei al kinne wy, útsein de programûnderdielen:  Finânsjen, Bouwe en Romte en Miljeu gjin reden betinke om dizze koalysje, de wethâldersgearstalling en koalysjeakkoard te stypjen.

Lykwols giet it kolleezje wol fan start. Dêr ha se de FNP en oare opposysjepartijen sa as it liket net foar nedich.  

Mar It boek fan de ferkiezings wurdt no sletten;  we ha sein wat we sizze woene mar sjogge no foarút. Mei elkoar moatte we soargje dat we Menameradiel op in goede manier opgean litte yn de nije gemeente Westergoa. Dat moat meiinoar en net tsjin elkoar; dêr is nimmen by baat.

De FNP sil in oare opposysje fiere dan de Rie wend is, mar sil ek gearwurkje mei de koalysje wêr ‘t dat kin en foar de boargers opkomme lykas men dat wend is fan ús.

H.F.SinnemaTags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer