NIJS

Tag: Ferkiezings


FNP Fryslan F.n.p wad waadhoeke pdfgrafie archief foto
13-05-2022

Waadhoeke: Sûn wurkje oan ’e takomst

Tiisdei 24 maaie besprekt de gemeenteried fan Waadhoeke it koälysje-akkoart: "Sûn wurkje oan de takomst". Kearn fan it akkoart is: mear wentebou, duorsumens, meidwaan, in kreas lânskip en de gemeente als stiper. ...

FNP Fryslan Verkiezingsprogramma FNP waadhoeke 20222026
16-03-2022

Lees ons verkiezingsprogramma | Lês ús program

Door verder in te zetten op agrarisch natuur- en landschapsbeheer wil FNP Waadhoeke dat niet alleen kieviten en grutto’s behouden blijven, maar dat zelfs ook de patrijs terugkeert. Dit is één van de punten uit het verkiezingsprogr ...

FNP Fryslan Patrijs via wikicommons
05-02-2022

FNP-program: Patriis moat werom oan Fryske Waadkust

Troch fierder yn te setten op agrarysk natoer- en lânskipsbehear wol FNP Waadhoeke dat net allinnich de ljippen en skriezen behâlden wurde, mar dat sels de patriis werom komt. Dit is opnaam yn it ferkiezingsprogram. Listlûkker Bert ...

FNP Fryslan Img 5196
18-12-2021

Bert Vollema út Tsjom listlûker FNP Waadhoeke fan in fernijde list

Biologysk molkfeehâlder Bert Vollema wurdt FNP-listlûker foar de gemeenteriedsferkiezingen yn Waadhoeke maart 2022. ...

FNP Fryslan Mark de boer foto haas1
19-05-2021

Ynstallateur van Dellen: Thús yn Frjentsjer

Op sneon 8 maaie 2021 wie de FNP, dizze kear Jan Dijkstra en Dieke van der Pol, op besite by Gerard van Dellen en Jannie Dijkstra út Frjentsjer. Gerard van Dellen hat in ynstallaasje-
bedriuw en Jannie wurke earder yn de glêstú ...

FNP Fryslan F689fad740d44a79a1ed2830460a1954
06-05-2021

Friewheelers: Thús yn Frjentsjer

Op moandei 3 maaie 2021 wiene Gea Iedema en Rikus Sinnema fan FNP Waadhoeke op wurkbesite Friewheelers oan de Dijkstraat 25 yn Frjentsjer (eartiids wie dit de winkel fan Expert Meijer). Dêr troffen se Buck van der Weerd en Jildert Boekema, de e ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer