NIJS   05-06-2014


Nijsbrief - Efkes Byprate

maaie 2014, Menameradiel

Bêste ynwenners fan Menameradiel, fnp

De ferkiezings binne wer achter de rêch en wy hâlde jimme graach op de hichte fan de politike saken yn ús gemeente. In pear kear jiers komt de FNP ôfdieling Menameradiel dêrom mei in nijsbrief.

  

Nije riedsfraksje

Troch de winst by de lêste ferkiezings bestiet de nije fraksje fan de FNP no út:

- Rikus Sinnema

- Sietie Tijsma

- Haaye Hoekstra

Sijbe Knol sil ús fan de skaadfraksje út advisearje.                                                                                                                                                                                                       It bestjoer fan de FNP Menameradiel bestiet út:
- Alie Castelein (foarsitter)

- Klaas Abe Kamstra (skriuwer)

- Annigje Idsinga (ponghâldster)

- Tsjisse Brouwer

- Thys van der Schaaf

Sûnt koart stipet Sijbe Knol it bestjoer.

 

Ferkiezings

Mei dizze nijsbrief wol de FNP jo ynformearje oer it ta stânkommen fan de nije koalysje en kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders.

Allerearst wolle wy graach elkenien fan herte betankje foar har/syn stim op ús!

De ferkiezings binne goed ferrûn. De FNP hat in sit wûn en is sels fierwei de grutste partij yn de fiif doarpen, Berltsum, Wier, Bitgum, Bitgummole en Boksum. Risseltaat: trije sitten yn de Rie.

Gemeentebelangen hat der ek in sit bykrigen en CDA hat itselde tal sitten hâlden. VVD en PvdA ha in sit ferlern.

Wy as FNP hiene graach sjoen dat der in brede koalysje kaam wie fan bygelyks GB, FNP en CDA. Dat hie ek foar de hân lein, sjoen it ferlies fan VVD en PvdA. Men mei ferwachtsje dat de grutste partij de oare winner útnoeget om te praten oer koalysjefoarming, mar dat is net bard. Yn in koart petear waard meidield dat Gemeentebelangen mei CDA en VVD in nije koalysje foarmje sil. Der komme twa wethâlders, fan CDA en Gemeentebelangen, en de VVD stipet de koalysje. As FNP ha wy gjin kâns krigen; it beslút om it sa te dwaan, waard sûnder mear nommen.

Jo kinne grif begripe dat de FNP - nei fjouwer jier goede gearwurking en oparbeidzjen mei de koalysje- en opposysjepartijen - swier teloarsteld is. Ús goede oparbeidzjen is net wurdearre.

Wy kinne ús foarstelle dat kiezers net wer te stimmen geane, om't de partij dêr't men mei reden op stimd hat en dêrtroch in sit derby krigen hat, úteinlik dochs net yn de koalyjse komt. Yn de folksmûle wurdt soks 'kiezersbedroch' neamd. Net stimme soe lykwols wol hiel spitich wêze; oer fjouwer jier is der in nije gemeente Westergoa en binne der nije kânsen!                                                                                                                                                                                                                                                                        

Koalysje-akkoart                                                                                                                                                                                                           

It nije koalysje-akkoart is koart en dúdlik, mar hat neffens ús net folle fyzje en ynhâld.

Minpunten:

 • De koalysje wol mei twa full-time wethâlders trochgean.
 • De FNP hat noed foar de kwaliteit fan de wethâlders. Der komt hiel wat op de gemeente ôf, sa as it oernimmen fan taken fan de Ryksoerheid op it mêd fan sosjale saken en folkssûnens en de weryndieling.
 • De koalysje wol ynfestearrings befrieze. Neffens de FNP hat it gjin inkele sin om it sa te bringen. Ynbrochte doarpsprojekten moatte serieus behannele wurde en dêrnei moat besjoen wurde wat der mooglik is of net; mei of sûnder ko-finansierring. Oer de tinkwize fan al earder ynbrochte doarpsprojekten wurdt neat neamd. Dus is it de fraach of de koalysje hjir serieus wurk fan makket.
 • De koalysje wol neat dwaan oan it taalbelied (Frysk en Nederlânsk). De koalysje hat der oant no ta ek neat oan dien, allinnich mar fierder útholle. De gemeentlike webside pretindearret yn it Nederlânsk en yn it Frysk te wêzen, mar fierút de measte stikken steane allinne yn it Nederlânsk, nei't it Fryske flachje oanklikt is. Yn it akkoart stiet dat it Frysk en it Nederlânsk lykweardich binne, mar wy ha sterke twifels oer hoe serieus dat bedoeld is. Jin hâlde oan de earder makke ôfspraken, mar noch better: nije ôfspraken en oanpast belied meitsje hie better west. De measte amtners binne Nederlânsktalich. De kombuorden binne in rotsoaitsje, der is gjinien itselde.
 • De koalysje wol it ynisjatyf oer in grinskorreksje mei Ljouwert by de doarpen dellizze. Der wurdt net by sein hoe't it beoardiele wurde sil. De FNP wol in dúdlike mearderheid sjen dy't foar in grinskorreksje is. Dat kin neffens ús it doarp net allinne dwaan en moat mei de gemeente organisearre wurde.
 • De koalysje wol dat it grienbelied bliuwt sa as it is. De FNP fynt dat der in soad oan te ferbetterjen falt. Minder beammen kappe, mear ûnderhâld troch effisjinter te wurkjen.
 • De koalysje seit neat oer de oanpak fan it tekoart yn it ûnderwiis. Lokalen ferhiere of ôfbrekke kin mar dat is neffens de FNP net genôch. Der moat mear dien wurde oan jildfersmitende direksjes en management.
 • De koalysje hat noch hieltiten gjin genôch each foar (lokale) ûndernimmers. Se nimme bygelyks net diel oan de TEL (bedriuwekontakt) dagen.
 • De koalysje wol neat dwaan mei it feilichstellen fan gemeentlike monuminten. Dat is in miste kâns; oare kollega-gemeenten (byg. de fúzjegemeenten) ha dat al lang regele.
 • De koalysje seit oer de biblioteken dat se oanpast wurde moatte oan de nije ûntwikkelings en de nije biblioteekwet (2015) en ek dat in goede sprieding fan biblioteken befoardere wurde moat. Der is in grutte kâns dat soks betsjutte sil dat mei de weryndielingsgemeenten oerienkommen wurde sil dat allinne de biblioteek yn Frjentsjer dan iepen bliuwt. De FNP freget har ôf wa't dan de ferantwurdlikens nimt foar de ynwenners dy't graach lêze wolle en dan net mear tichtby hûs boeken en oare media liene en/of bestelle kinne.
 • Ut de beheinde en fyzjeleaze tekst yn de ûnderdielen Wurk en Ynkommen en Wolwêzen en Soarch blykt dat de koalysje net in soad belangstelling foar dy ûnderdielen hat. Oer oanpak wurdt net praat, wylst dat krekt tige wichtich is.
De FNP hat wol betrouwen yn de programûnderdielen Bouwe en Romte, Miljeu en finânsjen. Dy binne deechlik en goed fan opset. Sjoen de weryndieling, oerheveling fan Rykstaken en belangen fan ús gemeente is it koalysje-akkoart net wêr't de minsken mei foarút kinne. Lykwols giet dit kolleezje wol fan start. Dêr ha se de FNP, GrienLinks en PvdA net foar nedich. Wy hoopje dat wy as fraksje jim sa in goed byld jûn ha fan it troch Gemeentebelangen, CDA en VVD foarme koalysjeakkoart. De FNP sil de kommende jierren skerp by de wyn sile wat de koalysje oanbelanget, mar sil as konstruktive opposysjepartij it belang fan de boarger foarop stelle en mei maatskiplik droegen foarstellen komme.
Oant safier it bypraten oer de ferkiezingssaken en oare saken dy't de ôfrûne moannen spile ha.

Foar fragen of opmerkings kinne jo kontakt opnimme mei de fraksjeleden en/of it bestjoer.

                                                                                                                                                                                                     

Bestjoer en fraksjeledenTags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer