NIJS

Tag: polityk bestjoer


FNP Fryslan Leendert ferwerda 22 oktober 2020
07-01-2021

Ferwerda fuort - FNP ferbjustere

“Ferbjustere”, “bitter teloarsteld”, “ûnbegryplik”, “in dolkstjit yn de rêch”. Dit wienen de reaksjes fan de fraksje, wethâlder en bestjoer fan de FNP Waadhoeke op it beslút fan ...

FNP Fryslan
15-01-2020

Fryslân: FNP stelt fragen oer studintetal RUG Campus Fryslân

Hoe wol de Provinsje omgean mei de fiks legere studintetallen fan de nije RUG Campus Fryslân? It binne der no 197 wylst it der 630 wêze moasten. Moat, nei oanlieding fan de nei ûnderen bystelde ferwachtings en ambysjes fan de direkt ...

FNP Fryslan
18-12-2019

Fryslân: Finansjele stipe en selsstannigens foar de Fryske Akademy

Jild foar in reorganisaasje fan de Akademy, fasilitearring fan de Keninklike Akademy fan Wittenskippen (KNAW), in fêst plak yn it wittenskipsbestel en boarging fan de wittenskiplike kwaliteitshifking. Dat binne de punten dêr’t de FN ...

FNP Fryslan
01-12-2019

Fryslân: Wouter Wouda nije bestjoersfoarsitter FNP

Wouter Wouda is troch de leden fan de FNP ôfrûne freed op harren hjerstgearkomste yn Wurdum keazen as nije bestjoersfoarsitter.
It deistich bestjoer is fierder fernijd troch Wietske Poelman as skriuwster en Jan Benedictus as pongh&aci ...

FNP Fryslan
29-11-2019

Fryslân: Klaas Fokkinga kandidaat deputearre FNP

Klaas Fokkinga wurdt nei alle gedachten de nije FNP-deputearre. Fokkinga is 66 jier en wennet yn Nes (Noardeast-Fryslân). Hy siet earder yn Provinsjale Steaten (2015-2019) en yn de gemeenterie fan Dongeradiel (2010-2015). Fokkinga folget depute ...

FNP Fryslan Democracity 3
27-09-2019

Polityk spultsje yn riedsseal Waadhoeke

Wat bart der allegear yn de riedsseal yn Frjentsjer? Der wie in debat oer hokker gebouwen of foarsjenningen der komme moatte yn de stêd? ...

FNP Fryslan Binnenhof
20-09-2019

Fryslân: FNP: krityk op Miljoenenota regear

De Steatefraksje fan de FNP is kritysk op de Miljoenenota fan it Haachsk regear, dy’t dizze wike útkommen is. De krityk fan de partij rjochtet him benammen op de besunigings op gemeenten en dat de foarsjennings yn stêden en doarpen ...

FNP Fryslan Nam gaswinning2
05-09-2019

Fryslân: FNP wol ynformaasjepunt oer de nije stikstofoanpak

De FNP freget oan Deputearre Steaten om in ynformaasjepunt oer de nije oanpak fan de stikstofproblematyk yn te stellen. Mei’t der nei ferwachting yn it begjin fan de hjerst lanlike foarstellen komme om de ympasse rûn de Programmatische Aa ...

FNP Fryslan
21-01-2019

Fryslân: FNP wol alternativen foar djoere advysburo’s

De FNP-Steatefraksje tsjinnet kommende woansdei (23 jannewaris) in moasje yn om minder gebrûk te meitsjen fan djoere eksterne advysburo’s. Oanlieding is it Rekkenkeamerrapport oer de evaluaasje fan grutte projekten. Dêr stiet yn dat ...

FNP Fryslan Berneboargemaster FNP waadhoeke
16-05-2018

Ininisjatyfútstel in berneboargemaster foar Waadhoeke!

It earste inisjatyfútstel yn gemeente Waadhoeke komt fan de FNP. En dan mei nammen fan riedslid Gea Iedema dy't Jeugd yn portefúlje hat. Yntusken hat sy nammens de FNP-fraksje de oare politike partijen freegje wa it útstel mei yn ...

2021 FNP Fryslân - Disclaimer