NIJS   01-12-2014


Ferslach Riedsgearkomste 27 novimber 2014

De wurklist foar dizze gearkomste wurdt op fersyk fan it kolleezje oanpast. It giet om it stik fan de Koornbeurs wêrfan't de Rie yn de kommisje al oanjûn hie dat it sa net behannele wurde koe.

Bloemketerp Schapenweide FNP FrjentsjerteradielFierder makket de FNP him al fanôf maart soargen oer it "Schoolcluster Oost " en dan foaral oer de lokaasje (Schapenweide) wêr't de koalysjepartijen in nije skoalle bouwe wolle. Wy hawwe we ús hieltyd ôffrege wêrom dêr no krekt boud wurde moat, wylst der dan op in oar plak wer leechstân komt. De wykfyzje fan it Schalsumerplan freget him ek ôf wat der mei it iepen fallende gat barre moat. De FNP hat ferskate kearen oproppen om yn tiden fan krimp yn stee fan út, yn te wreidzjen en ek om nei oare lokaasjes te sjen! Net allinnich sjen, mar ûndersykje wat de mooglikheden binne. Yn dizze riedsgearkomste hawwe wy mei D66 wer fragen stelt en dizze kear foaral oer de ferkearsfeiligens. Neffens wethâlder De Pee komt it allegear goed en Twerda ferskûlet him lykas altyd efter it beslút, sa seit hy yn in tweet dêroer: "Veel vragen voor collega Caroline de Pee over Mfc Oost. Over algemeen vragen naar de bekende weg. Raad heeft besloten en college voert uit." Nij of oar ynsjoch stiet hy net iepen foar.

 

Untjouwings De Plint
Dan hiene we skriftlike fragen stelt oer de Plint (sjoch bylage). Wy fine it raar dat de ûndernimmer gjin boete hoecht te beteljen om reden fan de krisis en him dêrnei gewoan ynkeapet yn in nij plan foar sa'n selde bedrach. Wethâlder Twerda kin noch altyd gjin helderheid jaan oer wêrom dy boete oan Groenkwadraat ynlutsen is.

 

Quickscan toerisme
Dan de Quickscan toerisme (sjoch bylage). It kolleezje wol in protte saken oernimme fan de rekkenkeamerkommisje en in nota Toerisme opmeitsje mei Kultuerele aspekten. De FNP hat it kolleezje oproppen om it bûtengebiet der ek yn op te nimmen en om in aparte Kultuernota te skriuwen. We moatte ús kulturele foarsjennings goed yn kaart bringe rjochting Kulturele Haadstêd 2018.

 

Sosjaal domein

By it fêststellen fan in tal feroardenings, stelle de FNP, D'66 en de CU mei in moasje foar om de evaluaasje fan de wichtige feroardening oer de feroaring fan de soarch, de earste trije jier jierliks te evaluearjen. Dit om op'e tiid by stjoere te kinnen as dat nedich is. De moasje wurdt mei algemiene stimmen oannommen en de wethâlder sil him der foar ynsette.

 

Begruttingswizigings
By de begruttingswizigings wurdt dúdlik dat we in pear ton yn de sparpot derby krije, fan begrutte saken dy't we net útfierd hawwe.Downloads:
Riedsfragen FNP untjouwings de plint.pdf
Quick scan toeristisch beleid Frjentsjer.pdf


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer