NIJS


FNP Fryslan Bouwe abma 3
17-09-2021

Thús yn Winsum: Molkfeehâlder Bouwe Abma

Sneintemiddei binne Jan Dijkstra en Dieke van der Pol nei Bouwe Abma west yn Winsum. Sûnt 2000 hat Abma der in melkfeebedriuw tusken Winsum en Spannum. Abma kaam út de Snitser kontreien en hat syn bedriuw troch de jierren fiks ú ...

FNP Fryslan 4a720fb20c3d47ac9a61d99eec0b5c72
18-08-2021

Thús yn Frjentsjer, de Ferieniging” Vrienden van de Stad Franeker”

Op moandei 9 augustus wie de FNP op besite by Frieda Ligthart en Thiadrik Twerda, twa bestjoersleden van de ferieniging “Vrienden van de Stad Franeker”. Dizze ferieniging set har yn foar it behâld fan it bysûndere karakter fan ...

FNP Fryslan Cornelis terpstra
02-08-2021

Thús yn Bitgummole: Cornelis Terpstra

By oankomst by de wurkpleats fan Cornelis Terpstra fleagen de f 35 fleantugen mei fûl geweld oer ús hinne. Letter kamen in pear f 16 fleantugen oer. It ferskil yn lûd is enoarm. Cornelis Terpstra is spesjalist, dy neist it meitsjen ...

FNP Fryslan Boksum margryttsjerke eksterieur
28-07-2021

Thús yn Boksum: Janke Bosma

Wa’t by Janke Bosma oanrinnen komt sjocht fuortendaliks dat hjir in natuerminske wennet. De foartún kleuret en geuret fan de blommen. Flinters en bijen dogge harren foardiel dêrmei. Yn de tún efterhûs krije de fû ...

FNP Fryslan 20210707 165437
12-07-2021

Thús yn Sint Anne: Beryl en Carmen van der Mossel

Doe’t har kreätive skoalleprojekt útrûn op in tarin fan famylje dy’t ek sa’n tas hawwe woe, skeakele Beryl van der Mossel de help yn fan har sus Carmen. Tegearre binne sy no de eigners fan Beryl: in atelier dat sel ...

FNP Fryslan E08197bc5ec94b6d90d99186d53705ac
07-07-2021

Annerieke de Vries: Thús yn Ouwe Syl

Op in prachtich plakje oan de Aldebildtdyk waarden Jan Dijkstra en Dieke van der Pol wolkom hieten troch Anneriekede Vries. Hjir wennet sy mei har man en twa bern en is&n ...

FNP Fryslan A198f1d87b5b49c8ae373806b50a5e02
14-06-2021

Mirjam en Gert Kuipers: Thús yn Frjentsjer

Op moandei 7 juni wie de FNP op besite by Mirjam en Gert Kuipers, eigners fan de Albert Heijn yn Frjentsjer. In grutte wurkjouwer wêr hast 200 minsken ( 15 nasjonaliteiten) op de iene as oare wize wurk fine. In protte jongerein fynt hjir har ...

FNP Fryslan D7cda12b2e5747089e4803ff4f624186
08-06-2021

Wybren en Tineke van de Weg: Thús yn Ouwesyl

Mei in freonlik wolkom waarden de FNP’ers Hans Nauta en Sietze de Haan begroete troch de eigners fan it Hoeve Noordveld yn Ouwesyl . Wybren en Tineke van de Weg hawwe op in rêstich plak mei rom sicht oer it fruchtbere Bildtse lân ha ...

FNP Fryslan Luchtfoto milieustraat franeker
27-05-2021

Stop de agresje by de Frjentsjerter miljeustrjitte

Fanwege de Corona-maatregels is mar in beheind tal auto's tastien op it perron fan 'e miljeustrjitte fan Omrin yn Frjentsjer, mar dit resultearret regelmjittich yn wachtrijen fan auto's en somtiden agressieve minsken. FNP Waadhoeke wol oplossings. ...

FNP Fryslan Klafa breed
26-05-2021

Jan Klaver en Marijke Faber: Thús yn Achlum

Klafa is in sûkelarjefabryk yn Achlum. Der wurkje fiif minsken. Sy ûndernimme yn in “niche-merk”. Meitsje sûkeladeprodukten foar bygelyks in koekjesfabryk oant fullings foar pralines yn België en fan spesjale repen ...

FNP Fryslan 42615083 1843976915699409 8114832039930232832 n
24-05-2021

De Koornbeurs krijt stipe yn drege koronatiid

Wethâlder Jan Dijkstra: "Waadhoeke hat ferlet fan kultureel sintrum de Koornbeurs as oanjager foar ús rike kulturele mienskip. Dêryn ynfestearje betellet him dûbel,en dwers werom. De FNP besteget dêr graach wat koronaj ...

FNP Fryslan Mark de boer foto haas1
19-05-2021

Ynstallateur van Dellen: Thús yn Frjentsjer

Op sneon 8 maaie 2021 wie de FNP, dizze kear Jan Dijkstra en Dieke van der Pol, op besite by Gerard van Dellen en Jannie Dijkstra út Frjentsjer. Gerard van Dellen hat in ynstallaasje-
bedriuw en Jannie wurke earder yn de glêstú ...

FNP Fryslan F689fad740d44a79a1ed2830460a1954
06-05-2021

Friewheelers: Thús yn Frjentsjer

Op moandei 3 maaie 2021 wiene Gea Iedema en Rikus Sinnema fan FNP Waadhoeke op wurkbesite Friewheelers oan de Dijkstraat 25 yn Frjentsjer (eartiids wie dit de winkel fan Expert Meijer). Dêr troffen se Buck van der Weerd en Jildert Boekema, de e ...

FNP Fryslan Jou de jeugd in stim
05-05-2021

Jou ús jeugd in stim, sa reitsje se lokaal ferbûn!

Dat is wêr ik, Gea Iedema (FNP) yn leau: de jeugd in stim jaan en hja serieus nimme om se sa te behâlden foar Waadhoeke. Want dat bart fansels, as se yn ferbining steane mei harren buert, doarp en/of omjouwing. ...

FNP Fryslan 738d464168f94c499435bff21cc191f1
04-05-2021

Wethâlder Jan Dijkstra leit blommen op 4 maaie

Wethâlder Jan Dijkstra wie 4 maaie yn Seisbierrum, Easterbierrum en Hitsum. Hjir waarden blommen lein by oarlochsgrêven. Litte wy hjoed betinke en moarn fiere. ...

FNP Fryslan F.n.p 2932021 pdfgrafie9066bewerkt-kopie
21-04-2021

Gerben van der Mei (Tsjummearum) nei Fryske Steaten

Gerben van der Mei fan Tsjummearum is ynhammere yn Provinsjale Steaten. Hy folget Sybren Posthumus op as Steatelid foar de FNP. ...

FNP Fryslan Rechtenvrije foto van unsplash jeremy wong
31-03-2021

Waadhoeke moat romte biede foar trouamtner foar ien dei

As it oan de FNP leit is it mei koarten ek yn Waadhoeke mooglik om trouamtner foar ien dei te wurden. Dit makket it mooglik foar breidspearen om har trouwe te litten troch goede kunde of famylje dy't dit oars net by it ein hat. ...

FNP Fryslan Arriva trein
21-01-2021

Streekeigen Bildtse namme ‘Swarte Haan’ moat op Arrivatrein

De gemeente Waadhoeke moat yn petear mei de Provinsje Fryslân en Arriva om it beslút om de Nederlânske namme ‘Zwarte Haan’ werom te draaien nei de streekeigen Biltske namme ‘Swarte Haan’ ...

FNP Fryslan Leendert ferwerda 22 oktober 2020
07-01-2021

Ferwerda fuort - FNP ferbjustere

“Ferbjustere”, “bitter teloarsteld”, “ûnbegryplik”, “in dolkstjit yn de rêch”. Dit wienen de reaksjes fan de fraksje, wethâlder en bestjoer fan de FNP Waadhoeke op it beslút fan ...

FNP Fryslan FNP-ths yn frysln-karbydsjitte
30-12-2020

Gjin aksje FNP rûnom karbydsjitten dit jier

Nei oanlieding fan fragen fan ûnder oare de Feilichheidsregio Fryslân makket de FNP nochris bekend dat de partij moarn, op âldjiersdei gjin aksjes rûnom it karbydsjitten hâlde sil. ...

08-12-2020

Help Vink Sion Bitgum út it stikstofmoeras

Dit wykein waard dúdlik dat paprikateler Jaap Vink fan Bitgum de driging boppe de holle hinget dat har houtsnippersintrales freed ticht moatte. Op oanstean fan de miljeuklup MOB hat it Kolleezje fan Deputearre Steaten besletten om te hanthaven ...

25-10-2020

Wethâlder komt mei stikelbaarchpakket foar basisskoallen

Alle basisskoallen yn Waadhoeke krije in stikelbaarhpakket fan de gemeente. It pakket befettet in berneboek, in stikelbaarchplaat en in stikelbaarchhûs wêryn in stikelbaarch yn wintersliep koe. Wethâlder Jan Dijkstra bea woansdei 28 ...

25-10-2020

Sakjende âld papierpriis: hoe komt it?

De ôfrûne wiken stiene ferskate berjochten yn de media oer de sakjende âld papierpriis en dat dit in protte ferieningen opbrekt of ôfbrekke sil. ...

17-10-2020

[Bloch] Sijbe Knol oer nije wennings yn elk doarp

Der is op it stuit in ûntwikkeling geande dy’t gjin prognoase foarsjoen hie. No noch op in beskieden skaal, is der in trek fan minsken út oare plakken fan it lân geande. Troch koroana en it thúswurkjen yn kombinaasje m ...

11-10-2020

Pleit foar stipe MFC Berltsum 'Pronk fan ‘t Westergea'

Tongersdei 8 oktober 2020 wie de lêste kear foar SBB Berltsum om yn te sprekken yn de riedsgearkomste foar MFC Berltsum, foar wat in finansjele bydrage oanbelanget. ...

26-09-2020

Ferkenning Nijbou Sosjale Tsjinst op 'e nij

Op twa july lyk foar it simmerreses kaam it memo binnen fan it kolleezje oangeande finansjele ferkenning fan eventuele nijbou foar de sosjale tsjinst bij it gemeentehûs. ...

04-09-2020

Danksij lotterij en gemeente het Ouwe-Syl prachtig sportkompleks

Frijdegaven 5 septimber worde ‘t kúnstgrâsfeld offisjeel in gebrúk nommen. ...

02-09-2020

FNP Waadhoeke stelt fragen oer Selsbewenningsplicht

De fraksje fan FNP Waadhoeke hat de folgjende fragen stelt oan it kolleezje: ...

30-08-2020

Steaten: Sijbe Knol nije foarsitter Steatefraksje FNP

De fraksje fan de FNP yn provinsjale steaten hat Sijbe Knol keazen as nije fraksjefoarsitter. Corlienke de Jong docht, nei hast seis jier fraksjefoarsitterskip fan de FNP, in stap tebek. ...

24-08-2020

Steatefraksje: Buertbus moat gau de dyk wer op

De FNP fynt dat de brûkers fan de buertbus yn Fryslân gau wer de mooglikheid hawwe moatte mei it iepenbier ferfier te reizgjen. Neffens berjochten yn de media fan dit wykein kin de feiligens yn de lytse achtpersoans buertbuskes net garand ...

04-07-2020

In briedplak foar jonge ûndernimmers

Gemeente Waadhoeke hat yn de Kadernota 2021-2025 in bedrach fan 2 miljoen euro reservearre foar in ûntwikkelfûns. Dat fynt de FNP in goede saak en wol dêrom in briedplak foar talintfolle, jonge ûndernimmers. ...

02-07-2020

Steatefraksje: Kringloopgedachte ferget mear wetlike romte foar boerekompost

De FNP fynt dat de provinsje Fryslân him ynsette moat om de saneamde grienstasjons te stimulearjen en wer op gong te helpen. By de grienstasjons wurdt op it hiem fan boerebedriuwen út grienôffal út de direkte omjouwing kompo ...

30-06-2020

Fryslân: Mear ynsette op fakmanskip

Fakmanskip en de ambachtsekonomy moatte in plak krije yn de nije provinsjale nota Ekonomy. De Steatefraksje fan de FNP achtet dit fan grut belang. It tekoart oan fakkundich personiel wurdt hieltyd grutter. De FNP komt moarn yn de Steaten mei in moasj ...

23-06-2020

Steatefraksje bettere beskerming greidefûgelpykjes en reekealtsjes troch de ynset fan drones

De FNP komt dizze wike mei in moasje om mear drones yn te setten foar de beskerming fan de greidefûgels yn Fryslân. Ut in proef troch fûgelwachters fan it Bûn fan Fryske Fûgelwachten docht bliken dat it gebrûk fan ...

18-06-2020

Steatefraksje: Fragen oer it behâld fan Frsyke beamwâlen

Ut de jierrapportaazje oer 2019 oer it tafersjoch fan de natuerwetten blykt dat der hieltyd mear yllegale kap konstatearre wurdt. De FNP makket him al langere tiid soargen oer it behâld fan it Fryske lânskip en freget it kolleezje fan Dep ...

16-06-2020

Fryslân: FNP: goede farferbining Ofslútdyk-Harns

De FNP komt moarn yn de Steaten fan Fryslân mei in moasje om ek yn de takomst in goede farferbing te hâlden tusken de Ofslútdyk en de haven fan Harns. Oanlieding binne krityske lûden fan ûndernimmers út Harns yn ...

12-06-2020

FNP bliid mei aksjeplan bioferskaat yn Waadhoeke

Tongersdeitejûn behannele de gemeenterie fan Waadhoeke it lang ferwachte "BiodiversiteitsActieplan". Dat joech in útkomst mei twa gesichten: It beliedsplan is yn grutte mearderhyd troch de Rie oannommen. ...

01-05-2020

Ouwe Syl kin startte mei voedselbosk

Mei it takennen fan in subsydzje fan € 20.000 kin de Stifting Voedselbos Ouwe-Syl begjinne mei it ûntwikkeljen fan in foedsel- as itensbosk. ...

01-04-2020

Fryslân: Oandacht FNP foar gefolgen krisis foar doarpshuzen en wykgebouwen

De Steatefraksje wol dat it kolleezje fan Deputearre Steaten útsiket of de jilden fan it besteande IMF brûkt wurde kinne om doarpshuzen en wykgebouwen te stypjen en oft der mooglik ek noch oare fûnsen binnen de provinsje binne dy&r ...

18-03-2020

FNP Waadhoeke - In tagonklik iepenbier ferfier foar elkenien!

“Skoallen, en it amtlik haadplak Frjentsjer, moatte goed berikber wêze mei it Iepenbier ferfier”. Dat stiet yn it FNP ferkiezingsprogram 2018-2022 ...

12-02-2020

Fryslân: FNP en ChristenUnie: ferbetterje ferkearsfeiligens St. Anne

De FNP en ChristenUnie wolle dat de gemeente en provinsje yn aksje komme om de ferkearsfeiligens yn St. Anne te ferbetterjen. St. Anne is it grutste plak fan It Bilt en hat in wichtige sintrumfunksje. Omdat midden yn St. Anne twa provinsjale diken in ...

31-01-2020

Fryslân: Aksjes tsjin leechfleanrûte JSF

Nei berjochten oer it weriepenjen fan de leechfleanrûte oer noard en east Nederlân is grutte ûnrêst ûntstien. Tal fan doarpsbelangen, belangeferienings en ynwenners binne yn protest kaam tsjin it foarnimmen fan Definsje ...

29-01-2020

Fryslân: Fryslân yn aksje tsjin leechfleanrûte JSF (F35)

Leechfleanrûte sil wer iepen. It Ryk is fan doel om it leechfleanen mei straaljagers op in hichte fan 75 meter wer mooglik te meitsjen boppe Fryslân. Definsje wol de âlde leechfleanrûte fan noard nei súd oer de provinsj ...

22-01-2020

Fryslân: Klaas Fokkinga nije deputearre FNP yn Kolleezje Provinsjale Steaten Fryslân

Op woansdei 22 jannewaris is yn de gearkomste fan Provinsjale Steaten Fryslân Klaas Fokkinga (66) ynhammere as nije FNP-deputearre. Provinsjale Steaten hawwe definityf ynstimd mei de beneaming fan Fokkinga as deputearre. ...

20-01-2020

Fryslân: FNP en 50PLUS wolle faasje mei oanpak fundearringen yn feangreide

De fraksjes fan FNP en 50PLUS yn Provinsjale Steaten wolle dat de provinsje him folle hurder ynset om de dupearren fan fundearringsskea en pealrot troch peilferleging fan grûnwetter te helpen. Dêrfoar komme de twa partijen tegearre mei in ...

15-01-2020

Fryslân: FNP stelt fragen oer studintetal RUG Campus Fryslân

Hoe wol de Provinsje omgean mei de fiks legere studintetallen fan de nije RUG Campus Fryslân? It binne der no 197 wylst it der 630 wêze moasten. Moat, nei oanlieding fan de nei ûnderen bystelde ferwachtings en ambysjes fan de direkt ...

31-12-2019

Fryslân: De FNP knalt it jier út !

Wy winskje jim in sûn en lokkich 2020 ...

18-12-2019

Fryslân: Finansjele stipe en selsstannigens foar de Fryske Akademy

Jild foar in reorganisaasje fan de Akademy, fasilitearring fan de Keninklike Akademy fan Wittenskippen (KNAW), in fêst plak yn it wittenskipsbestel en boarging fan de wittenskiplike kwaliteitshifking. Dat binne de punten dêr’t de FN ...

10-12-2019

Haaye Hoekstra út de FNP Fraksje

Yn goed oerlis ha Haaye Hoekstra en de fraksje fan FNP Waadhoeke besletten om út inoar te gean. ...

09-12-2019

Fryslân: FNP: binne âldere wynmûnen noch wol feilich?

Nei oanlieding fan in omfallende wynmûne by Jorwert, stelt de FNP skriftlike fragen oan it kolleezje oer de feiligens fan âldere wynmûnen yn Fryslân en de kontrôle dêrop. Krekt by âldere wynmûnen is te ...

03-12-2019

Fryslân: FNP: aksje foar bestriding skealike Jabikskrúswoartel en stikels

De FNP stelt oanfoljende fragen oer it neilibjen fan de twa provinsjale feroarderingen oer de bestriding fan skealike planten. Nei oanlieding fan sinjalen fan eigners fan fee- en hynstehâlders hie de FNP ôfrûne simmer al earder oank ...

01-12-2019

Fryslân: Wouter Wouda nije bestjoersfoarsitter FNP

Wouter Wouda is troch de leden fan de FNP ôfrûne freed op harren hjerstgearkomste yn Wurdum keazen as nije bestjoersfoarsitter.
It deistich bestjoer is fierder fernijd troch Wietske Poelman as skriuwster en Jan Benedictus as pongh&aci ...

29-11-2019

Fryslân: Klaas Fokkinga kandidaat deputearre FNP

Klaas Fokkinga wurdt nei alle gedachten de nije FNP-deputearre. Fokkinga is 66 jier en wennet yn Nes (Noardeast-Fryslân). Hy siet earder yn Provinsjale Steaten (2015-2019) en yn de gemeenterie fan Dongeradiel (2010-2015). Fokkinga folget depute ...

01-10-2019

Bert Vollema fraksjefoarsitter foar FNP Waadhoeke

Mei yngong fan 1 oktober 2019 is Bert Vollema út Tsjom fraksjefoarsitter fan de FNP ôfdieling Waadhoeke. ...

30-09-2019

Fryslân: FNP wol dat de rotonde by Marsum gau ferbettere wurdt

FNP wol dúdlikheid en aksje oangeande de rotonde by Marsum-West. Dy rotonde is net berekkene op al it ferkear dat deis fan Noardwest Fryslân nei de Heak om Ljouwert en werom rydt. Nei de iepening fan de Middelseewei (N398) is it op de We ...

27-09-2019

Polityk spultsje yn riedsseal Waadhoeke

Wat bart der allegear yn de riedsseal yn Frjentsjer? Der wie in debat oer hokker gebouwen of foarsjenningen der komme moatte yn de stêd? ...

27-09-2019

Fryslân: FNP: aksje fan Provinsje yn De Haach tsjin ferhierdersheffing

De FNP wol dat de provinsje aksje ûndernimt tsjin de ferhierdersheffing. Oanlieding binne alarmearjende berjochten fan wenningkorporaasje Wonen Noordwest Friesland. Troch de stiging fan de ferhierdersheffing kinne sy 500 wennings net ferduorsum ...

25-09-2019

Fryslân: Tydlike húsfesting seizoenarbeiders yn provinsjale Omjouwingsfisy

De FNP hat mei twa grutte tekst wizigingen de provinsjale Untwerp-Omjouwingsfisy oanpast op it mêd fan de wentebou. Der komt romte foar de húsfesting fan seizoenarbeiders en nijbou krijt aanst by foarkar in plak binnen de besteande bebou ...

23-09-2019

Fryslân: FNP stelt fragen oer feilichheid brêgen yn Fryslân

Te folle steuringen; yn de Steaten fan 25 septimber stelt de fraksje fan de FNP mûnlinge fragen oer de feilichheid fan brêgen yn de provinsje Fryslân. Oanlieding binne de steuringen fan de Burgumerdaam-brêge en fan it betsjinn ...

20-09-2019

Fryslân: FNP: krityk op Miljoenenota regear

De Steatefraksje fan de FNP is kritysk op de Miljoenenota fan it Haachsk regear, dy’t dizze wike útkommen is. De krityk fan de partij rjochtet him benammen op de besunigings op gemeenten en dat de foarsjennings yn stêden en doarpen ...

05-09-2019

Nij stasjon Frjentsjer: ferhier OV-fytsen

Ús riedslid Gea Iedema frege har yn it fragenoerke ôf at by de ferbou fan stasjon Frjentsjer ek OV-fytsen ferhierd wurde kinne. ...

05-09-2019

Fryslân: FNP wol ynformaasjepunt oer de nije stikstofoanpak

De FNP freget oan Deputearre Steaten om in ynformaasjepunt oer de nije oanpak fan de stikstofproblematyk yn te stellen. Mei’t der nei ferwachting yn it begjin fan de hjerst lanlike foarstellen komme om de ympasse rûn de Programmatische Aa ...

11-07-2019

Hofkes Berltsum komme der!

Hjoed hat de ried fan Waadhoeke besletten dat de skeppe binnen in jier de grûn yn giet. Lytsskalich wenjen yn Berltsum ...

17-05-2019

Inisjatyffoarstel foar âldereinhúskes yn Berltsum

Tegearre mei de VVD en Gemeentebelangen tsjinnet de FNP in inisjatyffoarstel yn foar lytsskalichwenjen yn Berltsum. Fral bedoelt foar âlderen dy't no noch in in grutte gesinswente hawwe. It soe byfelyks yn in hofke kinne, sa at de wurkgroep 'K ...

13-03-2019

Fryslân: Us ynset foar de Fryske greidefûgels

It giet net goed mei de greidefûgels yn Fryslân. Sa stadichoan is dat foar in protte ynwenners fan Fryslân in grutte soarch. Dochs geane der in tal saken goed. Sûnt koart. At it oan de FNP leit oerlibje op dizze wize mear skri ...

12-03-2019

Fryslân: FNP fiert sichtber kampanje

Op 20 maart giet Fryslân nei de stimbus foar Provinsjale Steaten en it Wetterskip. Wy sette op dizze wize de FNP op 'e kaart. ...

12-03-2019

Fryslân: Us ynset foar it Fryske lânskip

Hieltyd mear minsken hawwe noed en soargen oer it lânskip.Wy diele dy soargen:Foar de FNP is de kwaliteit fan it lânskip net los te tinken fan noflik wenjen en wurkjen yn Fryslân. ...

11-03-2019

Fryslân: Ús ynset foar it Wetterskip

20 maart giet Fryslân wer nei de stimbus foar it bestjoer fan it Wetterskip. Dit wol de FNP betsjutte foar it wetter yn Fryslân. ...

04-03-2019

Fryslân: Besjoch de TV-spot foar de ferkiezingen

Fryslân. It bêste lân fan ierde. Mei de lokkichste minsken. In prachtich lânskip. Warbere ynwenners. Jou ús de romte.
Foar de stim fan Fryslân. Stim 20 maart FNP Fryslân foar it Wetterskip en Provinsjale ...

03-03-2019

Fryslân: Huzen bouwe yn échte doarpen

Ljouwert bout oan de súdkant sabearedoarpen, wylst besteande plakken yn Fryslân op slot sitte. Yn dizze echte doarpen is fraach. Yn Berltsum wie twa wike lyn in ynskriuwing foar 10 libbensrin-bestindige wenningen. Dêr ha 155 minske ...

03-12-2019 - Fryslân: FNP: aksje foar bestriding skealike Jabikskrúswoartel en stikels Lês mear >>
01-12-2019 - Fryslân: Wouter Wouda nije bestjoersfoarsitter FNP Lês mear >>
29-11-2019 - Fryslân: Klaas Fokkinga kandidaat deputearre FNP Lês mear >>
01-10-2019 - Bert Vollema fraksjefoarsitter foar FNP Waadhoeke Lês mear >>
30-09-2019 - Fryslân: FNP wol dat de rotonde by Marsum gau ferbettere wurdt Lês mear >>
27-09-2019 - Polityk spultsje yn riedsseal Waadhoeke Lês mear >>
27-09-2019 - Fryslân: FNP: aksje fan Provinsje yn De Haach tsjin ferhierdersheffing Lês mear >>
25-09-2019 - Fryslân: Tydlike húsfesting seizoenarbeiders yn provinsjale Omjouwingsfisy Lês mear >>
23-09-2019 - Fryslân: FNP stelt fragen oer feilichheid brêgen yn Fryslân Lês mear >>
20-09-2019 - Fryslân: FNP: krityk op Miljoenenota regear Lês mear >>
05-09-2019 - Nij stasjon Frjentsjer: ferhier OV-fytsen Lês mear >>
05-09-2019 - Fryslân: FNP wol ynformaasjepunt oer de nije stikstofoanpak Lês mear >>
11-07-2019 - Hofkes Berltsum komme der! Lês mear >>
17-05-2019 - Inisjatyffoarstel foar âldereinhúskes yn Berltsum Lês mear >>
13-03-2019 - Fryslân: Us ynset foar de Fryske greidefûgels Lês mear >>
12-03-2019 - Fryslân: FNP fiert sichtber kampanje Lês mear >>
12-03-2019 - Fryslân: Us ynset foar it Fryske lânskip Lês mear >>
11-03-2019 - Fryslân: Ús ynset foar it Wetterskip Lês mear >>
04-03-2019 - Fryslân: Besjoch de TV-spot foar de ferkiezingen Lês mear >>
03-03-2019 - Fryslân: Huzen bouwe yn échte doarpen Lês mear >>
28-02-2019 - Fryslân: [Bloch] Johannes Kramer: 'Foar elts wat te winnen mei biologyske lânbou' Lês mear >>
07-02-2019 - Fryslân: Ynsette op solide takomst Fryske Akademy Lês mear >>
05-02-2019 - Fryslân: Stim ôf....op ús podcast-útstjoerings Lês mear >>
29-01-2019 - Fryslân: Soarch oer leefberens by húsfesting tydlike wurknimmers Lês mear >>
26-01-2019 - Fryslân: Nije bioboeren frijstelle fan belêstingen Lês mear >>
23-01-2019 - Fryslân: Foarop rinne mei folslein biologyske lânbou Lês mear >>
23-01-2019 - FNP Waadhoeke freget maatwurk foar fergunningen foar eveneminten Lês mear >>
21-01-2019 - Fryslân: FNP wol alternativen foar djoere advysburo’s Lês mear >>
19-01-2019 - Fryslân: FNP kin faklju helpe oan better imago Lês mear >>
05-01-2019 - Fryslân: Kampanjestart 2019 Boalsert Lês mear >>
29-09-2018 - Fryslân: Gerben Gerbrandy kandidaat-senator FNP Lês mear >>
13-09-2018 - Soargje foar draachflak oer arbeidsmigranten yn Waadhoeke Lês mear >>
31-05-2018 - Reaksje op profylskets boargemaster Lês mear >>
16-05-2018 - Ininisjatyfútstel in berneboargemaster foar Waadhoeke! Lês mear >>
11-05-2018 - Webside FNP Waadhoeke no ek yn it Franekers! Lês mear >>
06-04-2018 - Fryslân: FNP: bioferskaat yn nij Europeesk lânboubelied Lês mear >>
03-04-2018 - Fryslân: Minority SafePack Initiative Lês mear >>
26-02-2018 - Fryslân: Diskusjejûn referindum Sleepwet 1 maart It Hearrenfean Lês mear >>
23-02-2018 - Fryslân: 24 febrewaris - Manifestaasje tsjin gaswinning yn Grinslân en Fryslân Lês mear >>
24-01-2018 - Regels foar húsfesting arbeidsmigranten Lês mear >>
10-01-2018 - Fryslân: FNP: wat betsjut ‘maximale vermindering' gaswinning Grinslân foar Fryslân? Lês mear >>
03-01-2018 - Nije grinzen, nije kânsen Lês mear >>
03-11-2017 - FNP Waadhoeke mei de steatefraksje op reis Lês mear >>
01-11-2017 - FNP waarboarget Biltske taal en kultuer Lês mear >>
30-10-2017 - FNP optein oer mooglikheid selsfoarsjenning enerzjy yn 2050 Lês mear >>
24-10-2017 - Tiny House evenemint yn Berltsum goed besocht! Lês mear >>
08-10-2017 - De gemeente Waadhoeke hat in kultuernota nedich Lês mear >>
29-09-2017 - FNP Waadhoeke bringt ferkiezingsprogram yn trije talen út. Lês mear >>
26-09-2017 - FNP Ferbynt! Lês mear >>
24-09-2017 - "It komt wol goed mei de nije gemeente Waadhoeke" Lês mear >>
13-09-2017 - Frjentsjerteradiel: Tenei feilich nei de dokter! Lês mear >>
04-09-2017 - 50 kandidaten foar FNP Waadhoeke! Lês mear >>
29-06-2017 - FNP Ferbynt! Lês mear >>
26-06-2017 - Fryslân: Steatefraksje FNP komt mei moasje stipe Alde Fryske Tsjerken Lês mear >>
14-06-2017 - Fryslân: 'Ik bin gjin plúsplakker' - Cees van Mourik yn de Frijbûtser fan juny Lês mear >>
23-05-2017 - FNP Waadhoeke op Lammetsymet Sint Anne Lês mear >>
22-05-2017 - Fryslân: FNP wol opheldering oer tekoart 11 miljoen Waddenglas Lês mear >>
26-04-2017 - Tsjûchskriften kursus Bildts foar niet-Biltdstaligen útrikt oan riedsleden Lês mear >>
21-04-2017 - Opstekker by jierrekken Frjentsjerteradiel Lês mear >>
20-04-2017 - FNP Waadhoeke ferbynt Lês mear >>
30-03-2017 - Menameradiel: inisjatyf útstel foar Tiny Houses yn Menameradiel Lês mear >>
30-03-2017 - Menameradiel: Parseberjocht ynisjatyf útstel foar Tiny Houses yn de gemeente Menameradiel Lês mear >>
22-03-2017 - Fryslân: FNP siket Europeeske stipe foar sluzen Koarnwertersân Lês mear >>
07-03-2017 - Fryslân: Cees van Mourik kandidaat-foarsitter FNP Lês mear >>
19-02-2017 - Frjentsjerteradiel: Memo Swimbad Bloemketerp Frjentsjer Lês mear >>
14-02-2017 - Fryslân: FNP komt mei moasje ‘It Bildts as erkende streektaal' Lês mear >>
11-02-2017 - Antwurd op skriftlike fragen oer krusing rûnwei Frjentsjer Lês mear >>
10-02-2017 - Jan Dijkstra listlûker FNP Waadhoeke Lês mear >>
07-01-2017 - Fryslân: Nijjiersgearsit FNP 7 jannewaris 2017 Lês mear >>
12-12-2016 - Fryslân: Frijbûtser desimber no online Lês mear >>
08-12-2016 - Fryslân: Wurkbesite FNP oan EFA-fraksje Brussel Lês mear >>
05-12-2016 - Fryslân: FNP: dúdliker doelen mei Taalplan Frysk op skoalle Lês mear >>
31-11-2016 - Konsekwinsjes foar haltes Dronryp en Deinum nei mooglike oanpassing treintsjinst Harns - Ljouwert m.y.f. 2020 Lês mear >>
20-11-2016 - FNP op besite by Keatsmuseum Lês mear >>
20-11-2016 - FNP enthûsjast oer oanpak doarpshûs Rie Lês mear >>
10-10-2016 - Nijsgjirrich!: De gemeente Súdwest-Fryslân heeft sinds deze week een digitale bomenkaart. Lês mear >>
08-10-2016 - FNP Waadhoeke op Bildtse les Lês mear >>
30-09-2016 - FNP moasje boarterstunen reekfrij meitsje Lês mear >>
20-09-2016 - FNP Waadhoeke hellet aksjepunten op Lês mear >>
05-07-2016 - Soargen oer Sinnepark Kie Lês mear >>
19-06-2016 - JA, it is slagge! Lês mear >>
11-06-2016 - Inisjatyfútstel Jongerein Advysrie Lês mear >>
25-04-2016 - Weryndielingsbeslút Lês mear >>
19-04-2016 - Iepenbiere fraksjegearkomste op tiisdei om 24 maaie om 20.00 oere Lês mear >>
07-04-2016 - Jongerein: Ferslach fan de fernijde opstartjûn fan de FNPj "it Smelnehûs" yn Drachten. Lês mear >>
24-03-2016 - Bert Vollema fan Tsjom riedslid foar FNP Frjentsjerteradiel Lês mear >>
23-03-2016 - Jierferslach 2015 Lês mear >>
13-03-2016 - Takomst Sosjale Tjinst Noardwest-Fryslân Lês mear >>
13-03-2016 - Takomst Sosjale Tjinst Noardwest-Fryslân Lês mear >>
23-02-2016 - Weropbou Frjentsjerter Poarten Lês mear >>
23-02-2016 - Fryslân: Jos de Blok - oprjochter fan Buurtzorg Nederland - by temajûn FNP Lês mear >>
20-02-2016 - Mooglike needopfang maksimaal 200 flechtlingen Lês mear >>
18-02-2016 - FNP op wurkbesite by Leanbedriuw Westra Lês mear >>
15-02-2016 - Fryslân DOK: Wenje op in put Lês mear >>
28-01-2016 - Havo learlingen op besite yn Gemeentehûs Lês mear >>
22-01-2016 - Trep en omgong foar Martinitsjerke Frjentsjer Lês mear >>
22-12-2015 - YHP foar en Wykfisy tsjin - hjir it wêrom Lês mear >>
30-11-2015 - Gemaal Herbaijum offisjeel yn werking Lês mear >>
14-11-2015 - Ynstimd mei weryndielingsûntwerp, mar we bliuwe kritysk! Lês mear >>
26-06-2015 - FNP Frjentsjerteradiel pakt troch! Lês mear >>
26-05-2015 - De FNP wol net mear bebouwing op Schapenweide/Bloemketerp Lês mear >>
19-04-2015 - Fryslân: FNP moasje bringt omkearde bewiislêst mynbouskea nei Europa Lês mear >>
13-04-2015 - Jierferslach 2014 - ledegearkomste 30 april Lês mear >>
26-03-2015 - Fragen oan kolleezje riedsgearkomste 26 maart 2015 Lês mear >>
25-03-2015 - Eigen fermogen Frjentsjerteradiel hast 25 miljoen! Lês mear >>
16-02-2015 - Byienkomst Masterplan Waddenroutes Lês mear >>
13-02-2015 - Fragen oan wethâlder Dijkstra oangeande keukentafelpetearen en Húshâldlike Help (HH) Lês mear >>
02-02-2015 - Fryslân: FNP wurkbesite Bijlsma Hercules yn Frjentsjer Lês mear >>
25-01-2015 - Ynvestearrings MFC’s Seisbierrum, Rie en Keninklik Planetarium Lês mear >>
12-01-2015 - Toeristebelesting Frjentsjerteradiel ôfwiisd! Lês mear >>
08-01-2015 - Fryslân: FNP: fragen oer sifers boaiemdelgong sâltwinning Lês mear >>
01-12-2014 - Ferslach Riedsgearkomste 27 novimber 2014 Lês mear >>
28-11-2014 - Fryslân: Opkomme foar partikulieren mei skea boaiemdelgong NW-Fryslân Lês mear >>
06-11-2014 - De Trije net te kearen! Lês mear >>
13-10-2014 - De Trije ferkwânselje? Lês mear >>
12-10-2014 - Ferslach fraksjeberie 16-09-2014 yn "It String"te Boksum Lês mear >>
16-09-2014 - FNP Frjentsjerteradiel hellet letters “Hâldt fan Fryslân” nei de Agraryske Dagen (AD). Lês mear >>
14-09-2014 - Kommisje Sosjaal Domein ynfierd Lês mear >>
14-09-2014 - De FNP en wynmûnen Lês mear >>
15-08-2014 - Fragen oan kolleezje riedsgearkomste 28 augustus 2014 Lês mear >>
08-07-2014 - OZB omheech troch weryndieling Lês mear >>
06-06-2014 - Brêge Ypeysingel Frjentsjer oanpast nei fragen FNP Lês mear >>
05-06-2014 - Nijsbrief - Efkes Byprate Lês mear >>
25-05-2014 - Earste keats oanmurken foar keatsmuseum Frjentsjer Lês mear >>
15-05-2014 - Ferslach fan de Riedskommisje fan de gemeente Menameradiel Lês mear >>
11-05-2014 - Is dit demokrasy? Lês mear >>
07-05-2014 - Wurklistpunten Riedskommisje 24 april 2014 Lês mear >>
27-04-2014 - Riedsgearkomste 24 april 2014 Lês mear >>
25-04-2014 - Catrinus Straatsma lid yn de oarder fan Oranje Nassau Lês mear >>
24-04-2014 - Fragen, reaksje oanbiedingsbrief en koalysjeakkoard Lês mear >>
24-04-2014 - Ferslach fan de riedskommisje fan de gemeente Menameradiel Lês mear >>
19-04-2014 - FNP striidber fierder Lês mear >>
03-04-2014 - Dwers of rjochtút? Lês mear >>
31-03-2014 - FNP Menameradiel sil net diel útmeitsje fan koalysje perioade 2014-2018 Lês mear >>
27-03-2014 - Nije riedsleden FNP Frjentsjerteradiel Lês mear >>
22-03-2014 - Fryslân: Provinsje, yn aksje foar gas- en sâltskea Lês mear >>
18-03-2014 - FNP Frjentsjerteradiel docht it foar jo! Lês mear >>
16-03-2014 - Haadstik: Finânsjes - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
12-03-2014 - Haadstik: Romtlike oardening en folkshúsfesting - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
10-03-2014 - Mei de karavan nei de doarpen op sneon 8 en 15 maart 2014 Lês mear >>
09-03-2014 - Haadstik: Folkssûnens en miljeu - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
08-03-2014 - Plan Súd op slot? Lês mear >>
07-03-2014 - Keatsen fertsjinnet folweardich museum Lês mear >>
05-03-2014 - Haadstik: Sosjale Foarsjennings - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
04-03-2014 - FNP sichtber oanwêzich! Lês mear >>
02-03-2014 - Haadstik: Sport - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
26-02-2014 - Haadstik: Taal en kultuer - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
23-02-2014 - Haadstik: Underwiis - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
21-02-2014 - Samenvatting Verkiezingsprogramm FNP Frjentsjerteradiel Lês mear >>
19-02-2014 - Haadstik: Ekonomyske saken en toerisme - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
16-02-2014 - Haadstik: Feilich oer dyk en wetter - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
12-02-2014 - Haadstik: In noflike en feilige omjouwing meitsje wy sels - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
09-02-2014 - Haadstik: It bestjoer is der foar de ynwenners - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
07-02-2014 - Haadstik: FNP docht it foar jo! - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
05-02-2014 - Gearfetting Fierkiezingsprogramma FNP Frjentsjerteradiel Lês mear >>
03-02-2014 - Start kampanje FNP Menameradiel Lês mear >>
23-01-2014 - Kandidatelist FNP Menameradiel Lês mear >>
16-01-2014 - Fryslân: FNP solidêr mei Grinzers by striid om gaswinning Lês mear >>
08-01-2014 - FERKIEZINGSPROGRAM FNP MENAMERADIEL 2014-2018 Lês mear >>
03-01-2014 - FNP Natuer- en miljeupriis foar Gerbranda State Lês mear >>
02-01-2014 - Lokkich Nijjier! Lês mear >>
28-12-2013 - Fryslân: Leaver gjin Noarderling by Rykswettersteat: keamerfragen Lês mear >>
18-11-2013 - Koart ferslach gemeenteriedsgearkomste 7 novimber 2013 Lês mear >>
06-11-2013 - Fragen kolleezje riedsgearkomste op 14 novimber 2013 Lês mear >>
01-11-2013 - Programmabegrutting 2014 Lês mear >>
01-11-2013 - Fragen programmabegrutting 2014 Lês mear >>
13-10-2013 - Koart ferslach gemeenteriedsgearkomste 3 oktober 2013 Lês mear >>
25-09-2013 - Moasje ûnderwiisgroep FIER Lês mear >>
25-09-2013 - Besteging oerskot 2,1 miljoen jierrekken 2012 Lês mear >>
03-09-2013 - Begrutting fan ûnderwiisgroep FIER ôfkard Lês mear >>
21-07-2013 - Koart ferslach gemeenteriedsgearkomste 4 july 2013 Lês mear >>
14-06-2013 - Koart ferslach gemeenteriedsgearkomste 6 juny 2013 Lês mear >>
07-05-2013 - Kredyt foar de Koornbeurs Lês mear >>
10-04-2013 - Gjin beslút oer jierrekken Lês mear >>
10-04-2013 - Catrinus Straatsma ferlit bestjoer FNP Frjentsjerteradiel Lês mear >>
16-03-2013 - Koart ferslach gemeenteriedsgearkomste 7 maart 2013 Lês mear >>
10-02-2013 - Gaos yn Fryslân Lês mear >>
09-02-2013 - Fryslân: 'Plasterk hat lak oan miening boargers' Lês mear >>
03-02-2013 - Littenseradiel: Doarpepetear oer weryndieling jannewaris –maart 2013 Lês mear >>
03-02-2013 - Frjentsjer autofrij! Lês mear >>
26-01-2013 - Fryslân: Fryslân ek by oerlis skea gaswinning Lês mear >>
20-12-2012 - Noflike Kryst Lês mear >>
11-12-2012 - FNP wol in strukturele oplossing foar swimbad Bloemketerp Lês mear >>
04-12-2012 - FNP en weryndieling Lês mear >>
01-12-2012 - Federaasje fan Doarpsbelangen wol bettere kommunikaasje oer fuzjeproses Lês mear >>
20-11-2012 - Waadglês: djoere grûn Lês mear >>
09-11-2012 - Hegere kosten yn fuzjegemeenten Lês mear >>
07-11-2012 - In riedsgearkomste mei fjoerwurk Lês mear >>
14-10-2012 - Oardering Fryske Taal foar Frjentsjerteradiel Lês mear >>
14-10-2012 - De dyk rint oer! Lês mear >>
03-10-2012 - Rûne tafelpetearen mei ûndernimmers, doarpsbelangen en wykferienings Lês mear >>
03-10-2012 - Mar 38% fan de ynwenners posityf oer fuzje Lês mear >>
12-09-2012 - "Hy is sa read as in kraal" Lês mear >>
19-07-2012 - Sloper Kleyenburg op de bon slingere? Lês mear >>
09-07-2012 - FNP tsjin Maitiidsnota Lês mear >>
06-07-2012 - Fêststellen ambysje Frjentsjerteradiel Lês mear >>
03-06-2012 - FNP: Skeafergoeding sâltwinning net út doarpsfisyfûns! Lês mear >>
21-05-2012 - FNP hat noed oer grutte pleats yn kultuerhisoarysk, lânskiplik en argeologysk weardefol gebiet Lês mear >>
11-05-2012 - Harns status aparte? Lês mear >>
11-04-2012 - Koart ferslach gemeenteriedsgearkomste 5 april 2012 Lês mear >>
09-04-2012 - Ledegearkomst 29 maart Lês mear >>
03-03-2012 - Riedsgearkomste 1 maart 2012 Lês mear >>
24-01-2012 - Fryslân: FNP: 'Ynwenners baas oer takomst eigen gemeente' Lês mear >>
13-01-2012 - Ferslach riedsgearkomst 5 jannewaris Lês mear >>
02-01-2012 - Jubileum 2012 - FNP 50 jier warber foar Fryslân Lês mear >>
08-12-2011 - FNP stekt stokje foar keunstmjittich ferleegjen miljoenenoerskot Lês mear >>
10-11-2011 - Riedsgearkomste 3 novimber Lês mear >>
02-11-2011 - Healwei, heale dagen en heal wurk? Lês mear >>
02-11-2011 - FNP set yn op wurkgelegenheid, Frysk en greidefûgels Lês mear >>
17-10-2011 - Sâltwinning: Wetterskip hat de kaai yn hannen Lês mear >>
07-10-2011 - FNP: Wetterskip te maklik oer wetterhûshâlding sâltwingebiet Lês mear >>
22-09-2011 - Moasje tsjin sâltwinning unanym oannommen Lês mear >>
12-09-2011 - Poëtyske manifestaasje krijt lanlike oandacht! Lês mear >>
07-09-2011 - FNP: ien front lûke tsjin sâltwinning Lês mear >>
06-09-2011 - Net fersûpt! Mar fanôf sneon 3 septimber wol wer wiete fuotten yn #Bloemketerp! Lês mear >>
28-08-2011 - FNP Frjentsjerteradiel iepent it seizoen Lês mear >>
23-06-2011 - Swimbad Bloemketerp ferkocht? Lês mear >>
16-06-2011 - Kabinet werom fluitsje op funeste besuniging Tryater Lês mear >>
05-03-2011 - FNP moasje tsjin kearnôffal yn sâltkoepels Lês mear >>
25-02-2011 - Swimbad Bloemketerp: hoop of freze? Lês mear >>
21-02-2011 - Fytse troch it winningsgebiet Lês mear >>
17-02-2011 - Riedsgearkomste takomst Swimbad Bloemketerp Lês mear >>
13-02-2011 - Twa FNP kandidaten Frjentsjerteradiel foar Steateferkiezings Lês mear >>
09-02-2011 - Swimbad Bloemketerp ticht? Lês mear >>
05-02-2011 - FNP wol dúdlikheid oer swimbad Bloemketerp Lês mear >>
20-01-2011 - Garânsje iepenstelling swimbad? Lês mear >>
04-01-2011 - Omrop Fryslân - Hjoed: Protest tsjin sâltwinning Lês mear >>
24-12-2010 - Anna Martha van der Mei nije foarsitter FNP-Frjentsjerteradiel Lês mear >>
07-11-2010 - Swimbad Frjentsjer Rêden? Lês mear >>
01-11-2010 - FNP en CDA sjogge kâns om it Swimbad oerein te hâlden. Lês mear >>
27-09-2010 - Langere ynsprekperioade MER sâltwinning bepleite Lês mear >>
12-09-2010 - De FNP lit Frjentsjer swimme en net fersûpe! Lês mear >>
11-07-2010 - Swimbad alternatyf foar maaitiidsnota ôfstimd Lês mear >>
08-01-2010 - Opbringst mobiliteitstaks nei Noardwest Fryslan Lês mear >>
05-04-2008 - De glêstúnbou by Seisbierrum Lês mear >>
23-12-2007 - Glestúnbou Seisbierrum Lês mear >>
02-03-2007 - FNP wol sâlt- en gaswinning stil lizze!! Lês mear >>
16-02-2007 - FNP: sâltwinning foldocht net oan betingsten fergunning Lês mear >>
19-01-2007 - Sakjen fan de boaiem yn Fryslan Lês mear >>
2021 FNP Fryslân - Disclaimer