NIJS   25-04-2014


Catrinus Straatsma lid yn de oarder fan Oranje Nassau

Catrinus miende dat hy in petear mei de boargemaster hawwe soe oer de berekkening fan de riedsitten nei de ferkiezings, mar Teater de Koornbeurs siet om in oare reden fol famylje en kunde ....

It soe hast oergean, want Catrinus is der de man net neffens om syn tennismaten sitte te litten.

 

Gelokkich wienen de ynspannings fan ús lid Jan Hiemstra net om 'e nocht en koe boargemaster Veenstra Catrinus fannemoarn in lintsje en blommen oerlangje.

Boargemaster oerlanget lintsje en blommen oan Catrinus
 Catrinus is wol bliid mei it lintsje

 Hy krige it lintsje foar syn jierrenlange ynset foar de FNP ôfdieling Frjentsjerteradiel. Hy wie oprjochter, siet jierrenlang yn de rie en hat û.o. as foarsitter en ponghâlder it bestjoer fersterke.

 

Dêrnjonken hat hy de federaasje foar doarpshúzen oprjochte en ek dêr jierrenlang yn it bestjoer sitten.

 

 

Dat Catrinus noch altyd tige striidber is mei dúdlik wêze; ek foar FNP foarsitter Ultsje Hosper:-)  Catrinus mei graach yn diskusje gean


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer