NIJS


FNP Fryslan Frans en syn h&uci
20-01-2023

‘At it lân fol briedende fûgels sit, lit ik it gewoan gewurde'

Fraksjeleden Dieke van der Pol en Doeke de Jong binne by melkfeehâlder Frans Zeinstra op Getswerdersyl lâns west. Hjir melkt hy sa’n 100 kij en hat dernjonken noch 50 stiks jongfee. Hy buorket aardich ekstinsyf op 66 hektare. ...

FNP Fryslan Bianca leistra-van van overbeek2
19-12-2022

'It freget moed om op eigen mêd húsfêsting fan arbeidsmigranten te realisearjen’

Der is ûnrêst yn de doarpen oan de noardkant fan ús gemeente oer keamerferhier oan arbeidsmigranten. Bianca Leistra manager Personiel en Produksje fan Van Overbeek yn Berltsum folget de diskusje al fan it begjin ôf. Mei har b ...

FNP Fryslan De omstriden pannen yn minnertsgea.
21-10-2022

Minnertsgea, tusken hammer en aambyld

Yn Minnertsgea hearsket ûnrêst no 't in pantsjebaas grutskalige keamerferhier foar arbeidsmigranten ûntwikkelet. ...

FNP Fryslan Simy sevenster mei har jonge ge
26-08-2022

De Ioannistsjerke fan Wier

Op besite by ien fan de driuwende krêften efter de Ioannistsjerke fan War, Simy Sevenster. In ferslach fan Dirk en Paul. ...

FNP Fryslan Henk visser by syn ynsekteho
18-07-2022

Teetún in Peins

Dieke en Hans op wurkbesite by Henk Visser yn de teetún yn Peins. De teetún is rom 1 hektare grut en prachtich om te besjen. ...

FNP Fryslan F.n.p wad waadhoeke pdfgrafie archief foto
13-05-2022

Waadhoeke: Sûn wurkje oan ’e takomst

Tiisdei 24 maaie besprekt de gemeenteried fan Waadhoeke it koälysje-akkoart: "Sûn wurkje oan de takomst". Kearn fan it akkoart is: mear wentebou, duorsumens, meidwaan, in kreas lânskip en de gemeente als stiper. ...

FNP Fryslan Jan en johanneke woudstra
10-05-2022

Thús yn Marsum - Jan en Johanneke Woudstra

Op wurkbesite by de melkfeehâlderij fan Jan en Johanneke Woudstra oan it Aldlân ûnder Marsum en Menaam. ...

FNP Fryslan Maidenspeech dirk de jong.
22-04-2022

Maidenspeech Dirk de Jong

In maidenspeech is de earste redefiering (debútrede) dy 't in folksfertsjintwurdiger yn syn of har funksje hâldt. Tongerdei 21 april wie dat foar Dirk de Jong it gefal. Hy spruts de gearkomste ta oer de 'Besteging ryksmiddelen koroana 20 ...

FNP Fryslan Verkiezingsprogramma FNP waadhoeke 20222026
16-03-2022

Lees ons verkiezingsprogramma | Lês ús program

Door verder in te zetten op agrarisch natuur- en landschapsbeheer wil FNP Waadhoeke dat niet alleen kieviten en grutto’s behouden blijven, maar dat zelfs ook de patrijs terugkeert. Dit is één van de punten uit het verkiezingsprogr ...

FNP Fryslan Dirk de jong bij deinum rijplatenverhuur yn marsum
12-03-2022

Thús yn Marsum: Tjibbe en Johannes Deinum (Rijplatenverhuur Deinum)

Op besite by de firma Rijplatenverhuur Deinum yn Marsum, foel de delegaasje fan de FNP Waadhoeke drekst op hoe opromme en netsjes it grutte bedriuwsterrein derby laai op dizze frisse freedtemoarn. Hûnderten stielen en keunststof rydplaten en ek ...

FNP Fryslan Fertuteaze wente blessum
13-02-2022

Fertraging ferbou fertutearze wente Blessum

FNP Waadhoeke hat ekstra oandacht frege foar de moskenkwestje yn Blessum. Ferbouplannen van een fertutearze wenning oan de Buorren yn Blessum rinne dêr in jier fertraging op. ...

FNP Fryslan Breed plak pitersbierrum
10-02-2022

Pitersbierrum: 'de vergeten parel'

De fraksje fan de FNP hat skriftlike fragen stelt oer de oerbleaune jilden út de Maatskkiplike Plus en of dy ek reservearre wurde kinne foar de werynrjochting fan Pitersbierrum. ...

FNP Fryslan Patrijs via wikicommons
05-02-2022

FNP-program: Patriis moat werom oan Fryske Waadkust

Troch fierder yn te setten op agrarysk natoer- en lânskipsbehear wol FNP Waadhoeke dat net allinnich de ljippen en skriezen behâlden wurde, mar dat sels de patriis werom komt. Dit is opnaam yn it ferkiezingsprogram. Listlûkker Bert ...

FNP Fryslan Rob van deelen yvonne van der graaf en bert vollema
04-02-2022

Thús yn Frjentsjer: Rob van Deelen en Yvonne van der Graaf

Begjin 2022 wiene wy as FNP Waadhoeke, yn it ramt fan 'Thús yn Waadhoeke', op besite by Rob van Deelen en Yvonne van der Graaf fan de KunstKamer yn Frjentsjer. ...

FNP Fryslan Thu769s yn waadhoeke djorike palma
29-01-2022

Thús yn Seisbierrum: Djorike Palma

Djorike Palma lit op Facebook witte dat se noch wol wat fragen hat bij in enerzjylânskip by har doarp Seisbierrum. Moaie reden foar Gea en Jan om har út te nûgjen om dêr wat mear oer te hearren. ...

FNP Fryslan FNPsoarchynFryslânynfuus
27-01-2022

Gemeente Waadhoeke fjouwerkant efter (berne)hertsintrum UMCG

Neist Provinsjale Steaten fan Fryslân hat ek de Gemeenteried fan Waadhoeke stelling ynnommen ta behâld fan it (berne) hertsintrum fan it UMCG yn Grins. De folksfertsjintwurdigers stjoere it Kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders o ...

FNP Fryslan Kor van der meer clean verslavingszorg
06-01-2022

Thús yn Deinum: Kor van der Meer

Midden yn desimber 2021 binne Jan en Gea op besite by Kor van der Meer op syn kantoar yn Ljouwert. Oanlieding wie in ynspirearjend artikel yn de LC. Kor hat mei syn kompanjon Mark Lettinga helpferlienings bedriuw "Clean Verslavingszorg" foar minsken ...

FNP Fryslan Frank berkenpas ingrid stinstra en lidia meerman
23-12-2021

Thús yn Deinum: Broodfonds Sipelfonds

Begjin desimber wiene wy op wurkbesite by it Broodfonds Sipelfonds yn Deinum. ...

FNP Fryslan Img 5196
18-12-2021

Bert Vollema út Tsjom listlûker FNP Waadhoeke fan in fernijde list

Biologysk molkfeehâlder Bert Vollema wurdt FNP-listlûker foar de gemeenteriedsferkiezingen yn Waadhoeke maart 2022. ...

FNP Fryslan Perry van zon links en jelte krikke rechts de bamboe
02-12-2021

Thús yn Frjentsjer: de BamBoe

Op 1 novimber wiene wy op wurkbesite by de BamBoe, it Sintrum foar maatskiplike stipe en partisipaasje. De BamBoe jout sûnenssoarch de kliïnt sintraal stiet. ...

20-11-2021

Thús yn Frjentsjer: Nico van der Woude en Robert-Jan Bangma

Begjin oktober binne Hans Nauta en Gea Iedema te gast by Nico van der Woude en Robert-Jan Bangma. Sy hawwe ús útnoege foar in petear. Eins is dat wol ien fan de moaiste taken yn jin rol as riedslid. Harkje nei bewenners en wat harren dw ...

15-11-2021

Thús yn Frjentsjer: Bram en Rinnie de Groot

Jan Dijkstra en Dieke vd Pol bin by Bram en Rinnie de Groot yn Frjentsjer lâns west, yn de karakteristike Dr. Jelle Bangastrjitte. Bram en Rinnie binne beide hikke en tein yn Frjentsjer. We hore dat heel mooi in ’t gebrúk fan it Fr ...

10-11-2021

Thús yn Ouwe Syl: De Schuilschuur

Grinzjend oan de bougrûn dêr’t krekt it gewaaks fanôf helle is, skûlet efter in wenhús oan de feart fan Ouwe Syl in âlde skuorre. De earste hjerstblêden lizze al op it hiem as Bert en Hessel in besite ...

04-11-2021

FNP Waadhoeke yn ferset tsjin trochsleine regeljouwing

Al jierren ferset de FNP him tsjin de trochsleine rigeljouwing dy’t it foar frijwillersorganisaasjes dreech makket om foar de mienskip moaie en wichtige eveneminten te organisearjen. ...

04-10-2021

Thús yn Seisbierrum: de COOP

Hans Nauta en Sietze de Haan wiene út namme fan de FNP Waadhoeke op wurkbesite by Henk Stuiver, eigner fan de supermerke COOP yn Seisbierrum. In skitterende winkel, dy’t no 1 ½ jier iepen is. It is echt in oanwinst foar it doarp. ...

17-09-2021

Thús yn Winsum: Molkfeehâlder Bouwe Abma

Sneintemiddei binne Jan Dijkstra en Dieke van der Pol nei Bouwe Abma west yn Winsum. Sûnt 2000 hat Abma der in melkfeebedriuw tusken Winsum en Spannum. Abma kaam út de Snitser kontreien en hat syn bedriuw troch de jierren fiks ú ...

18-08-2021

Thús yn Frjentsjer, de Ferieniging” Vrienden van de Stad Franeker”

Op moandei 9 augustus wie de FNP op besite by Frieda Ligthart en Thiadrik Twerda, twa bestjoersleden van de ferieniging “Vrienden van de Stad Franeker”. Dizze ferieniging set har yn foar it behâld fan it bysûndere karakter fan ...

02-08-2021

Thús yn Bitgummole: Cornelis Terpstra

By oankomst by de wurkpleats fan Cornelis Terpstra fleagen de f 35 fleantugen mei fûl geweld oer ús hinne. Letter kamen in pear f 16 fleantugen oer. It ferskil yn lûd is enoarm. Cornelis Terpstra is spesjalist, dy neist it meitsjen ...

28-07-2021

Thús yn Boksum: Janke Bosma

Wa’t by Janke Bosma oanrinnen komt sjocht fuortendaliks dat hjir in natuerminske wennet. De foartún kleuret en geuret fan de blommen. Flinters en bijen dogge harren foardiel dêrmei. Yn de tún efterhûs krije de fû ...

12-07-2021

Thús yn Sint Anne: Beryl en Carmen van der Mossel

Doe’t har kreätive skoalleprojekt útrûn op in tarin fan famylje dy’t ek sa’n tas hawwe woe, skeakele Beryl van der Mossel de help yn fan har sus Carmen. Tegearre binne sy no de eigners fan Beryl: in atelier dat sel ...

07-07-2021

Thús yn Ouwe Syl: Annerieke de Vries

Op in prachtich plakje oan de Aldebildtdyk waarden Jan Dijkstra en Dieke van der Pol wolkom hieten troch Anneriekede Vries. Hjir wennet sy mei har man en twa bern en is&n ...

14-06-2021

Mirjam en Gert Kuipers: Thús yn Frjentsjer

Op moandei 7 juni wie de FNP op besite by Mirjam en Gert Kuipers, eigners fan de Albert Heijn yn Frjentsjer. In grutte wurkjouwer wêr hast 200 minsken ( 15 nasjonaliteiten) op de iene as oare wize wurk fine. In protte jongerein fynt hjir har ...

08-06-2021

Wybren en Tineke van de Weg: Thús yn Ouwesyl

Mei in freonlik wolkom waarden de FNP’ers Hans Nauta en Sietze de Haan begroete troch de eigners fan it Hoeve Noordveld yn Ouwesyl . Wybren en Tineke van de Weg hawwe op in rêstich plak mei rom sicht oer it fruchtbere Bildtse lân ha ...

27-05-2021

Stop de agresje by de Frjentsjerter miljeustrjitte

Fanwege de Corona-maatregels is mar in beheind tal auto's tastien op it perron fan 'e miljeustrjitte fan Omrin yn Frjentsjer, mar dit resultearret regelmjittich yn wachtrijen fan auto's en somtiden agressieve minsken. FNP Waadhoeke wol oplossings. ...

26-05-2021

Jan Klaver en Marijke Faber: Thús yn Achlum

Klafa is in sûkelarjefabryk yn Achlum. Der wurkje fiif minsken. Sy ûndernimme yn in “niche-merk”. Meitsje sûkeladeprodukten foar bygelyks in koekjesfabryk oant fullings foar pralines yn België en fan spesjale repen ...

24-05-2021

De Koornbeurs krijt stipe yn drege koronatiid

Wethâlder Jan Dijkstra: "Waadhoeke hat ferlet fan kultureel sintrum de Koornbeurs as oanjager foar ús rike kulturele mienskip. Dêryn ynfestearje betellet him dûbel,en dwers werom. De FNP besteget dêr graach wat koronaj ...

19-05-2021

Ynstallateur van Dellen: Thús yn Frjentsjer

Op sneon 8 maaie 2021 wie de FNP, dizze kear Jan Dijkstra en Dieke van der Pol, op besite by Gerard van Dellen en Jannie Dijkstra út Frjentsjer. Gerard van Dellen hat in ynstallaasje-
bedriuw en Jannie wurke earder yn de glêstú ...

06-05-2021

Friewheelers: Thús yn Frjentsjer

Op moandei 3 maaie 2021 wiene Gea Iedema en Rikus Sinnema fan FNP Waadhoeke op wurkbesite Friewheelers oan de Dijkstraat 25 yn Frjentsjer (eartiids wie dit de winkel fan Expert Meijer). Dêr troffen se Buck van der Weerd en Jildert Boekema, de e ...

05-05-2021

Jou ús jeugd in stim, sa reitsje se lokaal ferbûn!

Dat is wêr ik, Gea Iedema (FNP) yn leau: de jeugd in stim jaan en hja serieus nimme om se sa te behâlden foar Waadhoeke. Want dat bart fansels, as se yn ferbining steane mei harren buert, doarp en/of omjouwing. ...

04-05-2021

Wethâlder Jan Dijkstra leit blommen op 4 maaie

Wethâlder Jan Dijkstra wie 4 maaie yn Seisbierrum, Easterbierrum en Hitsum. Hjir waarden blommen lein by oarlochsgrêven. Litte wy hjoed betinke en moarn fiere. ...

21-04-2021

Gerben van der Mei (Tsjummearum) nei Fryske Steaten

Gerben van der Mei fan Tsjummearum is ynhammere yn Provinsjale Steaten. Hy folget Sybren Posthumus op as Steatelid foar de FNP. ...

31-03-2021

Waadhoeke moat romte biede foar trouamtner foar ien dei

As it oan de FNP leit is it mei koarten ek yn Waadhoeke mooglik om trouamtner foar ien dei te wurden. Dit makket it mooglik foar breidspearen om har trouwe te litten troch goede kunde of famylje dy't dit oars net by it ein hat. ...

21-01-2021

Streekeigen Bildtse namme ‘Swarte Haan’ moat op Arrivatrein

De gemeente Waadhoeke moat yn petear mei de Provinsje Fryslân en Arriva om it beslút om de Nederlânske namme ‘Zwarte Haan’ werom te draaien nei de streekeigen Biltske namme ‘Swarte Haan’ ...

07-01-2021

Ferwerda fuort - FNP ferbjustere

“Ferbjustere”, “bitter teloarsteld”, “ûnbegryplik”, “in dolkstjit yn de rêch”. Dit wienen de reaksjes fan de fraksje, wethâlder en bestjoer fan de FNP Waadhoeke op it beslút fan ...

30-12-2020

Gjin aksje FNP rûnom karbydsjitten dit jier

Nei oanlieding fan fragen fan ûnder oare de Feilichheidsregio Fryslân makket de FNP nochris bekend dat de partij moarn, op âldjiersdei gjin aksjes rûnom it karbydsjitten hâlde sil. ...

16-12-2020

Fryslân stiet pal efter Minority SafePack Initiative

Hjoed waard der yn de Fryske Steaten stimd oer in moasje om stipe te jaan oan in inisjatyf dat in lange histoarje hat. It is wichtich foar de posysje fan talen as it Frysk en ek foar de demokrasy en de belutsenheid fan boargers yn de Europeeske Uny. ...

08-12-2020

Help Vink Sion Bitgum út it stikstofmoeras

Dit wykein waard dúdlik dat paprikateler Jaap Vink fan Bitgum de driging boppe de holle hinget dat har houtsnippersintrales freed ticht moatte. Op oanstean fan de miljeuklup MOB hat it Kolleezje fan Deputearre Steaten besletten om te hanthaven ...

25-10-2020

Wethâlder komt mei stikelbaarchpakket foar basisskoallen

Alle basisskoallen yn Waadhoeke krije in stikelbaarhpakket fan de gemeente. It pakket befettet in berneboek, in stikelbaarchplaat en in stikelbaarchhûs wêryn in stikelbaarch yn wintersliep koe. Wethâlder Jan Dijkstra bea woansdei 28 ...

25-10-2020

Sakjende âld papierpriis: hoe komt it?

De ôfrûne wiken stiene ferskate berjochten yn de media oer de sakjende âld papierpriis en dat dit in protte ferieningen opbrekt of ôfbrekke sil. ...

17-10-2020

[Bloch] Sijbe Knol oer nije wennings yn elk doarp

Der is op it stuit in ûntwikkeling geande dy’t gjin prognoase foarsjoen hie. No noch op in beskieden skaal, is der in trek fan minsken út oare plakken fan it lân geande. Troch koroana en it thúswurkjen yn kombinaasje m ...

11-10-2020

Pleit foar stipe MFC Berltsum 'Pronk fan ‘t Westergea'

Tongersdei 8 oktober 2020 wie de lêste kear foar SBB Berltsum om yn te sprekken yn de riedsgearkomste foar MFC Berltsum, foar wat in finansjele bydrage oanbelanget. ...

26-09-2020

Ferkenning Nijbou Sosjale Tsjinst op 'e nij

Op twa july lyk foar it simmerreses kaam it memo binnen fan it kolleezje oangeande finansjele ferkenning fan eventuele nijbou foar de sosjale tsjinst bij it gemeentehûs. ...

04-09-2020

Danksij lotterij en gemeente het Ouwe-Syl prachtig sportkompleks

Frijdegaven 5 septimber worde ‘t kúnstgrâsfeld offisjeel in gebrúk nommen. ...

02-09-2020

FNP Waadhoeke stelt fragen oer Selsbewenningsplicht

De fraksje fan FNP Waadhoeke hat de folgjende fragen stelt oan it kolleezje: ...

30-08-2020

Steaten: Sijbe Knol nije foarsitter Steatefraksje FNP

De fraksje fan de FNP yn provinsjale steaten hat Sijbe Knol keazen as nije fraksjefoarsitter. Corlienke de Jong docht, nei hast seis jier fraksjefoarsitterskip fan de FNP, in stap tebek. ...

24-08-2020

Steatefraksje: Buertbus moat gau de dyk wer op

De FNP fynt dat de brûkers fan de buertbus yn Fryslân gau wer de mooglikheid hawwe moatte mei it iepenbier ferfier te reizgjen. Neffens berjochten yn de media fan dit wykein kin de feiligens yn de lytse achtpersoans buertbuskes net garand ...

04-07-2020

In briedplak foar jonge ûndernimmers

Gemeente Waadhoeke hat yn de Kadernota 2021-2025 in bedrach fan 2 miljoen euro reservearre foar in ûntwikkelfûns. Dat fynt de FNP in goede saak en wol dêrom in briedplak foar talintfolle, jonge ûndernimmers. ...

02-07-2020

Steatefraksje: Kringloopgedachte ferget mear wetlike romte foar boerekompost

De FNP fynt dat de provinsje Fryslân him ynsette moat om de saneamde grienstasjons te stimulearjen en wer op gong te helpen. By de grienstasjons wurdt op it hiem fan boerebedriuwen út grienôffal út de direkte omjouwing kompo ...

30-06-2020

Fryslân: Mear ynsette op fakmanskip

Fakmanskip en de ambachtsekonomy moatte in plak krije yn de nije provinsjale nota Ekonomy. De Steatefraksje fan de FNP achtet dit fan grut belang. It tekoart oan fakkundich personiel wurdt hieltyd grutter. De FNP komt moarn yn de Steaten mei in moasj ...

23-06-2020

Steatefraksje bettere beskerming greidefûgelpykjes en reekealtsjes troch de ynset fan drones

De FNP komt dizze wike mei in moasje om mear drones yn te setten foar de beskerming fan de greidefûgels yn Fryslân. Ut in proef troch fûgelwachters fan it Bûn fan Fryske Fûgelwachten docht bliken dat it gebrûk fan ...

18-06-2020

Steatefraksje: Fragen oer it behâld fan Frsyke beamwâlen

Ut de jierrapportaazje oer 2019 oer it tafersjoch fan de natuerwetten blykt dat der hieltyd mear yllegale kap konstatearre wurdt. De FNP makket him al langere tiid soargen oer it behâld fan it Fryske lânskip en freget it kolleezje fan Dep ...

16-06-2020

Fryslân: FNP: goede farferbining Ofslútdyk-Harns

De FNP komt moarn yn de Steaten fan Fryslân mei in moasje om ek yn de takomst in goede farferbing te hâlden tusken de Ofslútdyk en de haven fan Harns. Oanlieding binne krityske lûden fan ûndernimmers út Harns yn ...

12-06-2020

FNP bliid mei aksjeplan bioferskaat yn Waadhoeke

Tongersdeitejûn behannele de gemeenterie fan Waadhoeke it lang ferwachte "BiodiversiteitsActieplan". Dat joech in útkomst mei twa gesichten: It beliedsplan is yn grutte mearderhyd troch de Rie oannommen. ...

01-05-2020

Ouwe Syl kin startte mei voedselbosk

Mei it takennen fan in subsydzje fan € 20.000 kin de Stifting Voedselbos Ouwe-Syl begjinne mei it ûntwikkeljen fan in foedsel- as itensbosk. ...

01-04-2020

Fryslân: Oandacht FNP foar gefolgen krisis foar doarpshuzen en wykgebouwen

De Steatefraksje wol dat it kolleezje fan Deputearre Steaten útsiket of de jilden fan it besteande IMF brûkt wurde kinne om doarpshuzen en wykgebouwen te stypjen en oft der mooglik ek noch oare fûnsen binnen de provinsje binne dy&r ...

18-03-2020

FNP Waadhoeke - In tagonklik iepenbier ferfier foar elkenien!

“Skoallen, en it amtlik haadplak Frjentsjer, moatte goed berikber wêze mei it Iepenbier ferfier”. Dat stiet yn it FNP ferkiezingsprogram 2018-2022 ...

12-02-2020

Fryslân: FNP en ChristenUnie: ferbetterje ferkearsfeiligens St. Anne

De FNP en ChristenUnie wolle dat de gemeente en provinsje yn aksje komme om de ferkearsfeiligens yn St. Anne te ferbetterjen. St. Anne is it grutste plak fan It Bilt en hat in wichtige sintrumfunksje. Omdat midden yn St. Anne twa provinsjale diken in ...

31-01-2020

Fryslân: Aksjes tsjin leechfleanrûte JSF

Nei berjochten oer it weriepenjen fan de leechfleanrûte oer noard en east Nederlân is grutte ûnrêst ûntstien. Tal fan doarpsbelangen, belangeferienings en ynwenners binne yn protest kaam tsjin it foarnimmen fan Definsje ...

29-01-2020

Fryslân: Fryslân yn aksje tsjin leechfleanrûte JSF (F35)

Leechfleanrûte sil wer iepen. It Ryk is fan doel om it leechfleanen mei straaljagers op in hichte fan 75 meter wer mooglik te meitsjen boppe Fryslân. Definsje wol de âlde leechfleanrûte fan noard nei súd oer de provinsj ...

22-01-2020

Fryslân: Klaas Fokkinga nije deputearre FNP yn Kolleezje Provinsjale Steaten Fryslân

Op woansdei 22 jannewaris is yn de gearkomste fan Provinsjale Steaten Fryslân Klaas Fokkinga (66) ynhammere as nije FNP-deputearre. Provinsjale Steaten hawwe definityf ynstimd mei de beneaming fan Fokkinga as deputearre. ...

11-10-2020 - Pleit foar stipe MFC Berltsum 'Pronk fan ‘t Westergea' Lês mear >>
26-09-2020 - Ferkenning Nijbou Sosjale Tsjinst op 'e nij Lês mear >>
04-09-2020 - Danksij lotterij en gemeente het Ouwe-Syl prachtig sportkompleks Lês mear >>
02-09-2020 - FNP Waadhoeke stelt fragen oer Selsbewenningsplicht Lês mear >>
30-08-2020 - Steaten: Sijbe Knol nije foarsitter Steatefraksje FNP Lês mear >>
24-08-2020 - Steatefraksje: Buertbus moat gau de dyk wer op Lês mear >>
04-07-2020 - In briedplak foar jonge ûndernimmers Lês mear >>
02-07-2020 - Steatefraksje: Kringloopgedachte ferget mear wetlike romte foar boerekompost Lês mear >>
30-06-2020 - Fryslân: Mear ynsette op fakmanskip Lês mear >>
23-06-2020 - Steatefraksje bettere beskerming greidefûgelpykjes en reekealtsjes troch de ynset fan drones Lês mear >>
18-06-2020 - Steatefraksje: Fragen oer it behâld fan Frsyke beamwâlen Lês mear >>
16-06-2020 - Fryslân: FNP: goede farferbining Ofslútdyk-Harns Lês mear >>
12-06-2020 - FNP bliid mei aksjeplan bioferskaat yn Waadhoeke Lês mear >>
01-05-2020 - Ouwe Syl kin startte mei voedselbosk Lês mear >>
01-04-2020 - Fryslân: Oandacht FNP foar gefolgen krisis foar doarpshuzen en wykgebouwen Lês mear >>
18-03-2020 - FNP Waadhoeke - In tagonklik iepenbier ferfier foar elkenien! Lês mear >>
12-02-2020 - Fryslân: FNP en ChristenUnie: ferbetterje ferkearsfeiligens St. Anne Lês mear >>
31-01-2020 - Fryslân: Aksjes tsjin leechfleanrûte JSF Lês mear >>
29-01-2020 - Fryslân: Fryslân yn aksje tsjin leechfleanrûte JSF (F35) Lês mear >>
22-01-2020 - Fryslân: Klaas Fokkinga nije deputearre FNP yn Kolleezje Provinsjale Steaten Fryslân Lês mear >>
20-01-2020 - Fryslân: FNP en 50PLUS wolle faasje mei oanpak fundearringen yn feangreide Lês mear >>
10-12-2019 - Haaye Hoekstra út de FNP Fraksje Lês mear >>
01-10-2019 - Bert Vollema fraksjefoarsitter foar FNP Waadhoeke Lês mear >>
27-09-2019 - Polityk spultsje yn riedsseal Waadhoeke Lês mear >>
05-09-2019 - Nij stasjon Frjentsjer: ferhier OV-fytsen Lês mear >>
11-07-2019 - Hofkes Berltsum komme der! Lês mear >>
17-05-2019 - Inisjatyffoarstel foar âldereinhúskes yn Berltsum Lês mear >>
23-01-2019 - FNP Waadhoeke freget maatwurk foar fergunningen foar eveneminten Lês mear >>
13-09-2018 - Soargje foar draachflak oer arbeidsmigranten yn Waadhoeke Lês mear >>
31-05-2018 - Reaksje op profylskets boargemaster Lês mear >>
16-05-2018 - Ininisjatyfútstel in berneboargemaster foar Waadhoeke! Lês mear >>
11-05-2018 - Webside FNP Waadhoeke no ek yn it Franekers! Lês mear >>
24-01-2018 - Regels foar húsfesting arbeidsmigranten Lês mear >>
03-01-2018 - Nije grinzen, nije kânsen Lês mear >>
03-11-2017 - FNP Waadhoeke mei de steatefraksje op reis Lês mear >>
01-11-2017 - FNP waarboarget Biltske taal en kultuer Lês mear >>
30-10-2017 - FNP optein oer mooglikheid selsfoarsjenning enerzjy yn 2050 Lês mear >>
24-10-2017 - Tiny House evenemint yn Berltsum goed besocht! Lês mear >>
08-10-2017 - De gemeente Waadhoeke hat in kultuernota nedich Lês mear >>
29-09-2017 - FNP Waadhoeke bringt ferkiezingsprogram yn trije talen út. Lês mear >>
26-09-2017 - FNP Ferbynt! Lês mear >>
24-09-2017 - "It komt wol goed mei de nije gemeente Waadhoeke" Lês mear >>
13-09-2017 - Frjentsjerteradiel: Tenei feilich nei de dokter! Lês mear >>
04-09-2017 - 50 kandidaten foar FNP Waadhoeke! Lês mear >>
29-06-2017 - FNP Ferbynt! Lês mear >>
23-05-2017 - FNP Waadhoeke op Lammetsymet Sint Anne Lês mear >>
26-04-2017 - Tsjûchskriften kursus Bildts foar niet-Biltdstaligen útrikt oan riedsleden Lês mear >>
21-04-2017 - Opstekker by jierrekken Frjentsjerteradiel Lês mear >>
20-04-2017 - FNP Waadhoeke ferbynt Lês mear >>
30-03-2017 - Menameradiel: inisjatyf útstel foar Tiny Houses yn Menameradiel Lês mear >>
30-03-2017 - Menameradiel: Parseberjocht ynisjatyf útstel foar Tiny Houses yn de gemeente Menameradiel Lês mear >>
19-02-2017 - Frjentsjerteradiel: Memo Swimbad Bloemketerp Frjentsjer Lês mear >>
14-02-2017 - Fryslân: FNP komt mei moasje ‘It Bildts as erkende streektaal' Lês mear >>
11-02-2017 - Antwurd op skriftlike fragen oer krusing rûnwei Frjentsjer Lês mear >>
10-02-2017 - Jan Dijkstra listlûker FNP Waadhoeke Lês mear >>
31-11-2016 - Konsekwinsjes foar haltes Dronryp en Deinum nei mooglike oanpassing treintsjinst Harns - Ljouwert m.y.f. 2020 Lês mear >>
20-11-2016 - FNP op besite by Keatsmuseum Lês mear >>
20-11-2016 - FNP enthûsjast oer oanpak doarpshûs Rie Lês mear >>
08-10-2016 - FNP Waadhoeke op Bildtse les Lês mear >>
30-09-2016 - FNP moasje boarterstunen reekfrij meitsje Lês mear >>
20-09-2016 - FNP Waadhoeke hellet aksjepunten op Lês mear >>
05-07-2016 - Soargen oer Sinnepark Kie Lês mear >>
19-06-2016 - JA, it is slagge! Lês mear >>
11-06-2016 - Inisjatyfútstel Jongerein Advysrie Lês mear >>
25-04-2016 - Weryndielingsbeslút Lês mear >>
19-04-2016 - Iepenbiere fraksjegearkomste op tiisdei om 24 maaie om 20.00 oere Lês mear >>
24-03-2016 - Bert Vollema fan Tsjom riedslid foar FNP Frjentsjerteradiel Lês mear >>
23-03-2016 - Jierferslach 2015 Lês mear >>
13-03-2016 - Takomst Sosjale Tjinst Noardwest-Fryslân Lês mear >>
23-02-2016 - Weropbou Frjentsjerter Poarten Lês mear >>
20-02-2016 - Mooglike needopfang maksimaal 200 flechtlingen Lês mear >>
18-02-2016 - FNP op wurkbesite by Leanbedriuw Westra Lês mear >>
28-01-2016 - Havo learlingen op besite yn Gemeentehûs Lês mear >>
22-01-2016 - Trep en omgong foar Martinitsjerke Frjentsjer Lês mear >>
22-12-2015 - YHP foar en Wykfisy tsjin - hjir it wêrom Lês mear >>
14-11-2015 - Ynstimd mei weryndielingsûntwerp, mar we bliuwe kritysk! Lês mear >>
26-06-2015 - FNP Frjentsjerteradiel pakt troch! Lês mear >>
26-05-2015 - De FNP wol net mear bebouwing op Schapenweide/Bloemketerp Lês mear >>
13-04-2015 - Jierferslach 2014 - ledegearkomste 30 april Lês mear >>
26-03-2015 - Fragen oan kolleezje riedsgearkomste 26 maart 2015 Lês mear >>
25-03-2015 - Eigen fermogen Frjentsjerteradiel hast 25 miljoen! Lês mear >>
16-02-2015 - Byienkomst Masterplan Waddenroutes Lês mear >>
13-02-2015 - Fragen oan wethâlder Dijkstra oangeande keukentafelpetearen en Húshâldlike Help (HH) Lês mear >>
02-02-2015 - Fryslân: FNP wurkbesite Bijlsma Hercules yn Frjentsjer Lês mear >>
25-01-2015 - Ynvestearrings MFC’s Seisbierrum, Rie en Keninklik Planetarium Lês mear >>
12-01-2015 - Toeristebelesting Frjentsjerteradiel ôfwiisd! Lês mear >>
01-12-2014 - Ferslach Riedsgearkomste 27 novimber 2014 Lês mear >>
06-11-2014 - De Trije net te kearen! Lês mear >>
13-10-2014 - De Trije ferkwânselje? Lês mear >>
16-09-2014 - FNP Frjentsjerteradiel hellet letters “Hâldt fan Fryslân” nei de Agraryske Dagen (AD). Lês mear >>
14-09-2014 - Kommisje Sosjaal Domein ynfierd Lês mear >>
14-09-2014 - De FNP en wynmûnen Lês mear >>
15-08-2014 - Fragen oan kolleezje riedsgearkomste 28 augustus 2014 Lês mear >>
08-07-2014 - OZB omheech troch weryndieling Lês mear >>
06-06-2014 - Brêge Ypeysingel Frjentsjer oanpast nei fragen FNP Lês mear >>
05-06-2014 - Nijsbrief - Efkes Byprate Lês mear >>
25-05-2014 - Earste keats oanmurken foar keatsmuseum Frjentsjer Lês mear >>
15-05-2014 - Ferslach fan de Riedskommisje fan de gemeente Menameradiel Lês mear >>
11-05-2014 - Is dit demokrasy? Lês mear >>
07-05-2014 - Wurklistpunten Riedskommisje 24 april 2014 Lês mear >>
27-04-2014 - Riedsgearkomste 24 april 2014 Lês mear >>
25-04-2014 - Catrinus Straatsma lid yn de oarder fan Oranje Nassau Lês mear >>
24-04-2014 - Fragen, reaksje oanbiedingsbrief en koalysjeakkoard Lês mear >>
24-04-2014 - Ferslach fan de riedskommisje fan de gemeente Menameradiel Lês mear >>
19-04-2014 - FNP striidber fierder Lês mear >>
03-04-2014 - Dwers of rjochtút? Lês mear >>
31-03-2014 - FNP Menameradiel sil net diel útmeitsje fan koalysje perioade 2014-2018 Lês mear >>
27-03-2014 - Nije riedsleden FNP Frjentsjerteradiel Lês mear >>
18-03-2014 - FNP Frjentsjerteradiel docht it foar jo! Lês mear >>
16-03-2014 - Haadstik: Finânsjes - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
12-03-2014 - Haadstik: Romtlike oardening en folkshúsfesting - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
10-03-2014 - Mei de karavan nei de doarpen op sneon 8 en 15 maart 2014 Lês mear >>
09-03-2014 - Haadstik: Folkssûnens en miljeu - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
08-03-2014 - Plan Súd op slot? Lês mear >>
07-03-2014 - Keatsen fertsjinnet folweardich museum Lês mear >>
05-03-2014 - Haadstik: Sosjale Foarsjennings - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
04-03-2014 - FNP sichtber oanwêzich! Lês mear >>
02-03-2014 - Haadstik: Sport - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
26-02-2014 - Haadstik: Taal en kultuer - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
23-02-2014 - Haadstik: Underwiis - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
21-02-2014 - Samenvatting Verkiezingsprogramm FNP Frjentsjerteradiel Lês mear >>
19-02-2014 - Haadstik: Ekonomyske saken en toerisme - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
16-02-2014 - Haadstik: Feilich oer dyk en wetter - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
12-02-2014 - Haadstik: In noflike en feilige omjouwing meitsje wy sels - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
09-02-2014 - Haadstik: It bestjoer is der foar de ynwenners - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
07-02-2014 - Haadstik: FNP docht it foar jo! - Ferkiezingsprogramma 2014 Lês mear >>
05-02-2014 - Gearfetting Fierkiezingsprogramma FNP Frjentsjerteradiel Lês mear >>
03-02-2014 - Start kampanje FNP Menameradiel Lês mear >>
23-01-2014 - Kandidatelist FNP Menameradiel Lês mear >>
08-01-2014 - FERKIEZINGSPROGRAM FNP MENAMERADIEL 2014-2018 Lês mear >>
03-01-2014 - FNP Natuer- en miljeupriis foar Gerbranda State Lês mear >>
02-01-2014 - Lokkich Nijjier! Lês mear >>
28-12-2013 - Fryslân: Leaver gjin Noarderling by Rykswettersteat: keamerfragen Lês mear >>
18-11-2013 - Koart ferslach gemeenteriedsgearkomste 7 novimber 2013 Lês mear >>
06-11-2013 - Fragen kolleezje riedsgearkomste op 14 novimber 2013 Lês mear >>
01-11-2013 - Programmabegrutting 2014 Lês mear >>
01-11-2013 - Fragen programmabegrutting 2014 Lês mear >>
25-09-2013 - Moasje ûnderwiisgroep FIER Lês mear >>
25-09-2013 - Besteging oerskot 2,1 miljoen jierrekken 2012 Lês mear >>
03-09-2013 - Begrutting fan ûnderwiisgroep FIER ôfkard Lês mear >>
21-07-2013 - Koart ferslach gemeenteriedsgearkomste 4 july 2013 Lês mear >>
14-06-2013 - Koart ferslach gemeenteriedsgearkomste 6 juny 2013 Lês mear >>
07-05-2013 - Kredyt foar de Koornbeurs Lês mear >>
10-04-2013 - Gjin beslút oer jierrekken Lês mear >>
10-04-2013 - Catrinus Straatsma ferlit bestjoer FNP Frjentsjerteradiel Lês mear >>
16-03-2013 - Koart ferslach gemeenteriedsgearkomste 7 maart 2013 Lês mear >>
03-02-2013 - Frjentsjer autofrij! Lês mear >>
20-12-2012 - Noflike Kryst Lês mear >>
11-12-2012 - FNP wol in strukturele oplossing foar swimbad Bloemketerp Lês mear >>
20-11-2012 - Waadglês: djoere grûn Lês mear >>
07-11-2012 - In riedsgearkomste mei fjoerwurk Lês mear >>
14-10-2012 - Oardering Fryske Taal foar Frjentsjerteradiel Lês mear >>
14-10-2012 - De dyk rint oer! Lês mear >>
12-09-2012 - "Hy is sa read as in kraal" Lês mear >>
19-07-2012 - Sloper Kleyenburg op de bon slingere? Lês mear >>
09-07-2012 - FNP tsjin Maitiidsnota Lês mear >>
21-05-2012 - FNP hat noed oer grutte pleats yn kultuerhisoarysk, lânskiplik en argeologysk weardefol gebiet Lês mear >>
11-05-2012 - Harns status aparte? Lês mear >>
11-04-2012 - Koart ferslach gemeenteriedsgearkomste 5 april 2012 Lês mear >>
09-04-2012 - Ledegearkomst 29 maart Lês mear >>
03-03-2012 - Riedsgearkomste 1 maart 2012 Lês mear >>
24-01-2012 - Fryslân: FNP: 'Ynwenners baas oer takomst eigen gemeente' Lês mear >>
13-01-2012 - Ferslach riedsgearkomst 5 jannewaris Lês mear >>
02-01-2012 - Jubileum 2012 - FNP 50 jier warber foar Fryslân Lês mear >>
08-12-2011 - FNP stekt stokje foar keunstmjittich ferleegjen miljoenenoerskot Lês mear >>
10-11-2011 - Riedsgearkomste 3 novimber Lês mear >>
02-11-2011 - Healwei, heale dagen en heal wurk? Lês mear >>
02-11-2011 - FNP set yn op wurkgelegenheid, Frysk en greidefûgels Lês mear >>
28-08-2011 - FNP Frjentsjerteradiel iepent it seizoen Lês mear >>
16-06-2011 - Kabinet werom fluitsje op funeste besuniging Tryater Lês mear >>
13-02-2011 - Twa FNP kandidaten Frjentsjerteradiel foar Steateferkiezings Lês mear >>
24-12-2010 - Anna Martha van der Mei nije foarsitter FNP-Frjentsjerteradiel Lês mear >>
2023 FNP Fryslân - Disclaimer