NIJS

Tag: Polityk Bestjoer


FNP Fryslan Thu769s yn waadhoeke djorike palma
29-01-2022

Thús yn Seisbierrum: Djorike Palma

Djorike Palma lit op Facebook witte dat se noch wol wat fragen hat bij in enerzjylânskip by har doarp Seisbierrum. Moaie reden foar Gea en Jan om har út te nûgjen om dêr wat mear oer te hearren. ...

FNP Fryslan Leendert ferwerda 22 oktober 2020
07-01-2021

Ferwerda fuort - FNP ferbjustere

“Ferbjustere”, “bitter teloarsteld”, “ûnbegryplik”, “in dolkstjit yn de rêch”. Dit wienen de reaksjes fan de fraksje, wethâlder en bestjoer fan de FNP Waadhoeke op it beslút fan ...

FNP Fryslan Democracity 3
27-09-2019

Polityk spultsje yn riedsseal Waadhoeke

Wat bart der allegear yn de riedsseal yn Frjentsjer? Der wie in debat oer hokker gebouwen of foarsjenningen der komme moatte yn de stêd? ...

FNP Fryslan Berneboargemaster FNP waadhoeke
16-05-2018

Ininisjatyfútstel in berneboargemaster foar Waadhoeke!

It earste inisjatyfútstel yn gemeente Waadhoeke komt fan de FNP. En dan mei nammen fan riedslid Gea Iedema dy't Jeugd yn portefúlje hat. Yntusken hat sy nammens de FNP-fraksje de oare politike partijen freegje wa it útstel mei yn ...

FNP Fryslan
24-12-2010

Anna Martha van der Mei nije foarsitter FNP-Frjentsjerteradiel

Anna Martha van der Mei (38) fan Tsjom is sûnt juny 2010 de nije partijfoarsitter fan FNP-Frjentsjerteradiel. Sy folget Klaas Regts (Frjentsjer) op dy't fan 2005 oant 2010 de ôfdieling laat hat. ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer