Wêr kinne jo as FNP-lid op rekkenje?

  • Sprek- en stimrjocht op ledegearkomsten.
  • 7 kear jiers krije jo it partijblêd ‘Frijbûtser'.
  • De minimum kontribúsje is € 27,50 yn 't jier.
  • No Fergees: Fryske staveringskursus!

 

Klik hjir foar mear ynformaasje oer de FNP en it ynskriuwformulier.

  

Lid by de ôfdieling Waadhoeke

Ofdieling Waadhoeke is ien fan de ôfdielings fan de FNP, mei leden, in bestjoer en in fraksje. Ienris yn it jier is der in jiergearkomst fan de ôfdieling en eltse woansdei foar de riedsgearkomst in ledegearkomst. Op dy ledegearkomsten komme neist de saken fan de ôfdieling ek de riedsstikken en mooglike moasjes, amendeminten of inisjativen oan de oarder. Elts lid krijt de romte om hjir syn of har sechje te dwaan.Ferklearring lidmaatskip OSF:
"De FNP is mei noch fyftjin oare Nederlânske regionale partijen by de Onafhankelijke Senaatsfractie oansletten. De OSF krijt subsydzjes fan de oerheid. Om as FNP oanspraak op dy subsydzje meitsje te kinnen, moatte minsken dy't lid binne fan de FNP formeel ek lid wêze fan de OSF. It bringt foar jo persoanlik fierders gjin ferplichtings mei him mei."
Ik haw der

beswier tsjin ek as lid fan de OSF oanmurken te wurden.

2023 FNP Fryslân - Disclaimer