NIJS

Tag: Algemien


FNP Fryslan Bianca leistra-van van overbeek2
19-12-2022

'It freget moed om op eigen mêd húsfêsting fan arbeidsmigranten te realisearjen’

Der is ûnrêst yn de doarpen oan de noardkant fan ús gemeente oer keamerferhier oan arbeidsmigranten. Bianca Leistra manager Personiel en Produksje fan Van Overbeek yn Berltsum folget de diskusje al fan it begjin ôf. Mei har b ...

FNP Fryslan Perry van zon links en jelte krikke rechts de bamboe
02-12-2021

Thús yn Frjentsjer: de BamBoe

Op 1 novimber wiene wy op wurkbesite by de BamBoe, it Sintrum foar maatskiplike stipe en partisipaasje. De BamBoe jout sûnenssoarch de kliïnt sintraal stiet. ...

FNP Fryslan Gea smits
28-11-2021

Thús yn Frjentsjer: Gea Smits

Op in grize novimbermoarn belje Bert en Bram oan by Gea Smits. Ferslach fan in hertferwaarmjend petear. "Mei passy en fanút it hert." ...

FNP Fryslan Bert vollema oer nijbou tsjinst
26-09-2020

Ferkenning Nijbou Sosjale Tsjinst op 'e nij

Op twa july lyk foar it simmerreses kaam it memo binnen fan it kolleezje oangeande finansjele ferkenning fan eventuele nijbou foar de sosjale tsjinst bij it gemeentehûs. ...

FNP Fryslan
16-06-2020

Fryslân: FNP: goede farferbining Ofslútdyk-Harns

De FNP komt moarn yn de Steaten fan Fryslân mei in moasje om ek yn de takomst in goede farferbing te hâlden tusken de Ofslútdyk en de haven fan Harns. Oanlieding binne krityske lûden fan ûndernimmers út Harns yn ...

FNP Fryslan Bioferskaat yn waadhoeke
12-06-2020

FNP bliid mei aksjeplan bioferskaat yn Waadhoeke

Tongersdeitejûn behannele de gemeenterie fan Waadhoeke it lang ferwachte "BiodiversiteitsActieplan". Dat joech in útkomst mei twa gesichten: It beliedsplan is yn grutte mearderhyd troch de Rie oannommen. ...

FNP Fryslan FNP waadhoeke-tagonklik iepenbier ferfier foar elkenien
18-03-2020

FNP Waadhoeke - In tagonklik iepenbier ferfier foar elkenien!

“Skoallen, en it amtlik haadplak Frjentsjer, moatte goed berikber wêze mei it Iepenbier ferfier”. Dat stiet yn it FNP ferkiezingsprogram 2018-2022 ...

FNP Fryslan
22-01-2020

Fryslân: Klaas Fokkinga nije deputearre FNP yn Kolleezje Provinsjale Steaten Fryslân

Op woansdei 22 jannewaris is yn de gearkomste fan Provinsjale Steaten Fryslân Klaas Fokkinga (66) ynhammere as nije FNP-deputearre. Provinsjale Steaten hawwe definityf ynstimd mei de beneaming fan Fokkinga as deputearre. ...

FNP Fryslan H
10-12-2019

Haaye Hoekstra út de FNP Fraksje

Yn goed oerlis ha Haaye Hoekstra en de fraksje fan FNP Waadhoeke besletten om út inoar te gean. ...

FNP Fryslan Bert vollema bee776dige
01-10-2019

Bert Vollema fraksjefoarsitter foar FNP Waadhoeke

Mei yngong fan 1 oktober 2019 is Bert Vollema út Tsjom fraksjefoarsitter fan de FNP ôfdieling Waadhoeke. ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer