NIJS

Tag: Wenje yn Fryslan


FNP Fryslan Bianca leistra-van van overbeek2
19-12-2022

'It freget moed om op eigen mêd húsfêsting fan arbeidsmigranten te realisearjen’

Der is ûnrêst yn de doarpen oan de noardkant fan ús gemeente oer keamerferhier oan arbeidsmigranten. Bianca Leistra manager Personiel en Produksje fan Van Overbeek yn Berltsum folget de diskusje al fan it begjin ôf. Mei har b ...

FNP Fryslan De omstriden pannen yn minnertsgea.
21-10-2022

Minnertsgea, tusken hammer en aambyld

Yn Minnertsgea hearsket ûnrêst no 't in pantsjebaas grutskalige keamerferhier foar arbeidsmigranten ûntwikkelet. ...

FNP Fryslan Fertuteaze wente blessum
13-02-2022

Fertraging ferbou fertutearze wente Blessum

FNP Waadhoeke hat ekstra oandacht frege foar de moskenkwestje yn Blessum. Ferbouplannen van een fertutearze wenning oan de Buorren yn Blessum rinne dêr in jier fertraging op. ...

FNP Fryslan Hedgehog germany0908
25-10-2020

Wethâlder komt mei stikelbaarchpakket foar basisskoallen

Alle basisskoallen yn Waadhoeke krije in stikelbaarhpakket fan de gemeente. It pakket befettet in berneboek, in stikelbaarchplaat en in stikelbaarchhûs wêryn in stikelbaarch yn wintersliep koe. Wethâlder Jan Dijkstra bea woansdei 28 ...

FNP Fryslan FNP-wenje yn frysln-man op steiger
17-10-2020

[Bloch] Sijbe Knol oer nije wennings yn elk doarp

Der is op it stuit in ûntwikkeling geande dy’t gjin prognoase foarsjoen hie. No noch op in beskieden skaal, is der in trek fan minsken út oare plakken fan it lân geande. Troch koroana en it thúswurkjen yn kombinaasje m ...

FNP Fryslan Selsbewenningsplicht FNP waadhoeke
02-09-2020

FNP Waadhoeke stelt fragen oer Selsbewenningsplicht

De fraksje fan FNP Waadhoeke hat de folgjende fragen stelt oan it kolleezje: ...

FNP Fryslan Briedplak u770ndernimmers
04-07-2020

In briedplak foar jonge ûndernimmers

Gemeente Waadhoeke hat yn de Kadernota 2021-2025 in bedrach fan 2 miljoen euro reservearre foar in ûntwikkelfûns. Dat fynt de FNP in goede saak en wol dêrom in briedplak foar talintfolle, jonge ûndernimmers. ...

FNP Fryslan Voedselbos ouwe syl fotograaf jan spoelstra
01-05-2020

Ouwe Syl kin startte mei voedselbosk

Mei it takennen fan in subsydzje fan € 20.000 kin de Stifting Voedselbos Ouwe-Syl begjinne mei it ûntwikkeljen fan in foedsel- as itensbosk. ...

FNP Fryslan
01-04-2020

Fryslân: Oandacht FNP foar gefolgen krisis foar doarpshuzen en wykgebouwen

De Steatefraksje wol dat it kolleezje fan Deputearre Steaten útsiket of de jilden fan it besteande IMF brûkt wurde kinne om doarpshuzen en wykgebouwen te stypjen en oft der mooglik ek noch oare fûnsen binnen de provinsje binne dy&r ...

FNP Fryslan
12-02-2020

Fryslân: FNP en ChristenUnie: ferbetterje ferkearsfeiligens St. Anne

De FNP en ChristenUnie wolle dat de gemeente en provinsje yn aksje komme om de ferkearsfeiligens yn St. Anne te ferbetterjen. St. Anne is it grutste plak fan It Bilt en hat in wichtige sintrumfunksje. Omdat midden yn St. Anne twa provinsjale diken in ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer