NIJS   14-09-2014


De FNP en wynmûnen

Wynmûnen binne in tankber ûnderwerp fan kontinue besprek by de FNP. Yn it ferline hat de FNP in grut foarstanner fan wynmûnen west, mar dat is al in skoft net mear it gefal. De oanslach op it lânskip en de hege kosten meitsje dat de FNP hopet op de ûntwikkeling fan oare, nije, mear rendabele foarmen fan skjinne enerzjy.

Wynmolen

 

De FNP wol fan solitêre wynmûnen ôf en op langere termyn fan alle wynmûnen. Yn de tuskentiid is der romte om te praten oer in beheind tal klusters mei wynmûnen. Dy binne fêstlein yn it koalysje-akkoard; yn de Iselmar by de Ofslútdyk, op de kop fan de Ofslútdyk en by it klaverbled fan It Hearrenfean.

FNP Frjentsjerteradiel fynt ek dat solitêre wynmûnen ûnderbrocht wurde moatte yn parken mei mûnen mei mear fermogen. Mar yn ôfwiking fan it provinsjale stânpunt hat FNP Frjentsjerteradiel ynstimt mei de wynmûneparken yn Easterbierrum en Hjerbeam.

Nije, oare riedsfoarstellen sille serieus besjoen en oerwage wurde mei ynachtnimming fan ús program.Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer