NIJS

Tag: Wurkje yn fryslan


FNP Fryslan Bianca leistra-van van overbeek2
19-12-2022

'It freget moed om op eigen mêd húsfêsting fan arbeidsmigranten te realisearjen’

Der is ûnrêst yn de doarpen oan de noardkant fan ús gemeente oer keamerferhier oan arbeidsmigranten. Bianca Leistra manager Personiel en Produksje fan Van Overbeek yn Berltsum folget de diskusje al fan it begjin ôf. Mei har b ...

FNP Fryslan De omstriden pannen yn minnertsgea.
21-10-2022

Minnertsgea, tusken hammer en aambyld

Yn Minnertsgea hearsket ûnrêst no 't in pantsjebaas grutskalige keamerferhier foar arbeidsmigranten ûntwikkelet. ...

FNP Fryslan Henk visser by syn ynsekteho
18-07-2022

Teetún in Peins

Dieke en Hans op wurkbesite by Henk Visser yn de teetún yn Peins. De teetún is rom 1 hektare grut en prachtich om te besjen. ...

FNP Fryslan Dirk de jong bij deinum rijplatenverhuur yn marsum
12-03-2022

Thús yn Marsum: Tjibbe en Johannes Deinum (Rijplatenverhuur Deinum)

Op besite by de firma Rijplatenverhuur Deinum yn Marsum, foel de delegaasje fan de FNP Waadhoeke drekst op hoe opromme en netsjes it grutte bedriuwsterrein derby laai op dizze frisse freedtemoarn. Hûnderten stielen en keunststof rydplaten en ek ...

FNP Fryslan Frank berkenpas ingrid stinstra en lidia meerman
23-12-2021

Thús yn Deinum: Broodfonds Sipelfonds

Begjin desimber wiene wy op wurkbesite by it Broodfonds Sipelfonds yn Deinum. ...

FNP Fryslan Vink sion 2
08-12-2020

Help Vink Sion Bitgum út it stikstofmoeras

Dit wykein waard dúdlik dat paprikateler Jaap Vink fan Bitgum de driging boppe de holle hinget dat har houtsnippersintrales freed ticht moatte. Op oanstean fan de miljeuklup MOB hat it Kolleezje fan Deputearre Steaten besletten om te hanthaven ...

FNP Fryslan FNP-wurkje yn frysln-gls sette
30-06-2020

Fryslân: Mear ynsette op fakmanskip

Fakmanskip en de ambachtsekonomy moatte in plak krije yn de nije provinsjale nota Ekonomy. De Steatefraksje fan de FNP achtet dit fan grut belang. It tekoart oan fakkundich personiel wurdt hieltyd grutter. De FNP komt moarn yn de Steaten mei in moasj ...

FNP Fryslan
16-06-2020

Fryslân: FNP: goede farferbining Ofslútdyk-Harns

De FNP komt moarn yn de Steaten fan Fryslân mei in moasje om ek yn de takomst in goede farferbing te hâlden tusken de Ofslútdyk en de haven fan Harns. Oanlieding binne krityske lûden fan ûndernimmers út Harns yn ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer