NIJS   06-06-2014


Brêge Ypeysingel Frjentsjer oanpast nei fragen FNP

Yn de riedsgearkomste fan 21 maaie hat de FNP op oanstean fan ynwenners fan ús gemeente fragen steld oer it brechje efter de Sjaardemastraat nei de Ypeysingel.

FNP_Bregje_Ypeysingel_SjaardemastraatFNP-wurdfierdster Gea Iedema: "It is in brêge mei in soad drokte en foar minsken mei berneweinen en skootmobilen tige smel. Mar it wichtichste is wol dat de brêge troch it grutte hichteferskil foar guon minsken in drege hindernis is en der hawwe al ferskate ûngemakken plak fûn. Sa gie lêstendeis noch in jongeman ûnderút mei as gefolch dat er nei it sikehûs ta brocht is." Foar de FNP-fraksje reden om hjiroer oan de belle te lûken.

 

De gemeente hat nei oanlieiding hjirfan besletten om de brêge snel oan te passen; binnen 6 wiken sil it brêgediel oan de Bolwurkskant ophege wurde sadat de opgong flakker wurdt.

 

Wolle jo ek saken oan de oarder stelle? Nim dan kontakt op mei de fraksje of kom nei ús ledegearkomsten (mei fraksjeberied, in wike foar de riedsgearkomste) yn Easterbierrum. 

Sjoch foar ús bûsboekje op: www.frjentsjerteradiel.fnp.frl 

 

Dit bericht in het Nederlands lezen? Dat kan! Download dan (zie hieronder) de Nederlandse versie: Brug Ypeysingel Franeker aangepast na vragen FNPDownloads:
Brug ypeysingel franeker aangepast na vragen FNP.pdf


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer